"Camera Action" Film Critics Festival has been paying attention to trends in cinema since the first edition, it shows the way for future film critics, it reacts to the changing film industry, inviting viewers to discussions.

An integral part of the Festival is the International Competition Authors Spotlight. Films are evaluated in two categories: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated).

The Competition aims to present interesting productions in terms of the story as well as the aesthetics and language of the film.
__________________________________________________________________________

Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja od pierwszej edycji zwraca uwagę na trendy w kinematografii, wskazuje drogę przyszłym krytykom filmowym, reaguje na zmieniającą się branżę, zapraszając widzów do gorących dyskusji.

Integralną częścią Festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Authors Spotlight. Filmy (tj. etiudy i animacje) oceniane są w dwóch kategoriach: Najlepsza Etiuda “Live Action” (film fabularny, dokumentalny, eksperyment) i Najlepsza Animacja.

Konkurs ma na celu zaprezentowanie interesujących produkcji zarówno w zakresie opowiadanej historii jak i estetyki i języka filmu.

Awards in International Competition Authors Spotlight:
1. The Main Prize is awarded in each category: for the Best Short “Live Action” (Feature Film, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated).
2. The Main Prize in the Competition is:
- PLN 1.000 cash prize in the category of the Best Short “Live Action” (Feature Film, Documentary, Experimental) (award for the director of the film),
- PLN 1.000 cash prize in the Best Short (Animated) (award for the director of the film).
3. The Jury may award special distinctions in both categories.
4. There will be one Audience Award, no split into categories.
__________________________________________________________________________

Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Authors Spotlight:
1. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna Nagroda Główna: za Najlepszą Etiudę “Live Action” oraz za Najlepszą Animację.
2. Nagrodą Główną w Konkursie jest:
- 1.000 PLN w kategorii Najlepsza Etiuda „Live Action” (nagroda dla Reżysera filmu),
- 1.000 PLN w kategorii Najlepsza Animacja (nagroda dla Reżysera filmu).
3. Jury ma możliwość przyznania wyróżnień specjalnych w obu kategoriach.
4. Zostanie przyznana jedna Nagroda Publiczności, bez podziału na kategorie.

RULES&TERMS

§1. COMPETITION CALENDAR
1. Opening for film submissions – April 12th, 2023.
2. Deadline for film submissions – August 21st, 2022, 23:59 (UTC +2).
3. Selection of competition films by the Selection Committee – August 22nd – September 5th, 2023.
4. Notification of the Participants by FilmFreeway about the final selection and feedback from the Participant with the confirmation of further decision to participate in the Festival - September 5th - 11th, 2023.
5. Publication on the Organiser's websites, the full list of films that will take part in the Competition - September 12th, 2023.
6. Competition screenings during the Festival – October 12th-15th, 2023.
7. Announcement of the winners of the Competition – October 15th, 2023.

§ 2. TERMS OF PARTICIPATION AND PAYMENTS
1. The film is submitted to the 14th "Camera Action" Film Critics Festival and is only available through the FilmFreeway website and is payable. An entry fee is required: $10.
2. Payment of the competition fee is a condition for admitting the film to the selection. However, it is not a guarantee of getting into the Competition.
3. Films submitted to the Competition do not have to have the status of a national/international premiere. The Organizer will consider each application, regardless of the Festival's film history.
4. Films submitted to the Competition should be produced after January 1st, 2022.
5. In case the current edition of the Festival is postponed or canceled, the Organizer will automatically invite the qualified film to the next edition of the Festival. The right holders, who do not agree to that, have the right to withdraw the film from the Competition if they notify the Organizer within four weeks after the postponement/cancellation is announced.
6. May not take part in the Competition: Music videos and advertising films.
7. Films that have not been nominated for competition screenings may be invited by the Organizer to participate in the "Authors Spotlight Extra" out-of-competition section, which will be conducted online on October 16th-19th, 2023.
Online screenings as part of the "Authors Spotlight Extra" non-competitive section will be geoblocked and unavailable outside of Poland.

Full regulations are available on the website: www.kameraakcja.com.pl/en/edition-2023/international-competition-authors-spotlight
__________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1. KALENDARZ KONKURSU
1. Otwarcie naboru zgłoszeń do Konkursu – 12.04.2023 r.
2. Zakończenie naboru – 21.08.2023 r., 23:59 (UTC+2).
3. Selekcja filmów konkursowych przez Komisję Selekcyjną – 22.08–05.09.2023 r.
4. Powiadomienie Uczestników przez FilmFreeway o finałowej selekcji przeprowadzonej przez Organizatora oraz informacja zwrotna od Uczestnika z podtrzymaniem decyzji dalszym o uczestnictwie w Festiwalu - 05-11.09.2023 r.
5. Publikacja na stronach internetowych Organizatora pełnej listy filmów, które wezmą udział w Konkursie - 12.09.2023 r.
6. Projekcje konkursowych filmów podczas Festiwalu – 12-15.10.2023 r. oraz opcjonalnie online od 16-19.10.2023 r.
7. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu – 15.10.2023 r.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PŁATNOŚCI
1. Zgłoszenie filmu na 13. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja odbywa się wyłącznie przez serwis FilmFreeway i jest płatne. Wymagana jest opłata wpisowa: 10$ (~45 zł).
2. Wniesienie opłaty konkursowej jest warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji. Nie jest jednak gwarancją dostania się do Konkursu.
3. Filmy zgłoszone do Konkursu nie muszą posiadać statusu premiery krajowej/międzynarodowej. Organizator rozpatrzy każde zgłoszenie niezależnie od historii festiwalowej filmu.
4. Filmy zgłoszone do Konkursu powinny być wyprodukowane po 1 stycznia 2021 r.
5. W przypadku przełożenia lub odwołania bieżącej edycji Festiwalu, Organizator automatycznie zaproszą zakwalifikowany film na kolejną edycję Festiwalu. Posiadacze praw, którzy nie wyrażą na to zgody, mają prawo wycofania filmu z Konkursu, jeśli poinformują Organizatora w ciągu czterech tygodni po ogłoszeniu przełożenia/anulowania Festiwalu.
6. W Konkursie nie mogą brać udział teledyski oraz filmy reklamowe.
7. Filmy, które nie otrzymały nominacji do pokazów konkursowych mogą zostać zaproszone przez Organizatora do udziału w sekcji pozakonkursowej „Authors Spotlight Extra”, która zostanie przeprowadzona online w terminie 16-19.10.2023 r.
8. Pokazy online w ramach sekcji pozakonkursowej „Authors Spotlight Extra” będą geoblokowane i niedostępne poza terytorium Polski.

Pełny regulamin dostępny na stronie: www.kameraakcja.com.pl/edycja-2023/miedzynarodowy-konkurs-authors-spotlight

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Cauê Dias Baptista

  Great festival with young and interested people behind

  October 2022
 • Happy to say that we were part of this amazing and big festival !

  October 2022
 • claudia rita oliveira

  great festival and they were really kind :)

  October 2022
 • A really good and unique festival with superb film programs, renowned invited guests, as well as lots of interesting workshops and events. Communication is clear, and the staffs are friendly and helpful. Lastly, thank you to the festival and jury panel for awarding my short film "A Day, That Year" the main prize of Best Short Film! Highly recommend submitting to this festival!

  October 2022
 • Dimitris Theocharidis

  Great communication and an amazing competition program. Really honored to be a part of this festival.

  June 2022