8. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali yarışma başvuruları 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlıyor.

Son müracaat tarihi 30 Ağustos 2023 olarak belirlendi.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül alan tüm filmleri IMDB de bulunan festival arşivine eklemeye başladı.
The Turkish World Documentary Film Festival started to add all the award-winning films to the festival archive on IMDB.
Фестиваль документального кино «Турецкий мир» начал добавлять все отмеченные наградами фильмы в архив фестиваля на IMDB.

https://www.imdb.com/event/ev0018153

--------------------------------------------------------------------

Türkçe / Turkish / турецкий

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak dünyanın en eski ve yaygın birikimlerinden olan Türk kültürü, binlerce yıllık köklü ve seçkin bir mirası temsil etmektedir. Bu köklü ve seçkin mirasın gerek gelişim sürecini, gerek taşıdığı maddi ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak önemli bir görev sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemektedir. Çünkü Türk medeniyetinin anlatılması ve genç nesiller tarafından anlaşılması, gelecekte şekillenecek olan kültür çevremiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk dünyası belgesel film festivali düzenliyoruz.

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; Özerk Türk Cumhuriyetleri, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Gagavuzya, Dağıstan ile akraba toplulukları katılıyor.

Belgesel film yarışması son müracaat tarihi 30 Ağustos 2023 tarihinde. Gala ve ödül töreni Türkiye - İstanbul’da ve dereceye giren filmlerin gösterimleri 9 ülkede gerçekleştirilecektir.

Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde gerçekleştireceğimiz Türk dünyası belgesel film festivali ve yarışmasına müracaatları info@turkbelgesel.com adresine yapılacaktır.

***************************************************

İngilizce / English / Английский

Turkish World Documentary Film Festival
Turkish World Documentary Film Festival, since 2016.
On 9 country, 9 city.

The Turkish World Documentary Film Festival was organized to support documentary filmmakers from all over the Turkish geography, to contribute to the development and spread of the documentary genre, to ensure that different and high-quality documentaries meet the audience, and to create a platform where documentary filmmakers from the Turkish World will meet and exchange ideas in the long run.

As the Federation of Journalists of the Turkish World, Turkish culture, one of the oldest and most widespread in the world, represents a rooted and distinguished heritage of thousands of years. It is our responsibility to transfer the development process of this deep-rooted and distinguished heritage, as well as the material and spiritual values it carries, to future generations and to keep them alive. Because the explanation of Turkish civilization and its understanding by younger generations is of great importance for our cultural environment that will be shaped in the future. For this purpose, we organize a Turkish world documentary film festival.

Turkey, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Turkish Republic of Northern Cyprus, Hungary and Macedonia; Autonomous Turkic Republics, Tatarstan, Chuvashia, Bashkortostan, Tuva, Gagauzia, Dagestan and related communities participate.

The deadline for the documentary film competition is 30 August 2023. The gala and award ceremony will be held in Turkey - Istanbul and the screenings of the winning films will be held in 9 countries.

Applications for the Turkish world documentary film festival and competition, which will be held in professional and student categories, will be made to info@turkbelgesel.com.

***************************************************

Rusça / Russian / Русский

Фестиваль документального кино «Турецкий мир» был организован для поддержки режиссеров-документалистов со всей турецкой географии, содействия развитию и распространению жанра документального кино, обеспечения того, чтобы разные и высококачественные документальные фильмы встречались с аудиторией, и создания платформы, на которой режиссеры-документалисты из тюркского мира встретятся и обменяются идеями в долгосрочной перспективе.

Как отмечает Федерация журналистов тюркского мира, турецкая культура, одна из древнейших и самых распространенных в мире, представляет собой укоренившееся и выдающееся наследие тысячелетий. Мы обязаны передать процесс развития этого глубоко укоренившегося и выдающегося наследия, а также материальные и духовные ценности, которые оно несет, будущим поколениям и сохранить их жизнь. Потому что объяснение турецкой цивилизации и ее понимание молодыми поколениями имеет большое значение для нашей культурной среды, которая будет формироваться в будущем. С этой целью мы организуем фестиваль документального кино тюркского мира.

Турция, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Турецкая Республика Северного Кипра, Венгрия и Македония; Участвуют Автономные Тюркские Республики, Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Тува, Гагаузия, Дагестан и родственные им сообщества.

Дедлайн конкурса документальных фильмов – 30 августа 2023 года. Гала-концерт и церемония награждения пройдут в Турции - Стамбуле, а показы фильмов-победителей пройдут в 9 странах.

Заявки на фестиваль и конкурс документального кино тюркского мира, которые будут проводиться в профессиональной и студенческой категориях, будут подаваться по адресу info@turkbelgesel.com.

Long Documentary (Documentary Fiction) (+40 min)
🏆 1. (First Prize) (Best Documentary)
🏆 2. Second Prize

Short Documentary (- 40 min)
🏆 1. (First Prize) (Best Documentary)
🏆 2. Second Prize

Student Catagory (- 40 min)
🏆 1. (First Prize) (Best Documentary)
🏆 2. Second Prize

🏆 Special Awards

IMDB Record
https://www.imdb.com/event/ev0018153

*********** 2022 AWARDS ***********
.
Professional Catagory
.
🏆 1. (First Prize) (Best Documentary)
Her Şey Dahil (All-In) / 2021 / Documentary / Volkan Üce / 01:18:00 / Türkiye
.
🏆 2. Second Prize
Savaş Çocukları (Children of War) (Сэрии оҕолоро) / 2021 / Documentary / Sardaana Barabanova / 00:37:02 / Yakutistan
.
🏆 3. Third Prize
Müzikli Bir Göç Masalı (A Musical Tale of Migration) / 2022 / Documentary / Neslihan Semerci / 00:58:00 / Türkiye
.
🏆 Jüri Özel Ödülü
Leyla Hanım (Ms. Leyla) / 2022 / Documentary / İlke İşisağ / 00:50:00 / Türkiye
.
🏆 Prof. Dr. Turan Yazgan Türk Dünyası Onur Ödülü
Bahtsız Ömür (Bahorsiz Umr) (Life Without Spring) / 2022 / Documentary / Shokir Kuziboy ugli Kholikov / 00:22:00 / Özbekistan
.
🏆 Türk Devlet Teşkilatları Modern İpek Yolu Turizm Kuşağı Özel Ödülü
Shaman Blues / 2021 / Documentary / Arsen Bayanov (Арсен Баянов) / 00:59:30 / Kazakistan
.
🏆 Festival Düzenleme Kurulu Özel Ödülü
Altay Dağları'ndan Hereke'ye: İpek Halının Tarihi / 2019 / Documentary / Uğur Tatar / 00:31:40 / Türkiye
.
.
Student Catagory
.
🏆 1. (First Prize) (Best Documentary)
Köprü / 2022 / Documentary / Şayır Bakıtbekova / 00:14:36 / Kırgızistan

🏆 2. Second Prize
Gulab Gul / 2021 / Documentary / Semih Sağman / 00:11:20 / Türkiye

🏆 3. Third Prize
Three Armies / 2022 / Documentary / Kadir Can Arabacı / 00:16:25 / Türkiye

🏆 Jüri Kültür Sanat Özel Ödülü
Çeşme (The Fountain) / 2021 / Documentary / İlayda İşeri / 00:18:58 / Türkiye

🏆 Jüri Özel Ödülü
Miras (Iheritance) / 2022 / Documentary / Ayımkül Temirbek Kızı / 00:18:50 / Kırgızistan
.
.
.
.
.
*********** 2021 AWARDS ***********
.
Profesyonel Catagory
.
🏆 1. (First Prize) (Best Documentary)
Sıradan Birkaç Gün (A Few Ordinary Days) / 2019 / Documentary / Pınar Okan / 01:16:12 / Türkiye
.
🏆 2. Second Prize
Büyükbaba Theros'un Bebekleri / 2021 / Documentary / Marina Karyagina / 00:39:00 / Çuvaşistan
.
🏆 3. Third Prize
Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi (Untold Story Of Fatma Kayaci) / 2020 / Documentary / Orhan Tekeoğlu / 00:40:00 / Türkiye

🏆 Jüri Teşvik Ödülü
2-0 / 2021 / Documentary / Cihan Emre Zengin / 00:16:42 / Türkiye
Biz / 2021 / Documentary / Orman Əliyev / 00:41:32 / Azərbaycan

🏆 Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Onur Ödülü
Bastakor (The Сomposer) / 2020 / Documentary / Karabaev Muzaffar Mukhtarovich / 00:36:38 / Özbekistan

🏆 Türk Konseyi Modern İpek Yolu Turizm Kuşağı Ödülü
Ekizler (Twins) / 2020 / Documentary / Mohammad Alimoradi / 00:35:21 / İran
.
.
Student Catagory
.
🏆 1. (First Prize) (Best Documentary)
Bu da mı Gol Değil? (Offside Again?) / 2020 / Documentary / Feyzi Baran, Kamil Kahraman / 00:18:29 / Türkiye
.
🏆 2. Second Prize
Başka Vatanmız Yok (Our Only Home) / 2020 / Documentary / Bayram Küçük / 00:19:59 / Türkiye
.
🏆 3. Third Prize
Nur (The Sun In My Shadow) / 2021 / Documentary / Abdulshakoor Adnan Alakkad / 00:24:00
Meerman / 2021 / Documentary / Aikol Nurlanbek Uulu / 00:18:03 / Kırgızistan
.
.
.
.
.
*********** 2020 AWARDS ***********
.
https://www.imdb.com/event/ev0018153/2020/1

-------------- Professional Category --------------
.
🏆 First Prize
Teacher / 2019 / Ibadylla Adjibaev / 00:23:57 / Kyrgyzstan
.
🏆 Second Prize
Tooth Pain / 2019 / Özer Kesemen / 00:24:43 / Turkey
.
🏆 Third Prize
Hapyts / 2016 / Veli Seyadi / 00:31:28 / Azerbaijan
Sems / 2020 / Mehmet Can Bindal / 00:19:55 / Turkey
.
🏆 Special Awards
Foggy Border / 2018 / Atbin Hosseini / 00:35:32 / Iran
Suzuk Ota / 2019 / Murod Odilov / 00:28:45 / Uzbekistan
.
-------------- Student Category --------------
.
🏆 First Prize
The Toymaker Hidden Heirloom / 2020 / Yağmur Kartal / 00:45:15 / Turkey
.
🏆 Second prize
Transhumant / 2019 / Fatih Ertekin / 00:19:48 / Turkey
.
🏆 Third Prize
Dream (Hayal) / 2020 / Çıngız Samudin Uulu / 00:17:00 / Kyrgyzstan
Dance in the Corner / 2020 / Sungatullin Sultan Zufarovich / 00:14:59 / Tatarstan
.
🏆 Special Awards
Craftsman (Ұста) / Arailym Zhetkergen / 00:23:17 / Kazakistan
Donkeys Work (Merkeb-i Mesai) / 2020 / Hasan Erdoğmuş / 00:18:17 / Turkey
.

***************************************************

Türkçe / Turkish / турецкий

***************************************************

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN
8. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TÜRÜ: Belgesel Film Festivali ve Yarışması

PROJENİN TEMASI: Türk Kültürü ve Türkün Dünyaya Bakışı

BAŞVURU COĞRAFYASI
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm belgesel sinemacılarına açıktır.
Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Makedonya, Macaristan, Bosna Hersek, Türk ve Akraba Toplulukları. Dünyanın değişik yerinde yaşayan Türkler ve temaya uygun film çeken yönetmenler yarışmaya katılabilirler.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali;
UZUN BELGESEL YARIŞMASI (40-120 Dk )
KISA BELGESEL YARIŞMASI (40 Dk ALTI)
ÖĞRENCİ BELGESEL YARIŞMASI (40 Dk ALTI) olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilir.
Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

GENEL KATILIM KOŞULLARI

1- Yarışma, dünyanın dört bir yanında Türk Kültürü ve Türklerle ile ilgili çekilen belgesellere ve her ülkeden yönetmene,
Türk Cumhuriyetleri ve Özerk Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Toplulukların çektiği belgesellere ve tüm Türklere açıktır.
2 - Yarışmaya sadece belgesel ve belgeselin tüm çeşitleri katılabilir.
Bu tür dışında gerçekleştirilen kurmaca, animasyon, deneysel, video art, reklam, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.
Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel filmler yarışmaya katılabilir.
4 – Sinema perdesi büyüklüğünde, profesyonel projeksiyon makinelerinde gösterim yapılacağından en az 1920x1080 2K yeterli teknik kalite aranmaktadır.
5 - Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya İngilizce hazırlanmış altyazıya sahip olmalıdır.
6 - Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2019 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.
7 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok iki bölümle yarışmaya katılabilirler.
8 - Adaylar yarışmaya en fazla iki belgesel ile katılabilirler.
9 - Türkiye Cumhuriyetinin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
10 - Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün gösterimi yurtiçi ve yurtdışında proje ortağımız kurumlarda ücretsiz olarak kültürel amaçlı olarak yapılabilir. 11 –Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.
Federasyon, yarışmaya katılan eserlerin fragmanlarını veya eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında Dijital ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.
12 - Yarışmaya katılım için gönderilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve her türlü sosyal meyde dahil, tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.
13 - Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.
14 - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.
15 – Yarışmada
UZUN BELGESEL YARIŞMASI (2 Ödül)
KISA BELGESEL YARIŞMASI (2 Ödül)
ÖĞRENCİ BELGESEL YARIŞMASI (2 Ödül)
Altısı derece Dördü özel, toplam 10 ödül verilecektir.
Festival Yürütme Kurulu tarafından; Türk Dünyası Belgesel/Sinemaya katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek Türk Dünyası Onur ödülünün yanı sıra üç ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Onur Ödülü” ve Türk Devletleri Teşkilatı Modern İpek Yolu Turizm Kuşağı ödülü Festival Tertip Komitesi Tarafından belirlenecek. “Jüri Özel Ödülü” Jüri tarafından tespit edilecektir.
16 - Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.
17- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU:
Yarışmaya katılmak isteyenler,
Turkish World Documentary Film Festival - FilmFreeway (https://filmfreeway.com/TurkishWorldDocumentaryFilmFestival)
Veya başvuru formunu, yarışmanın www.turkbelgesel.com web sitesinden temin ederek katılabilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler, Başvuru formunu doldurarak istenenleri 30 Ağustos 2023 Tarihi saat 24.00’a kadar info@turkbelgesel.com adresine gönderilebilir.

Posta Adresi
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi
Asmalı Mescit Mah. Sofulu Sok. No:20/12 Hamsin Apartmanı Beyoğlu İstanbul / Türkiye

Web sitesi
www.turkbelgesel.com
www.tdgf.org.tr
info@turkbelgesel.com
Tel: +90 532 068 43 71 / Menderes Demir

1 - Katılımcılar başvuru formunu doldurup Federasyon e mail’e göndermesiyle Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
2 - Eserler, standart bir bilgisayarda, tablette ve cep telefonunda açılabilecek bir şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
3 - Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.
4 - Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.
5 - Uzun kategoride katılacak belgesel filmler en az 40 dakika, Kısa kategoride ve Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler en fazla 40 dakika süreli olmak zorundadır.
Teslim Edilmesi İstenen Dokümanlar
E mail:info@turkbelgesel.com adresine wetransfer veya google drive, yandex disk lingi ile eksiksiz olarak gönderilmelidir.
1 - Başvuru Formu
2 – Belgesel Film kendisi, linki ve şifresi (Festival bitene kadar değişmeyecek)
3 - Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli dublaj
3 - Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge.
4 - Filmin kısa özet videosu teaser veya Filmin en az 45 saniyelik fragman
5 – Filmin konusu, sinopsis (a - Orijinal dilinde b – İngilizce c – Türkçe)
5 - Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)
6 - Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),
7 - Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi
8 - Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)
9 - Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.
10 - Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.
Dokümanlar en geç 30 Ağustos 2023 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen e mail adresine ulaştırılmalıdır. Dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.
Gönderilen filmler reklam araları içermemelidir.
Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.
SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi den oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır. Seçici Kurul, her iki kategoride finalist en az 12 filmi belirlemek üzere toplanır.
Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir.
Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.
Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.
Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.
Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.
Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.
Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

JÜRİ ÜYELERİ
Jüri üyeleri, Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi’nde toplam 2 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her üç kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi 2 film ve En iyi Türk Dünyası Belgesel Filleri belirlenir.
Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.
Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.
Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.
Jüri üyeleri kararlarını 1 den 10 kadar puanlarla verirler.
Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin istediği filme istediği notu verebilir.
Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar 05 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

ÖDÜLLER
Ödüller aşağıdaki gibi belirlenir

UZUN BELGESEL YARIŞMASI Birincilik, İkincilik Ödülleri
KISA BELGESEL YARIŞMASI Birincilik, İkincilik Ödülleri
ÖGRENCİ KATAGORİSİ Birincilik, İkincilik Ödülleri
ÖZEL ÖDÜLLER

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak dünyanın en eski ve yaygın birikimlerinden olan Türk kültürü, binlerce yıllık köklü ve seçkin bir mirası temsil etmektedir. Bu köklü ve seçkin mirasın gerek gelişim sürecini, gerek taşıdığı maddi ve manevi değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak önemli bir görev sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemektedir. Çünkü Türk medeniyetinin anlatılması ve genç nesiller tarafından anlaşılması, gelecekte şekillenecek olan kültür çevremiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk dünyası belgesel film festivali düzenliyoruz.
Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere; Özerk Türk Cumhuriyetleri, Türk toplulukları ve Akraba toplulukları ile temaya uygun film çeken yönetmenler arasında gerçekleştirilecektir.
8.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması Müracaatları info@turkbelgesel.com adresine yapılacaktır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Sedat Benek

  I'm very happy my movie Harran School: El Battani was selected. Tank you so much Turkish World Documentary Film Festival.

  December 2022
 • thank you to everyone who contributed

  October 2022
 • Good organisation and big festival

  October 2021
 • It was a pleasure for me to attend to your festival and get the award, thank you!

  Festivaline katılmak ve ödülü almak benim için bir zevkti, teşekkür ederim!

  October 2021