Euroshorts is an international short film festival created in 1992 in Poland.
Its most essential principle is to promote and support young filmmakers – and all screenings of fiction, documentary, animation, experimental films and creative commercials serve that very purpose.

"Young Filmmakers" means young professional filmmakers/video artists or film/art school students.

The Festival Premiere takes place in Gdańsk and Warszawa, then the event reaches art galleries and cultural centers in other cities, starting in Kielce and Bielsko-Biała.

Euroshorts is completely independent. Among other things which make the Festival pretty special is that, partly thanks to its unique atmosphere, it manages to reach a surprisingly broad audience. And it does that despite not having a large budget.

Euroshorts is open to all short films which are original, beautiful and powerful, including first films and student films.

The event is organized under the honorary patronage of Ms Aleksandra Dulkiewicz, the Mayor of Gdańsk, and Mr Mieczysław Struk, the Marshal of the Pomorskie Voivodeship.

In 2023, Euroshorts is co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. It is also supported by the Polish Film Institute and the Pomorskie Voivodeship.

The 2016 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2016
The 2017 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2017_1
The 2018 Catalogue: https://issuu.com/mlode_kino/docs/kataloges2018_1

Main Award = Mayor of the City of Gdańsk Award

Awards for Best Fiction, Animation, Documentary, Experimental = Marshal of the Pomorskie Voivodeship Awards

Three Awards supported by the Polish Film Institute:
- Aman Amirzai Memorial Award (for Best Intercultural Film)
- Best Polish Film Award
- Marcin Stachurski Memorial Award for the Best Producer

Other Awards

32. EUROSHORTS International Film Festival 2023 "Young Filmmakers"
Gdańsk, Warszawa, Poland,
November 27th - December 3 , 2023

- Festival Regulations
We invite short films shot in Europe and in other Continents in 2022-2023, not exceeding 30 minutes in length.
The film contest is open to all films, including first films and students' films (fiction, documentary, animation and experimental).
The festival offers comfortable screening rooms, screening equipment and good viewers. We kindly request of the filmmakers, producers and film studios and film schools to make their films available to us. The Selection Group will make a selection of the films and will qualify the most interesting ones for the International Contest.

The screenings will be held during the Euroshorts 2023 Festival in Gdansk and subsequently in Warsaw, between November 27th and December 3th, 2023. The films may be shown also in other Polish cities as a part of the Festival Tour of Poland (if the producer of each film agrees).

The films should be submitted exclusively through the FilmFreeway platform https://filmfreeway.com/festival/euroshorts, by September 10th, 2023.
The cost of submission is 25 US Dollars. The payment covers the administrative fee of FilmFreeway and helps to proceed with the selection process. The fee waivers ("free gates") would be available to film schools (limit: 2 films per school) and to selected individual films, only in the case the Festival receives any public funding.

Euroshorts Jury will offer the Awards, and the form of Awards depends on our Sponsors.

About 50-100 films will be selected for competition. They will be considered for awards and the Jury will select the best film in each category:
· Best Fiction Film
· Best Documentary Film
· Best Animation Film
· Best Experimental Film

The jury will look for films that in a simple, perfect form talk about important subjects concerning contemporary life.

The Main Award, a special prize for the best film of the Festival, may also be given.

The Jury will consist of filmmakers, art historians, journalists, designers and cultural events' organizers. Members of the Jury will watch films individually or during public screenings and the decision will be made during the meeting, with all the Jurors present or on the basis of their written statements. The Festival Director is responsible for the accuracy of work of the Jury.

Special contests for viewers, such as the "We Film The Cities of Poland!", may be organized during the Euroshorts 2023 Festival. These contests have their separate regulations. The Young Cinema Foundation Board will decide whether and when to start these contests.

Important Information and Permissions:
1. By submitting the film to the preselection of the 32nd Euroshorts 2023 Young Filmmakers International Film Festival, you authorize the Young Cinema Foundation, a non-profit organization based in Warsaw, Poland (the Euroshorts Organizer), to screen the film during the 2023 Euroshorts Festival in 2 cities of Poland (Gdańsk, Warszawa), between November 27th and December 15th, 2023, for promotional reasons, as a part of the Foundation's statutory activity.
2. The Foundation will not be required to pay any fee nor royalty to the copyright owner and/or to the people involved in the production.
3. This permission will extend to the online screening on the Festival server accessible only for registered users between November 27th and December 15th, 2023, only when you check the appropriate box in the Entry Form.
4. This permission will extend to screenings in 10 cities other than Gdańsk and Warszawa, during the Euroshorts Tour of Poland (between January 1st and June 30th, 2024) only when you check the appropriate box in the Entry Form.
5. By making a submission the person declares that he or she has the right to do so.
6. In case you need to withdraw the film from the Euroshorts Competition, you can do it 7 days after the selection results at the latest (until October 27th, 2023). After this date there is no possibility to withdraw the film.
8. The participants send the films on their own expense. After the Festival, the preview material will not be returned.

Warsaw, December 10, 2022

More information:
Euroshorts Young Filmmakers International Film Festival
YOUNG CINEMA FOUNDATION
Phone +48 507 014 857 (office in Warsaw, Poland)
e-mail: info@euroshorts.eu
http://euroshorts.eu

-----------------------------------

Regulamin po polsku:
32 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
EUROSHORTS 2023 MŁODZI FILMOWCY
Gdańsk, Warszawa,
27 listopada – 3 grudnia 2023

- Regulamin
Do udziału w Europejskim Festiwalu Filmowym Euroshorts 2023 przyjmujemy filmy fabularne, animowane, dokumentalne lub eksperymentalne, zrealizowane w Europie i na innych kontynentach w latach 2022-2023, o czasie emisji nie przekraczającym 30 minut.
Konkurs filmowy jest otwarty dla wszystkich filmów, łącznie z filmami studenckimi i filmami debiutantów. Festiwal zapewnia wygodne sale i sprzęt projekcyjny oraz dobrą publiczność. Zwracamy się do realizatorów, producentów, studiów i szkół filmowych z prośbą o nadsyłanie prac. Komisja selekcyjna dokona przeglądu filmów i zakwalifikuje najciekawsze z nich do udziału w Konkursie Międzynarodowym.
Projekcje będą się odbywały codziennie w czasie trwania wydarzeń Festiwalu Euroshorts 2022 w Gdańsku, a następnie w Warszawie, w dniach 27 listopada – 3 grudnia 2023 r. Filmy mogą być pokazywane także w 10 innych miastach w ramach Trasy Festiwalu Euroshorts 2023 po Polsce (jeśli producent filmu wyrazi na to zgodę na formularzu zgłoszenia).

Filmy do bieżącej edycji należy zgłaszać wyłącznie za pomocą platformy FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/euroshorts, do 10 września 2023.
Koszt zgłoszenia filmu to 25 dolarów USA. Ta kwota pokrywa opłatę administracyjną serwisu FilmFreeway oraz pomaga przeprowadzić proces selekcji. Ze zwolnienia z opłaty („bezpłatnej bramki”) mogą skorzystać szkoły filmowe (ograniczenie: 2 filmy ze szkoły) oraz wybrani uczestnicy indywidualni, jednak dopiero wtedy, gdy Festiwal otrzyma jakąkolwiek dotację ze środków publicznych.

W konkursie Euroshorts będą przyznane nagrody, a ich forma zależy od Sponsorów Festiwalu.
Spośród zgłoszonych do konkursu filmów, do udziału w konkursie zakwalifikujemy około 50-100 prac. Z tego zestawu Jury wybierze po jednym najlepszym filmie w każdej kategorii:
- najlepszy film fabularny
- najlepszy film dokumentalny
- najlepszy film animowany
- najlepszy film eksperymentalny

Za najlepszy film uznajemy taki, który zgodnie z decyzją jury, będzie w lakonicznej, doskonałej formie, poruszał ważny temat dotyczący współczesności.

Może zostać także przyznana nagroda specjalna – Nagroda Główna, dla najlepszego filmu festiwalu.

W składzie Jury znajdą się filmowcy, historycy sztuki, plastycy i animatorzy kultury.
Jurorzy będą oglądać filmy indywidualnie lub wspólnie, a decyzja w sprawie nagród zostanie podjęta podczas narady, w obecności wszystkich Jurorów lub w oparciu o ich pisemne oświadczenia. Dyrektor Festiwalu odpowiada za rzetelność prac Jury.

W ramach festiwalu Euroshorts 2023 mogą odbywać się konkursy dla widzów z cyklu „Filmujemy Miasta!”, które są realizowane w oparciu o oddzielny regulamin. Decyzję o uruchomieniu tych konkursów podejmuje Zarząd Fundacji Młodego Kina.

Ważne informacje i zezwolenia:
1. Nadesłanie filmu do wstępnej selekcji 32 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Euroshorts 2023 Młodzi Filmowcy oznacza, że właściciel praw autorskich i producenckich do filmu wyraził zgodę na udział filmu w konkursie i projekcję filmu w 2 miastach Polski (Gdańsk, Warszawa), w okresie od 27 listopada do 15 grudnia 2023, w celach promocyjnych, w ramach działalności statutowej Fundacji Młodego Kina, organizatora festiwalu Euroshorts.
2. Z tytułu projekcji utworu w ramach festiwalu, Fundacja nie będzie zobowiązana do żadnych opłat na rzecz właściciela i realizatorów filmu ani organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
3. Zezwolenie to może być rozszerzone na projekcję online w terminie określonym w pkt. 2, na serwerze festiwalowym dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników, jeśli zgłaszający zaznaczył odpowiednie pole w Formularzu Zgłoszenia.
4. Zezwolenie to może być rozszerzone na projekcję w ramach 10 replik regionalnych festiwalu Euroshorts w innych miastach Polski (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024), jeśli zgłaszający zaznaczył odpowiednie pole w Formularzu Zgłoszenia.
5. Osoba zgłaszająca film do konkursu oświadcza, że dysponuje prawami do dokonania takiego zgłoszenia.
6. Zgłaszający, których filmy zostały zakwalifikowane do Konkursu Międzynarodowego Euroshorts, mogą, w razie konieczności wycofać film z Konkursu w czasie 7 dni od otrzymania wyników selekcji (do 27 października 2023). Po tym terminie nie ma możliwości wycofania filmu.
7. Uczestnicy dostarczają filmy na własny koszt. Po festiwalu udostępnione materiały promocyjne nie będą zwracane.

Warszawa, 10 grudnia 2022 r

Więcej informacji:
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Euroshorts Młodzi Filmowcy
FUNDACJA MŁODEGO KINA
Phone +48 507 014 857 (office in Warsaw, Poland)
e-mail: info@euroshorts.eu
http://euroshorts.eu

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • While we didn’t get the chance to attend the festival communication was great and we were well-informed. Thank you for selecting "Present" and I look forward to collaborating with you again in the future.

  December 2022
 • Ji-Tian Li

  Beautiful city and wonderful audience:))

  December 2022
 • Vladyslav Robskyi

  Nice festival. Hostly & empathy organizators.

  December 2022
 • I would highly recommend! This festival is created by passionate people!

  August 2022
 • маша румянцева

  Thank you for letting my animated shortbe a part of this great event!

  April 2022