Euroshorts is an international short film festival created 27 years ago, in 1992. The Festival Premiere takes place in Gdansk, Warszawa, Katowice and Zielona Góra, then the event reaches art galleries and cultural centers in 15 more cities of Poland.

Euroshorts is completely independent. Among other things which make the Festival pretty special is that, partly thanks to its unique atmosphere, it manages to reach a surprisingly broad audience. And it does that despite not having a large budget.

Festival's most essential principle is to promote and support young filmmakers – and all screenings of fiction, documentary, animation, experimental films and creative commercials serve that very purpose.

Euroshorts is open to first films and student films.

In 2018 the Festival is supported by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, Polish Film Institute and Pomorskie Voivodeship.

The 2016 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2016
The 2017 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2017_1

Grand Prix of 3000 Polish Zlotys, offered by the Mayor of the City of Gdańsk, Poland

The Awards (total value of 6000 Polish Zlotys) in Categories:
Fiction
Animation
Documentary
Experimental Films
offered by the Polish Film Institute and the Marshal of the Pomorskie Voivodeship

27. EUROSHORTS International Film Festival
2018 "Young Filmmakers"
Gdańsk, Warszawa, Katowice, Zielona Góra, Poland,
November 26th - December 16, 2018

- Festival Regulations
We invite short films shot in Europe and in other Continents in 2017-2018, not exceeding 30 minutes in length.
The film contest is open to all films, including first films and students' films (fiction, documentary, animation and experimental).
The festival offers comfortable screening rooms, screening equipment and good viewers. The programming directors from some of the TV stations and the managers of culture will be invited to visit the Festival. We kindly request of the filmmakers, producers and film studios to make their films available to us. The selection group will make a selection of the films and will qualify the most interesting ones for the International Contest.

The screenings will be held during the Euroshorts 2018 Festival in Gdansk (at the South Baltic Cultural Centre among others) and subsequently in Warsaw, Zielona Góra and Katowice, between November 26th and December 16th, 2018. The films may be shown also in 15 other Polish cities as a part of the Festival Tour of Poland (if the producer of each film agrees).

The films should be submitted exclusively through the FilmFreeway platform https://filmfreeway.com/festival/euroshorts
The cost of submission is 25 US Dollars (about 85 Polish Zlotys). The payment covers the administrative fee of FilmFreeway and helps to proceed with the selection process. The fee waivers ("free gates") will be available to film schools (a limit: 2 films per school) and selected individual films, only at the time when the Festival receives any public funding.

Some of the films accepted for the contest may be published on Euroshorts vol. 10 DVD which would be produced in 1000 copies and distributed for further promotion, free of charge. Every producer whose film would be published on DVD will receive a certain number of complimentary copies of the disc. In the Entry Form, please indicate whether you agree to such an additional promotion of your film and whether you authorize the Festival to put your film on the DVD if selected.

Euroshorts Jury will offer the Awards, and the form of Awards depends on our Sponsors.

About 60 films will be selected for competition. They will be considered for awards and the Jury will select the best film in each category:
· Best Fiction Film
· Best Documentary Film
· Best Animation Film
· Best Experimental Film

The jury will look for films that in a simple, perfect form talk about important subjects concerning contemporary life.
The Grand Prix, a special prize for the best film of the Festival, may also be given.
The Jury will consist of filmmakers, art historians, journalists, designers and cultural events' organizers. Members of the Jury will watch films individually or during public screenings and the decision will be made during the meeting, with all the Jurors present or on the basis of their written statements. The Festival Director is responsible for the accuracy of work of the Jury.

Special contests for viewers, such as the "We Film The Cities of Poland!", may be organized during the Euroshorts 2018 Festival. These contests have their separate regulations. The Young Cinema Foundation Board will decide whether and when to start these contests.

Important information:
1. By sending the film to the preselection of the 27th Euroshorts 2018 International Film Festival, you authorize the Young Cinema Foundation, a non-profit organization based in Warsaw, Poland (the Euroshorts organizer), to screen the film during the 2018 Euroshorts Festival in 4 cities between November 26th and December 16th, 2018, for promotional reasons, as a part of the Foundation's statutory activity.
2. The Foundation will not be required to pay any fee nor royalty to the copyright owner and/or to the people involved in the production.
3. This permission will extend to 15 other screenings in cities other than Gdańsk, Warszawa, Katowice and Zielona Góra, during the Euroshorts Tour of Poland only when you check the appropriate box in the Entry Form.
4. Some of the selected films may be published on Euroshorts DVD vol. 10 (if their producers agree by checking the appropriate box in the Entry Form).
5. By making a submission the person declares that he or she has the right to do so.
6. Special regulations regarding the films produced by the Film School of Łódź, Poland: The submitter has to include an official statement from the School that the School agrees to such a submission. Without such a statement the films produced by the Łódź Film School will not be accepted.
7. In case you need to withdraw the film from the Euroshorts Competition, you can do it 7 days after the selection results at the latest (until October 17th, 2018). After this date there is no possibility to withdraw the film.
8. The participants send the films on their own expense. After the Festival, the preview material will not be returned.

Warsaw, December 18, 2017

More information:
Euroshorts European Film Festival
YOUNG CINEMA FOUNDATION
Phone +48 507 014 857 (office in Warsaw, Poland)
e-mail: info@euroshorts.pl
http://euroshorts.pl

-----------------------------------

Regulamin po polsku:
27 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
EUROSHORTS 2018 MŁODZI FILMOWCY
Gdańsk, Warszawa, Katowice, Zielona Góra, 26 listopada – 16 grudnia 2018

- Regulamin
Do udziału w Europejskim Festiwalu Filmowym Euroshorts 2018 przyjmujemy filmy fabularne, animowane, dokumentalne lub eksperymentalne, zrealizowane w Europie i na innych kontynentach w latach 2017-2018, o czasie emisji nie przekraczającym 30 minut.
Konkurs filmowy jest otwarty dla wszystkich filmów, łącznie z filmami studenckimi i filmami debiutantów. Festiwal zapewnia wygodne sale i sprzęt projekcyjny oraz dobrą publiczność. Do przyjazdu na Festiwal zaprosimy redaktorów programujących z niektórych europejskich stacji telewizyjnych i animatorów kultury. Zwracamy się do realizatorów, producentów i studiów filmowych z prośbą o nadsyłanie prac. Komisja selekcyjna dokona przeglądu filmów i zakwalifikuje najciekawsze z nich do udziału w Konkursie Międzynarodowym.
Projekcje będą się odbywały codziennie w czasie trwania wydarzeń Festiwalu Euroshorts 2018 w Gdańsku (między innymi w Nadbałtyckim Centrum Kultury), a następnie w Warszawie, Katowicach i Zielonej Górze, w dniach 26 listopada – 16 grudnia 2018 r. Filmy mogą być pokazywane także w 15 innych miastach w ramach Trasy Festiwalu Euroshorts po Polsce oraz umieszczone na promocyjnej płycie DVD (jeśli producent filmu wyrazi na to zgodę na formularzu zgłoszenia).

Filmy do bieżącej edycji należy zgłosić wyłącznie za pomocą platformy FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/euroshorts
Koszt zgłoszenia filmu to 25 dolarów (około 85 zł). Ta kwota pokrywa opłatę administracyjną serwisu FilmFreeway oraz pomaga przeprowadzić proces selekcji. Ze zwolnienia z opłaty („bezpłatnej bramki”) mogą skorzystać szkoły filmowe (ograniczenie: 2 filmy ze szkoły) oraz wybrani uczestnicy indywidualni, jednak dopiero wtedy, gdy Festiwal otrzyma jakąkolwiek dotację ze środków publicznych.
Niektóre z filmów zakwalifikowanych do Strefy Niekomercyjnej mogą być umieszczone na płycie DVD Euroshorts vol. 10, która będzie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy i dystrybuowana bezpłatnie w celach promocyjnych. Każdy producent, którego film znajdzie się na płycie, będzie uprawniony do otrzymania kilku egzemplarzy autorskich płyty. Prosimy o zaznaczenie w Formularzu Zgłoszenia, czy wyrażają Państwo zgodę na promocję filmu poprzez umieszczenie go na płycie Euroshorts DVD vol. 10 i upoważniają Festiwal do umieszczenia filmu na płycie.

W konkursie Euroshorts będą przyznane nagrody, a ich forma zależy od Sponsorów Festiwalu.
Spośród zgłoszonych do konkursu filmów, do udziału w konkursie zakwalifikujemy około 60 prac. Z tego zestawu Jury wybierze po jednym najlepszym filmie w każdej kategorii:
- najlepszy film fabularny
- najlepszy film dokumentalny
- najlepszy film animowany
- najlepszy film eksperymentalny
Za najlepszy film uznajemy taki, który zgodnie z  decyzją jury, będzie w lakonicznej, doskonałej formie, poruszał ważny temat dotyczący współczesności.
Może zostać także przyznana nagroda specjalna – Grand Prix, dla najlepszego filmu festiwalu.
W składzie Jury znajdą się filmowcy, historycy sztuki, plastycy i animatorzy kultury.
Jurorzy będą oglądać filmy indywidualnie lub wspólnie, a decyzja w sprawie nagród zostanie podjęta podczas narady, w obecności wszystkich Jurorów lub w oparciu o ich pisemne oświadczenia. Dyrektor Festiwalu odpowiada za rzetelność prac Jury.
W ramach festiwalu Euroshorts 2018 mogą odbywać się konkursy dla widzów z cyklu „Filmujemy Miasta!”, które są realizowane w oparciu o oddzielny regulamin. Decyzję o uruchomieniu tych konkursów podejmuje  Zarząd Fundacji Młodego Kina.

Ważne informacje:
1. Nadesłanie filmu do wstępnej selekcji 27 Europejskiego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2018 oznacza, że właściciel praw autorskich i producenckich do filmu wyraził zgodę na udział filmu w konkursie i projekcję filmu, w celach promocyjnych, w ramach działalności statutowej Fundacji Młodego Kina, organizatora festiwalu Euroshorts.
2. Z tytułu projekcji utworu w ramach festiwalu, Fundacja nie będzie zobowiązana do żadnych opłat na rzecz właściciela i realizatorów filmu ani organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
3. Zezwolenie to może także być rozszerzone na projekcję w ramach 15 replik regionalnych festiwalu Euroshorts w innych miastach Polski, jeśli zgłaszający zaznaczył odpowiednie pole w Formularzu Zgłoszenia.
4. Niektóre z zakwalifikowanych do konkursu filmów mogą być opublikowane na płycie DVD Euroshorts  vol. 10, jeśli zgłaszający zaznaczył odpowiednie pole w Formularzu Zgłoszenia.
5. Osoba zgłaszająca film do konkursu oświadcza, że dysponuje prawami do dokonania takiego zgłoszenia.
6. Specjalne warunki zgłoszenia filmów wyprodukowanych przez Szkołę Filmową w Łodzi. Zgłaszający musi dostarczyć oficjalne pismo, w którym Szkoła wyraża zgodę na zgłoszenie filmu do Konkursu Międzynarodowego Euroshorts 2018. Bez tego pisma filmy ze Szkoły Filmowej w Łodzi nie będą przyjmowane.
7. Zgłaszający, których filmy zostały zakwalifikowane do Konkursu Międzynarodowego Euroshorts, mogą, w razie konieczności wycofać film z Konkursu w czasie 7 dni od otrzymania wyników selekcji (do 17 października 2018). Po tym terminie nie ma możliwości wycofania filmu.
8. Uczestnicy dostarczają filmy na własny koszt. Po festiwalu udostępnione materiały promocyjne nie będą zwracane.

Warszawa, 18 grudnia 2017 r.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Ksenia Litvinova

  Very good! Thank you so much!

  December 2017
 • Lina Erzen

  A wonderful festival with superb organisation. The films are carefully chosen and shown with a lot of respect. In addition, it was also great to meet so many filmmakers from all over Europe. I really recommend this festival.

  December 2017
 • Abdel Fiftybayev

  Thanks for everything, you guys are great!)

  September 2017
 • Roberto Flores

  Great international film festival. A very large selection of short films. A true honor to have a short film selected in the 2016 edition.

  January 2017
 • Tibo Pinsard

  I was very glad to have one of my films selected at Euroshorts 2016! A festival made by true film lovers!

  December 2016