Euroshorts is an international short film festival created in 1992 in Poland.
Its most essential principle is to promote and support young filmmakers – and all screenings of fiction, documentary, animation, experimental films and creative commercials serve that very purpose.

"Young Filmmakers" means young professional filmmakers/video artists or film/art school students.

The Festival Premiere takes place in Gdansk, Warszawa, Katowice and Zielona Góra, then the event reaches art galleries and cultural centers in 15 more cities.

Euroshorts is completely independent. Among other things which make the Festival pretty special is that, partly thanks to its unique atmosphere, it manages to reach a surprisingly broad audience. And it does that despite not having a large budget.

Euroshorts is open to all short films which are original, beautiful and powerful, including first films and student films.

The event is organized under the honorary patronage of Ms Aleksandra Dulkiewicz, the Mayor of Gdańsk, and Mr Mieczysław Struk, the Marshal of the Pomorskie Voivodeship.

The 2016 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2016
The 2017 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2017_1
The 2018 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2018_1

The Main Award offered by the Mayor of Gdańsk, Ms Aleksandra Dulkiewicz
3000 PLN

The Marshal of the Pomorskie Voivodeship Awards (for best Fiction, Animation, Documentary, Experimental)
4 x 750 PLN

Aman Amirzai Memorial Award (for best Multicultural Film)

Two Awards offered by the Polish Film Institute

28. EUROSHORTS International Film Festival
2019 "Young Filmmakers"
Gdańsk, Warszawa, Katowice, Zielona Góra, Poland,
November 25th - December 14, 2019

- Festival Regulations
We invite short films shot in Europe and in other Continents in 2018-2019, not exceeding 30 minutes in length.
The film contest is open to all films, including first films and students' films (fiction, documentary, animation and experimental).
The festival offers comfortable screening rooms, screening equipment and good viewers. The programming directors from some of the TV stations and the managers of culture will be invited to visit the Festival. We kindly request of the filmmakers, producers and film studios to make their films available to us. The selection group will make a selection of the films and will qualify the most interesting ones for the International Contest.

The screenings will be held during the Euroshorts 2019 Festival in Gdansk (at the Baltic Sea Cultural Centre among others) and subsequently in Warsaw, Zielona Góra and Katowice, between November 25th and December 14th, 2019. The films may be shown also in 15 other Polish cities as a part of the Festival Tour of Poland (if the producer of each film agrees).

The films should be submitted exclusively through the FilmFreeway platform https://filmfreeway.com/festival/euroshorts, by September 10th, 2019.
The cost of submission is 25 US Dollars. The payment covers the administrative fee of FilmFreeway and helps to proceed with the selection process. The fee waivers ("free gates") will be available to film schools (a limit: 2 films per school) and selected individual films, only at the time when the Festival receives any public funding.

Some of the films accepted for the contest may be published on Euroshorts vol. 10 DVD which would be produced in 1000 copies and distributed for further promotion, free of charge. Every producer whose film would be published on DVD will receive a certain number of complimentary copies of the disc. In the Entry Form, please indicate whether you agree to such an additional promotion of your film and whether you authorize the Festival to put your film on the DVD if selected.

Euroshorts Jury will offer the Awards, and the form of Awards depends on our Sponsors.

About 60 films will be selected for competition. They will be considered for awards and the Jury will select the best film in each category:
· Best Fiction Film
· Best Documentary Film
· Best Animation Film
· Best Experimental Film

The jury will look for films that in a simple, perfect form talk about important subjects concerning contemporary life.

The Grand Prix, a special prize for the best film of the Festival, may also be given.

The Jury will consist of filmmakers, art historians, journalists, designers and cultural events' organizers. Members of the Jury will watch films individually or during public screenings and the decision will be made during the meeting, with all the Jurors present or on the basis of their written statements. The Festival Director is responsible for the accuracy of work of the Jury.

Special contests for viewers, such as the "We Film The Cities of Poland!", may be organized during the Euroshorts 2018 Festival. These contests have their separate regulations. The Young Cinema Foundation Board will decide whether and when to start these contests.

Important information:
1. By sending the film to the preselection of the 28th Euroshorts 2019 International Film Festival, you authorize the Young Cinema Foundation, a non-profit organization based in Warsaw, Poland (the Euroshorts Organizer), to screen the film during the 2019 Euroshorts Festival in 4 cities between November 25th and December 14th, 2019, for promotional reasons, as a part of the Foundation's statutory activity.
2. The Foundation will not be required to pay any fee nor royalty to the copyright owner and/or to the people involved in the production.
3. This permission will extend to 15 other screenings in cities other than Gdańsk, Warszawa, Katowice and Zielona Góra, during the Euroshorts Tour of Poland only when you check the appropriate box in the Entry Form.
4. Some of the selected films may be published on Euroshorts DVD vol. 10 (if their producers agree by checking the appropriate box in the Entry Form).
5. By making a submission the person declares that he or she has the right to do so.
6. In case you need to withdraw the film from the Euroshorts Competition, you can do it 7 days after the selection results at the latest (until October 24th, 2019). After this date there is no possibility to withdraw the film.
8. The participants send the films on their own expense. After the Festival, the preview material will not be returned.

Warsaw, December 14, 2018

More information:
Euroshorts European Film Festival
YOUNG CINEMA FOUNDATION
Phone +48 507 014 857 (office in Warsaw, Poland)
e-mail: info@euroshorts.pl
http://euroshorts.pl

-----------------------------------

Regulamin po polsku:
28 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
EUROSHORTS 2019 MŁODZI FILMOWCY
Gdańsk, Warszawa, Katowice, Zielona Góra, 25 listopada – 14 grudnia 2019

- Regulamin
Do udziału w Europejskim Festiwalu Filmowym Euroshorts 2019 przyjmujemy filmy fabularne, animowane, dokumentalne lub eksperymentalne, zrealizowane w Europie i na innych kontynentach w latach 2018-2019, o czasie emisji nie przekraczającym 30 minut.
Konkurs filmowy jest otwarty dla wszystkich filmów, łącznie z filmami studenckimi i filmami debiutantów. Festiwal zapewnia wygodne sale i sprzęt projekcyjny oraz dobrą publiczność. Do przyjazdu na Festiwal zaprosimy redaktorów programujących z niektórych europejskich stacji telewizyjnych i animatorów kultury. Zwracamy się do realizatorów, producentów i studiów filmowych z prośbą o nadsyłanie prac. Komisja selekcyjna dokona przeglądu filmów i zakwalifikuje najciekawsze z nich do udziału w Konkursie Międzynarodowym.
Projekcje będą się odbywały codziennie w czasie trwania wydarzeń Festiwalu Euroshorts 2019 w Gdańsku (między innymi w Nadbałtyckim Centrum Kultury), a następnie w Warszawie, Katowicach i Zielonej Górze, w dniach 25 listopada – 14 grudnia 2019 r. Filmy mogą być pokazywane także w 15 innych miastach w ramach Trasy Festiwalu Euroshorts 2019 po Polsce oraz umieszczone na promocyjnej płycie DVD (jeśli producent filmu wyrazi na to zgodę na formularzu zgłoszenia).

Filmy do bieżącej edycji należy zgłosić wyłącznie za pomocą platformy FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/euroshorts, do 10 września 2019.
Koszt zgłoszenia filmu to 25 dolarów USA. Ta kwota pokrywa opłatę administracyjną serwisu FilmFreeway oraz pomaga przeprowadzić proces selekcji. Ze zwolnienia z opłaty („bezpłatnej bramki”) mogą skorzystać szkoły filmowe (ograniczenie: 2 filmy ze szkoły) oraz wybrani uczestnicy indywidualni, jednak dopiero wtedy, gdy Festiwal otrzyma jakąkolwiek dotację ze środków publicznych.
Niektóre z filmów zakwalifikowanych do Strefy Niekomercyjnej mogą być umieszczone na płycie DVD Euroshorts vol. 10, która będzie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy i dystrybuowana bezpłatnie w celach promocyjnych. Każdy producent, którego film znajdzie się na płycie, będzie uprawniony do otrzymania kilku egzemplarzy autorskich płyty. Prosimy o zaznaczenie w Formularzu Zgłoszenia, czy wyrażają Państwo zgodę na promocję filmu poprzez umieszczenie go na płycie Euroshorts DVD vol. 10 i upoważniają Festiwal do umieszczenia filmu na płycie.

W konkursie Euroshorts będą przyznane nagrody, a ich forma zależy od Sponsorów Festiwalu.
Spośród zgłoszonych do konkursu filmów, do udziału w konkursie zakwalifikujemy około 60 prac. Z tego zestawu Jury wybierze po jednym najlepszym filmie w każdej kategorii:
- najlepszy film fabularny
- najlepszy film dokumentalny
- najlepszy film animowany
- najlepszy film eksperymentalny

Za najlepszy film uznajemy taki, który zgodnie z  decyzją jury, będzie w lakonicznej, doskonałej formie, poruszał ważny temat dotyczący współczesności.

Może zostać także przyznana nagroda specjalna – Grand Prix, dla najlepszego filmu festiwalu.

W składzie Jury znajdą się filmowcy, historycy sztuki, plastycy i animatorzy kultury.
Jurorzy będą oglądać filmy indywidualnie lub wspólnie, a decyzja w sprawie nagród zostanie podjęta podczas narady, w obecności wszystkich Jurorów lub w oparciu o ich pisemne oświadczenia. Dyrektor Festiwalu odpowiada za rzetelność prac Jury.

W ramach festiwalu Euroshorts 2019 mogą odbywać się konkursy dla widzów z cyklu „Filmujemy Miasta!”, które są realizowane w oparciu o oddzielny regulamin. Decyzję o uruchomieniu tych konkursów podejmuje  Zarząd Fundacji Młodego Kina.

Ważne informacje:
1. Nadesłanie filmu do wstępnej selekcji 28 Europejskiego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2019 oznacza, że właściciel praw autorskich i producenckich do filmu wyraził zgodę na udział filmu w konkursie i projekcję filmu, w celach promocyjnych, w ramach działalności statutowej Fundacji Młodego Kina, organizatora festiwalu Euroshorts.
2. Z tytułu projekcji utworu w ramach festiwalu, Fundacja nie będzie zobowiązana do żadnych opłat na rzecz właściciela i realizatorów filmu ani organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
3. Zezwolenie to może także być rozszerzone na projekcję w ramach 15 replik regionalnych festiwalu Euroshorts w innych miastach Polski, jeśli zgłaszający zaznaczył odpowiednie pole w Formularzu Zgłoszenia.
4. Niektóre z zakwalifikowanych do konkursu filmów mogą być opublikowane na płycie DVD Euroshorts  vol. 10, jeśli zgłaszający zaznaczył odpowiednie pole w Formularzu Zgłoszenia.
5. Osoba zgłaszająca film do konkursu oświadcza, że dysponuje prawami do dokonania takiego zgłoszenia.
6. Zgłaszający, których filmy zostały zakwalifikowane do Konkursu Międzynarodowego Euroshorts, mogą, w razie konieczności wycofać film z Konkursu w czasie 7 dni od otrzymania wyników selekcji (do 24 października 2019). Po tym terminie nie ma możliwości wycofania filmu.
7. Uczestnicy dostarczają filmy na własny koszt. Po festiwalu udostępnione materiały promocyjne nie będą zwracane.

Warszawa, 14 grudnia 2018 r.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • As a filmmaker from Kurdistan it was best opportunity to screen my short film in the festival in 2019 and the team and the organazaros are so helpfull and awesome, Thanks Euro shorts for everything !

  December 2019
 • Wonderful, wonderful festival! Poland offer some of the best festivals with a focus on youth as well as student orientated film festivals, and this one is no exception. We couldn't attend this year but the communication between the festival office and us was superb. We're thrilled two of our clients got to screen, I, ROSE and TULIP & YANNIS, these clients were excited to be a part of the programme of such an excellent festival. Thank you EYF!

  December 2018
 • Ksenia Litvinova

  Very good! Thank you so much!

  December 2017
 • Lina Erzen

  A wonderful festival with superb organisation. The films are carefully chosen and shown with a lot of respect. In addition, it was also great to meet so many filmmakers from all over Europe. I really recommend this festival.

  December 2017
 • Abdel Fiftybayev

  Thanks for everything, you guys are great!)

  September 2017