A new film festival in Aberystwyth, Wales, Tonnau Short Film Fest aims to screen works by established artists as well as students, exploring the theme of New Beginnings.

New Beginnings may refer to shifts in ecological thinking, new landscapes and connections to place, or more radical and utopian notions of social change. It can also refer to new kinds of narratives and the stories we tell ourselves. We are waiting to be surprised by unexpected ideas and forms.

Tonnau Short Film Fest welcomes films made in the medium of Welsh, which will be previewed by Welsh speakers. Any films not in English must be subtitled in English for exhibition.

We are interested in the submission of films shot on film, and the festival has the capacity to present 16mm prints as well as digital transfers. In addition, we encourage submissions from artistic voices underrepresented in UK film exhibition.

The festival will take place in person in early May at the Aberystwyth Arts Centre Cinema and Star of the Sea in Borth.

___________________________________________________________________________________________

Nod gŵyl ffilmiau newydd yn Aberystwyth, Gŵyl Ffilmiau Byr Tonnau, yw sgrinio gweithiau gan artistiaid sefydledig yn ogystal â myfyrwyr, gan archwilio thema Dechrau Newydd.

Gall Dechrau Newydd gyfeirio at newidiadau mewn meddwl ecolegol, tirweddau newydd a chysylltiadau at leoedd, neu syniadau mwy radical ac iwtopaidd am newid cymdeithasol. Gall hefyd gyfeirio at fathau newydd o naratifau a'r straeon a ddywedwn wrthym ein hunain. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at gael ein rhyfeddu gan syniadau a ffurfiau annisgwyl.

Mae Gŵyl Ffilmiau Byr Tonnau yn croesawu ffilmiau a wneir drwy gyfrwng y Gymraeg, a fydd yn cael eu rhagarddangos i siaradwyr Cymraeg. Rhaid i unrhyw ffilmiau nad ydynt yn Saesneg gael eu hisdeitlo yn Saesneg er mwyn eu harddangos.

Mae gennym ddiddordeb mewn cyflwyno ffilmiau a saethwyd ar ffilm, ac mae gan yr ŵyl y gallu i gyflwyno printiau 16mm yn ogystal â throsglwyddiadau digidol. Yn ogystal, rydym yn annog cyflwyniadau gan leisiau artistig sy'n cael eu tangynrychioli yn arddangosfeydd ffilmiau’r DU.

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal wyneb yn wyneb ddechrau mis Mai mewn amryw o leoliadau sinema lleol.

Professional and student jurors will award non-monetary prizes to outstanding entries.

Films should be no longer than 20 minutes total, and filmmakers are encouraged to address the theme within and between genres including documentary, narrative, experimental, and creative hybrid forms.

FIlms completed after January 01, 2020 are eligible.

Selected films will be notified of status by April 8.

​We recognise and honor the fundamental value and dignity of all our participants, and will work to create an environment that respects diverse traditions, heritages, and backgrounds. The Tonnau Short Film Fest prohibits discriminatory behaviour and promotes equality for artists, regardless their age, race, ethnicity, disability, gender, or sexual orientation.

___________________________________________________________________________________________

Ni ddylai ffilmiau fod yn hwy nag 20 munud, ac anogir gwneuthurwyr y ffilmiau i fynd i'r afael â'r thema o fewn a rhwng genres gan gynnwys ffurfiau dogfennol, naratif, arbrofol a hybrid creadigol.

Mae ffilmiau a gwblhawyd ar ôl 01 Ionawr 2020 yn gymwys.

Bydd y ffilmiau a ddewiswyd yn cael eu hysbysu erbyn 8 Ebrill.

Rydym yn cydnabod ac yn anrhydeddu gwerth ac urddas sylfaenol ein holl gyfranogwyr, a byddwn yn gweithio i greu amgylchedd sy'n parchu traddodiadau, treftadaeth a chefndiroedd amrywiol. Mae Gŵyl Ffilmiau Byr Tonnau yn gwahardd ymddygiad gwahaniaethol ac yn hyrwyddo cydraddoldeb i artistiaid, waeth beth fo'u hoedran, hil, ethnigrwydd, anabledd, rhyw, neu gyfeiriadedd rhywiol.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Peter Conrad Beyer

  Great festival, great vision!
  I feel honoured to have received that prize,
  thank you!

  August 2022
 • Tonnau Short Film Fest was an amazing experience! Great communication and hospitality, wonderful cinema with great sound and very friendly festival team. Thanks so much for the Best Doc Award and the opportunity to meet and connect with all the other filmmakers!

  June 2022
 • Jonathan Onsuwan Johnson

  Amazing programming with a clear vision. Proud to be part of it.

  May 2022
 • Helia Behrooz

  Thank You the newly founded Tonnau Film Festival for giving us an opportunity to showcase our movie 'A Morsel of Love'. Best of luck to you in the coming years. Long live Tonnau ;)

  May 2022
 • Sarah Lawton

  A lovely warm welcome and a wonderful location by the sea! Thanks for showing my film - it was a great experience for my family and I. Hwyl fawr!

  May 2022