(ENG)

Palma Mountain Film Festival (Mallorca), which will celebrate its thirteenth edition in 2022, opens the 2022 call for the competitive section of short films.

Films with mountain-related themes: mountaineering, expeditions, climbing, trekking, caving, mountain and adventure sports, ecology, biodiversity, ethnography, etc. are eligible to participate.

-----

(CAT)

La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma (Mallorca), que celebra la seva tretzena edició el 2022 obre la convocatòria 2022 de la secció competitiva de curtmetratges.
Podran participar-hi els films de temàtica relacionada amb la muntanya: alpinisme, expedicions, escalada, senderisme, espeleologia, esports de muntanya i aventura, ecologia, biodiversitat, etnografia...

(ENG)

COLONYA AWARD
€500 for the best short film produced in the Balearic Islands

The winning short documentary will be broadcast on the IB3 Televisió channel during the following year's festival (2023) and in it online platform. Licensing will be managed directly with this public corporation.

BALEARIC MOUNTAIN AND CLIMBING FEDERATION AWARD
€500 for the best mountain short film

KENIA OUTDOOR AWARD
€500 to the best nature or ethnography short film

FUNDACIÓ “SA NOSTRA” AWARD
€500 € to the best social or inclusive short film

DIARI ARA BALEARS AWARD
€500 to the best short film by audience vote

-----

(CAT)

PREMI COLONYA
500 € al millor curtmetratge produït a les Illes Balears

El curtmetratge guanyador d’aquest premi s’emetrà a IB3 Televisió durant l’edició del festival de l’any següent (2023) i la seva plataforma en línia.
La llicència es gestionarà directament amb l’ens públic.

PREMI FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA
500 € al millor curtmetratge de muntanya

PREMI KENIA OUTDOOR
500 € al millor curtmetratge documental de natura o etnografia

PREMIO KENIA OUTDOOR
500 € al millor curtmetratge de natura i/o etnografia

PREMIO FUNDACIÓ “SA NOSTRA”
500 € al millor curtmetratge de caràcter social i/o inclusiu

PREMI DIARI ARA BALEARS
500 € al millor curtmetratge per votació del públic

(ENG)

Palma Mountain Film Festival (Mallorca) open the 2022 call for entries for the competitive short film section, which will be governed by the following rules:

1. TOPICS

• Films with mountain-related themes: mountaineering, expeditions, climbing, trekking, caving, mountain and adventure sports, ecology, biodiversity, ethnography, etc. are eligible to participate.

2. PARTICIPATION

• Participation is open to teams and individuals of any nationality who are aged 18 and over.

3. AWARDS

o COLONYA AWARD
€500 to the best short film produced in the Balearic Islands

The winning short film will be broadcast on the IB3 Televisió channel during the following year's festival (2023) and in its online platform. Licensing will be managed directly with this public corporation.

o BALEARIC MOUNTAIN AND CLIMBING FEDERATION AWARD
€500 to the best mountain short film

o KENIA OUTDOOR AWARD
€500 to the best nature or ethnography short film

o FUNDACIÓ “SA NOSTRA” AWARD
€500 € to the best social or inclusive short film

o DIARI ARA BALEARS AWARD
€500 to the best short film by audience vote

The jury may award special mentions to the films it deems appropriate.
Cash prizes are subject to the applicable withholding tax.
Any of the categories may be declared void of a winner.

4. CONDITIONS

• Only one proposal per person or team may be submitted.
• Films may not exceed 30 minutes in length.
• Advertising material will not be accepted.
• Animated films may be submitted.
• The date the short film was completed must be after 1 January 2020.
• Proposals may be silent, in Catalan, Spanish or other languages (when in other languages, preferably subtitled in Catalan or Spanish; either embedded or in a subtitle file with timecode (.SRT) for the whole film and dubbing in sign languages. Films can also be submitted with reverse accessibility: the language used in LSC or LSE and accessible to hearing people thanks to subtitling.
• Short films must be presented in the following formats:
o HD video: .mp4; Audio: .aac
o HD video: .mov; Audio: .aac

5.SUBMISSIONS

• The deadline for submissions is 31 May 2022.
• Submissions are free of charge.
• Short films must be submitted to info@palmamuntanyafilm.com with a URL and private link (YouTube, Vimeo, Google Drive, etc.) or via festhome.com or filmfreeway.com, attaching:
o The form available from www.palmamuntanyafilm.com, duly completed
o 2 promotional photographs in jpg format (minimum 4,000 px)
o 1 photo of the author or authors.
o 1 photo of the ID card or passport of the author or authors.

6. SELECTION

• The jury will determine the official selection, which will be screened at the 13th Palma Mountain Film Festival 2022. It will also choose the award winners, except for the audience award.
• The jury's decision will be published on the MCMP website, on social media and wherever it is deemed appropriate.
• The organisation will reject any material with obscene, violent, sexist, xenophobic or racist content or that violates any fundamental rights.
• The jury's and audience decision will be final.

7. PROJECTION OF THE SELECTED SHORT FILMS

• The official selection (which will include the award-winning short films) will be screened at the 13th Palma Mountain Film Festival 2022.
• The screening will take place in live format and it might be online through the platform that organisation decides.
• Both the award-winning and the other selected short films will be advertised on the MCMP's official website and social media, as well as any other media deemed appropriate.
• No payment will be made for screening rights or fees.
• The short films that form part of the official selection may be screened by the organisation at other cultural initiatives.

8. OBSERVATIONS

• The participant guarantees that he/she is the exclusive owner of the intellectual property rights to the film submitted. He/she also guarantees that there are no legal, contractual or other limitations that would reduce the organisation's ability to publicly exhibit the work submitted. He/she also declares that he/she has the relevant authorisation from any persons or entities that own the rights to the different elements appearing in the work submitted, such as music, images, graphics, etc. The participant undertakes to release the organisation of the MCMP from any liability regarding possible claims, which, in matters of copyright, may be brought by third parties. All parties accept the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Palma (Mallorca, Balearic Islands, Spain).
• The participant authorises the organisation to use frames, photographs and extracts (maximum 3 min.) from the film in any communication or promotional media in order to promote and publicise the MCMP.
• Participation in this festival implies the acceptance of these rules.

-----

(CAT)

La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma (Mallorca), obre la convocatòria 2022 de la secció competitiva de curtmetratges, que se regirà per les següents bases:

1. TEMÀTICA

• Podran participar els films de temàtica relacionada amb la muntanya: alpinisme, expedicions, escalada, senderisme, espeleologia, esports de muntanya i aventura, ecologia, biodiversitat, etnografia...

2. PARTICIPACIÓ

• Oberta a equips o persones de qualsevol nacionalitat i majors de 18 anys.

3. PREMIS

o PREMI COLONYA
500 € al millor curtmetratge produït a les Illes Balears

El curtmetratge guanyador d’aquest premi s’emetrà a IB3 Televisió durant l’edició del festival de l’any següent (2023) i la seva plataforma en línia. La llicència es gestionarà directament amb l’ens públic.

o PREMI FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA
500 € al millor curtmetratge de muntanya

o PREMI KENIA OUTDOOR
500 € al millor curtmetratge de natura i etnografia

o PREMI FUNDACIÓ “SA NOSTRA”
500 € al premi al millor curtmetratge de caràcter social i/o inclusiu

o PREMI ARA BALEARS
500 € al millor curtmetratge per votació del públic

El Jurat podrà atorgar mencions especials als films que consideri.
Els premis estan subjectes a la retenció fiscal vigent.
Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert.

4. REQUISITS

• Només podrà̀ presentar-se una proposta per persona o equip.
• Els treballs no podran excedir els 30 minuts de durada.
• No s’admetran materials publicitaris.
• Podran presentar-s'hi curts d’animació.
• La data de finalització del curt ha de ser posterior a l’1 de gener de 2020.
• Les propostes podran ser mudes, en llengua catalana, castellana o en altres idiomes (es valorarà la incorporació de subtítols en català o castellà incrustats o en fitxer de subtítols codificat en temps (.SRT) per a tot el film i el doblatge en llengües de signes). També es poden presentar films amb accessibilitat inversa: llengua vehicular en LSC o LSE i accessible a les persones oïdores gràcies al subtitulat.
• Els curtmetratges s’han de presentar en els formats:
o Vídeo HD .mp4, àudio aac
o Vídeo HD .mov, àudio aac

5. INSCRIPCIÓ

• La data límit per a la presentació dels curts és el 31 de maig de 2022.
• La inscripció és gratuïta.
• Els films se podran presentar a través d’un enllaç privat (YouTube, Vimeo, Google Drive...) a info@palmamuntanyafilm.com o a través de les plataformes festhome.com o filmfreeway.com adjuntant:
o el formulari disponible al web www.palmamuntanyafilm.com emplenat.
o 2 fotografies promocionals en format jpg (mínim de 4.000 px)
o 1 foto de l’autor/a o autors/es.
o Imatge del DNI o passaport de l’autor/a o autors/es.

6. SELECCIÓ

• El jurat farà una selecció oficial, què serà projectada a la 13a Mostra de Cinema de Muntanya de Palma 2022 i n’atorgarà els premis excepte el premi del públic.
• Els curts premiats es donaran a conèixer a través del web, xarxes socials i allà on convingui.
• S'exclouran els materials què el seu contingut sigui obscè, violent, sexista, xenòfob, racista o vulneri algun dret fonamental de la persona.
• La decisió del jurat i del públic serà irrevocable.

7. PROJECCIONS DELS CURTS SELECCIONATS

• La selecció oficial (que inclourà els curts premiats) se projectarà en el marc de la 13a Mostra de Cinema de Muntanya de Palma 2022.
• El format de projecció serà presencial i podrà ser en línia a través de la plataforma que l’organització estableixi.
• Els curts seleccionats i els premiats seran publicitats a la pàgina web i xarxes socials de la MCMP i a qualsevol altra mitjà que es consideri.
• No es preveu el pagament de drets d’exhibició o tasses.
• Els curts que integrin la selecció oficial podran ser exhibits per l’organització en altres iniciatives culturals.

8. OBSERVACIONS

• El participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets de propietat intel·lectual sobre el film inscrit. També garanteix que no hi ha limitació legal, contractual ni de cap altra índole que pogués minvar la facultat de l'organització per exhibir públicament l'obra presentada. De la mateixa manera, manifesta comptar amb les autoritzacions pertinents de persones o entitats propietàries de drets sobre diferents elements que apareguin en l'obra presentada: músiques, imatges, grafisme, etc. L’inscrit es compromet a exonerar a l'organització de la MCMP de qualsevol responsabilitat i, davant de possibles reclamacions que, en matèria de drets d'autor, es puguin iniciar per tercers. Totes les parts se sotmeten als tribunals i jutjats de Palma (Mallorca, Espanya).
• El participant autoritza a l’organització l’ús de fotogrames, fotografies i extractes de les pel·lícules (màxim 3 min.) per a la seva difusió en qualsevol suport de comunicació i promoció, a fi de promoure i difondre la MCMP.
• La participació en aquest festival suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Really nice festival with very interesting locations and valuable content. A beautiful mountaineering community huddling around the different events makes the mood really special.
  Thank you very much, it was great!

  November 2022
 • InOut Distribution

  It was amazing to be part of the festival. Great experience!

  November 2022
  Logo
  Response from festival:

  Thanks. it was a pleasure for us to have you at the Mostra