(ENG)
The Palma Mountain Film Festival (MCMP), which celebrates its twelfth edition in 2021, announces the 3rd International Mountain and Nature Short Documentary Film Festival 2021.

The aim of this event is to promote and spread short documentaries on mountains (mountaineering, expeditions, climbing, hiking, caving, canyoning, ethnology, etc.) and nature (biodiversity, landscape, environmental impact, etc.).

-----

(CAT)

La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma (MCMP), que celebra la seva dotzena edició el 2021, anuncia el 3r Festival Internacional de Cinema Documental de Muntanya i Natura 2021.

Aquesta convocatòria té com a objectiu la promoció i la difusió de documentals de curta durada sobre muntanya (alpinisme, expedicions, escalada, excursionisme, espeleologia, etnologia, descens de torrents...) i natura (biodiversitat, paisatge, impacte ambiental...).

(ENG)

COLONYA AWARD
€750 for the best short documentary produced in the Balearic Islands

The winning short documentary will be broadcast on the IB3 Televisió channel during the following year's festival (2022) and in it online platform.
Licensing will be managed directly with this public corporation.

BALEARIC MOUNTAIN AND CLIMBING FEDERATION AWARD
€500 for the best mountain short documentary

KENIA OUTDOOR AWARD
€500 for the best nature short documentary

-----

(CAT)

PREMI COLONYA
750 € al millor curtmetratge documental produït a les Illes Balears

El curtmetratge guanyador d’aquest premi s’emetrà a IB3 Televisió durant l’edició del festival de l’any següent (2022) i la seva plataforma en línia.
La llicència es gestionarà directament amb l’ens públic.

PREMI FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA
500 € al millor curtmetratge documental de muntanya

PREMI KENIA OUTDOOR
500 € al millor curtmetratge documental de natura

(ENG)

The Palma Mountain Film Festival (MCMP) announces the 3rd International Mountain and Nature Short Documentary Film Festival 2021, which is governed by the following rules:

1. OBJECTIVE

The aim of this event is to promote and spread short documentaries on mountains (mountaineering, expeditions, climbing, hiking, caving, canyoning, ethnology, etc.) and nature (biodiversity, landscape, environmental impact, etc.).

2. PARTICIPATION

Participation is open to teams and individuals of any nationality who are aged 18 and over.

3. AWARDS

COLONYA AWARD
€750 for the best short documentary produced in the Balearic Islands

The winning short documentary will be broadcast on the IB3 Televisió channel during the following year's festival (2022) and in it online platform.
Licensing will be managed directly with this public corporation.

BALEARIC MOUNTAIN AND CLIMBING FEDERATION AWARD
€500 for the best mountain short documentary

KENIA OUTDOOR AWARD
€500 for the best nature short documentary

Cash prizes are subject to the applicable withholding tax.
Any of the categories may be declared void of a winner.

4. CONDITIONS

• Only one proposal per person or team may be submitted.
• Films may not exceed 20 minutes in length.
• Advertising material will not be accepted.
• Animated films may be submitted.
• The date the short film was completed must be after 1st January 2019.
• Proposals may be silent, in Catalan, Spanish or other languages (when in other languages, preferably subtitled in Catalan or Spanish; either embedded or in .srt format).
• Short films must be presented in the following formats:
- HD video: .mp4; Audio: .aac
- HD video: .mov; Audio: .aac

5. SUBMISSIONS

• The deadline for submissions is 28th February 2021.
• Submissions are free of charge.
• Short films must be sent to info@palmamuntanyafilm.com with a URL and private link (YouTube, Vimeo, Google Drive, etc.) or via filmfreeway.com, attaching:
- The form available from www.palmamuntanyafilm.com, duly completed
- 2 promotional photographs in jpg format (minimum 4,000 px)
- 1 photo of the author or authors.
- 1 photo of the ID card or passport of the author or authors.

6. SELECTION

• The jury will determine the official selection, which will be screened at the 12th Palma Mountain Film Festival 2021. It will also choose the award winners.
• The jury's decision will be published on the MCMP website, on social media and wherever it is deemed appropriate.
• The organisation will reject any material with obscene, violent, sexist, xenophobic or racist content or that violates any fundamental rights.
• The jury's decision will be final.

7. PROJECTION OF THE SELECTED SHORT FILMS

• The official selection (which will include the award-winning short films) will be screened at the 12th Palma Mountain Film Festival 2021.
• Both the award-winning and the other selected short films will be advertised on the MCMP's official website and social media, as well as any other media deemed appropriate.
• No payment will be made for screening rights or fees.
• The short films that form part of the official selection may be screened by the organisation at various cultural initiatives, without entitlement to payment.

8. OBSERVATIONS

• The participant guarantees that he/she is the exclusive owner of the intellectual property rights to the film submitted. He/she also guarantees that there are no legal, contractual or other limitations that would reduce the organisation's ability to publicly exhibit the work submitted. He/she also declares that he/she has the relevant authorisation from any persons or entities that own the rights to the different elements appearing in the work submitted, such as music, images, graphics, etc. The participant undertakes to release the organisation of the MCMP from any liability regarding possible claims which, in matters of copyright, may be brought by third parties. All parties accept the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Palma (Mallorca, Balearic Islands, Spain).
• The participant authorises the organisation to use frames, photographs and extracts (maximum 3 min.) from the film in any communication or promotional media in order to promote and publicise the MCMP.
• Participation in this festival implies the acceptance of these rules.

-----

(CAT)

La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma (MCMP), convoca el 3r Festival Internacional de Curtmetratges Documentals de Muntanya i Natura 2021, que se regirà per les següents bases:

1. OBJECTIU
Aquesta convocatòria té com a objectiu la promoció i la difusió de documentals de curta durada sobre muntanya (alpinisme, expedicions, escalada, excursionisme, espeleologia, etnologia, descens de torrents...) i natura (biodiversitat, paisatge, impacte ambiental...).

2. PARTICIPACIÓ

Oberta a equips o persones de qualsevol nacionalitat i majors de 18 anys.

3. PREMIS

PREMI COLONYA
750 € al millor curtmetratge documental produït a les Illes Balears

El curtmetratge guanyador d’aquest premi s’emetrà a IB3 Televisió durant l’edició del festival de l’any següent (2022) i la seva plataforma en línia.
La llicència es gestionarà directament amb l’ens públic.

PREMI FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA
500 € al millor curtmetratge documental de muntanya

PREMI KENIA OUTDOOR
500 € al millor curtmetratge documental de natura

Els premis estan subjectes a la retenció fiscal vigent.
Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert.

4. REQUISITS

• Només podrà̀ presentar-se una proposta per persona o equip.
• Els treballs no podran excedir els 20 minuts de durada.
• No s’admetran materials publicitaris.
• Podran presentar-s'hi curts d’animació.
• La data de finalització del curt ha de ser posterior a l’1 de gener de 2019.
• Les propostes podran ser mudes, en llengua catalana, castellana o en altres idiomes (en aquest cas es valorarà la incorporació de subtítols en català o castellà, incrustats o en format .srt).
• Els curtmetratges s’han de presentar en els formats:
- Vídeo HD .mp4, àudio aac
- Vídeo HD .mov, àudio aac

5. INSCRIPCIÓ

• La data límit per a la presentació dels curts és el 28 de febrer de 2021.
• La inscripció és gratuïta.
• Els materials s’enviaran a info@palmamuntanyafilm.com a través d’url amb l’enllaç privat (YouTube, Vimeo, Google Drive...) o a través de les plataform filmfreeway.com adjuntant:
- el formulari disponible al web www.palmamuntanyafilm.com emplenat.
- 2 fotografies promocionals en format jpg (mínim de 4.000 px)
- 1 foto de l’autor/a o autors/es.
- Imatge del DNI o passaport de l’autor/a o autors/es.

6. SELECCIÓ

• El jurat farà una selecció oficial, què serà projectada a la 12a Mostra de Cinema de Muntanya de Palma 2021 i n’atorgarà els premis.
• El dictamen del jurat es publicarà a la web de la MCMP, a xarxes socials i on convingui.
• S’exclouran els materials què el seu contingut sigui obscè, violent, sexista, xenòfob, racista o vulneri algun dret fonamental de la persona.
• La decisió del jurat serà̀ irrevocable.

7. PROJECCIONS DELS CURTS SELECCIONATS

• La selecció oficial (que inclourà els curts premiats) se projectarà en el marc de la 12a Mostra de Cinema de Muntanya de Palma 2021.
• Els curts seleccionats i els premiats seran publicitats a la pàgina web oficial i xarxes socials de la MCMP i a qualsevol altra mitjà que es consideri.
• No es preveu el pagament de drets d’exhibició o tasses.
• Els curts que integrin la selecció oficial podran ser exhibits, sense dret a remuneració, per l’organització en iniciatives culturals.

8. OBSERVACIONS

• El participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets de propietat intel·lectual sobre el film inscrit. També garanteix que no hi ha limitació legal, contractual ni de cap altra índole que pogués minvar la facultat de l'organització per exhibir públicament l'obra presentada. De la mateixa manera, manifesta comptar amb les autoritzacions pertinents de persones o entitats propietàries de drets sobre diferents elements que apareguin en l'obra presentada: músiques, imatges, grafisme, etc. L’inscrit es compromet a exonerar a l'organització de la MCMP de qualsevol responsabilitat i, davant de possibles reclamacions que, en matèria de drets d'autor, es puguin iniciar per tercers. Totes les parts se sotmeten als tribunals i jutjats de Palma (Mallorca, Espanya).
• El participant autoritza a l’organització l’ús de fotogrames, fotografies i extractes de les pel·lícules (màxim 3 min.) per a la seva difusió en qualsevol suport de comunicació i promoció, a fi de promoure i difondre la MCMP.
• La participació en aquest festival suposa l’acceptació d’aquestes bases.