"Camera Action" Film Critics Festival has been paying attention to trends in cinema since the first edition, it shows the way for future film critics, it reacts to the changing film industry, inviting viewers to discussions.

An integral part of the Festival is the International Competition Authors Spotlight. Films are evaluated in two categories: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated).

The Competition aims to present interesting productions in terms of the story as well as the aesthetics and language of the film. Intended for young creators and creators who are taking their first steps in the industry.
__________________________________________________________________________

Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja od pierwszej edycji zwraca uwagę na trendy w kinematografii, wskazuje drogę przyszłym krytykom filmowym, reaguje na zmieniającą się branżę, zapraszając widzów do gorących dyskusji.

Integralną częścią Festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Authors Spotlight. Filmy (tj. etiudy i animacje) oceniane są w dwóch kategoriach: Najlepsza Etiuda “Live Action” (film fabularny, dokumentalny, eksperyment) i Najlepsza Animacja.

Konkurs ma na celu zaprezentowanie interesujących produkcji zarówno w zakresie opowiadanej historii jak i estetyki i języka filmu. Przeznaczony jest dla młodych twórców i twórczyń, którzy stawiają pierwsze kroki w branży.

Awards in International Competition Authors Spotlight:
1. The Main Prize is awarded in each category: for the Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated).
2. The Main Prize in the Competition is:
- PLN 1.000 cash prize in the category of the Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) (award for the director of the film),
- PLN 1.000 cash prize in the Best Short (Animated) (award for the director of the film).
3. The Jury may award special distinctions in both categories.
4. There will be one Audience Award, no split into categories.
__________________________________________________________________________

Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Authors Spotlight:
1. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna Nagroda Główna: za Najlepszą Etiudę “Live Action” oraz za Najlepszą Animację.
2. Nagrodą Główną w Konkursie jest:
- 1.000 PLN w kategorii Najlepsza Etiuda “Live Action” (nagroda dla Reżysera filmu),
- 1.000 PLN w kategorii Najlepsza Animacja (nagroda dla Reżysera filmu).
3. Jury ma możliwość przyznania wyróżnień specjalnych w obu kategoriach.
4. Zostanie przyznana jedna Nagroda Publiczności, bez podziału na kategorie.

RULES&TERMS

§1. COMPETITION CALENDAR
1. Opening for film submissions – 27th June, 2022.
2. Deadline for film submissions – 31st August, 2022 (GMT +2).
S3. election of competition films by the Selection Committee – 1st – 14th September, 2022.
4. Notification of the Participants by FilmFreeway about the final selection and feedback from the Participant with the confirmation of further decision to participate in the Festival - 15th - 21st September, 2022.
5.Publication on the Organiser's websites, the full list of films that will take part in the 6. Competition - 22nd September, 2022.
7. Competition screenings during the Festival – 13th – 16th October, 2022.
8. Announcement of the winners of the Competition – 16th October, 2022.

§ 2. TERMS OF PARTICIPATION AND PAYMENTS
1. The film is submitted to the 13th "Camera Action" Film Critics Festival and is only available through the FilmFreeway website and is payable. An entry fee is required: $10.
2. Films submitted to the Competition do not have to have the status of a national/international premiere. The Organizer will consider each application, regardless of the Festival's film history.
3. Films submitted to the Competition should be produced after 1st January, 2021.
4. In case the current edition of the Festival is postponed or canceled, the Organizer will automatically invite the qualified film to the next edition of the Festival. The right holders, who do not agree to that, have the right to withdraw the film from the Competition if they notify the Organizer within four weeks after the postponement/cancellation is announced.
5. May not take part in the Competition: Music videos and advertising films.

Full regulations are available on the website: www.kameraakcja.com.pl/en/edition-2022/international-competition-authors-spotlight
__________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU:

§ 1. KALENDARZ KONKURSU
1. Otwarcie naboru zgłoszeń do Konkursu – 27.06.2022 r.
2. Zakończenie naboru – 31.08.2022 r., 24:00 (GMT +2).
3. Selekcja filmów konkursowych przez Komisję Selekcyjną – 01.09 – 14.09.2022 r.
4. Powiadomienie Uczestników przez FilmFreeway o finałowej selekcji przeprowadzonej przez Organizatora oraz informacja zwrotna od Uczestnika z podtrzymaniem decyzji dalszym o uczestnictwie w Festiwalu - 15.09. - 21.09.2022 r.
5. Publikacja na stronach internetowych Organizatora pełnej listy filmów, które wezmą udział w Konkursie - 22.09.2022 r.
6. Projekcje konkursowych filmów podczas Festiwalu – 13.10 – 16.10.2022 r.
7. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu – 16.10.2022 r.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PŁATNOŚCI
1. Zgłoszenie filmu na 13. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja odbywa się wyłącznie przez serwis FilmFreeway i jest płatne. Wymagana jest opłata wpisowa: 10$ (~45 zł).
2. Filmy zgłoszone do Konkursu nie muszą posiadać statusu premiery krajowej/międzynarodowej. Organizator rozpatrzy każde zgłoszenie niezależnie od historii festiwalowej filmu.
3. Filmy zgłoszone do Konkursu powinny być wyprodukowane po 1 stycznia 2021 r.
4. W przypadku przełożenia lub odwołania bieżącej edycji Festiwalu, Organizator automatycznie zaproszą zakwalifikowany film na kolejną edycję Festiwalu. Posiadacze praw, którzy nie wyrażą na to zgody, mają prawo wycofania filmu z Konkursu, jeśli poinformują Organizatora w ciągu czterech tygodni po ogłoszeniu przełożenia/anulowania Festiwalu.
5. W Konkursie nie mogą brać udział teledyski oraz filmy reklamowe.

Pełny regulamin dostępny na stronie: www.kameraakcja.com.pl/edycja-2022/miedzynarodowy-konkurs-authors-spotlight

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Dimitris Theocharidis

  Great communication and an amazing competition program. Really honored to be a part of this festival.

  June 2022
 • IT WAS AMAZING TO BE ABLE TO PARTICIPATE!

  October 2021
 • Tamás Rebák

  The team was very kind and helpful, the communication was great. Hope we can meet some day in person.

  October 2021