The Youth and Heritage Film Festival

The town of Idrija is known for its 500-year mining tradition and its rich technical and natural heritage, which is included in the UNESCO World Heritage List. In addition to mining, Idrija also prides itself on lace making and culinary specialties.

We understand heritage as an important component of the identity of the city and its people, so we want to further expand this awareness. The goal of the festival is thus to encourage young people to take a creative cinematic view of cultural heritage, especially technical heritage. In this way, we want to preserve it and involve it as actively as possible in the functioning of the community, especially in the views of young people. The purpose of the festival is to ensure that the heritage is not just a remnant, but rather an incentive for the creativity of young people in the artistic field and also in life. Submitted films should therefore actively include elements of heritage, which can be tangible or intangible, but preferably from the creators' home environment. Heritage items should be an integral part of the narrative or they should motivate the story itself (heritage should not only serve as a scenography or place of action). Genres of submitted films can be: animated, feature or documentary.

The festival thus enables children and youth to present and learn about diverse cultural heritage and to become aware of its importance for their identity and future.

Filmski festival Mladi in dediščina

Mesto Idrija je znano po 500-letni tradicij rudarjenja in bogati tehniški in naravoslovni dediščini, ki je vpisana na seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Poleg rudarjenja se Idrija ponaša še z izdelovanjem čipk ter kulinaričnimi posebnostmi.
Dediščino razumemo kot pomembno sestavino identitete mesta in ljudi, zato želimo to zavedanje še razširiti. Cilj festivala je tako spodbuditi mlade k ustvarjalnemu filmskemu pogledu na kulturno dediščino, posebej še tehniško dediščino. Na ta način jo želimo ohranjati in jo čim bolj aktivno vključevati v delovanje skupnosti, zlasti še v poglede mladih. Namen festivala je prizadevanje, da dediščina ne bo zgolj ostalina, temveč spodbujevalec ustvarjalnosti mladih na umetniškem področju in tudi sicer v življenju. Prijavljeni filmi naj zato dejavno vključujejo prvine dediščine, ki je lahko snovna ali nesnovna, zaželeno pa je, da je iz domačega okolja ustvarjalcev. Prvine dediščine naj bodo sestavni del pripovedi oz. naj motivirajo samo zgodbo (dediščina naj ne služi le kot scenografija oz. prostor dogajanja). Zvrsti poslanih filmov so lahko: animirani, igrani ali dokumentarni film.

Festival tako omogoča otrokom in mladini, da predstavijo in spoznavajo raznoliko kulturno dediščino in uzavestijo njen pomen za svojo identiteto in prihodnost.

Awards will be given for both categories separately (Children's films, Youth films), namely for: best film, best story, best inclusion of cultural heritage. A special award is given to a film with the theme of industrial heritage or culture. The jury can also award special mentions. Jury is appointed by the festival organizer.

Priznanja bodo podeljena za obe kategoriji posebej (otroški filmi, mladinski filmi), in sicer za: najboljši film, najboljšo zgodbo, najboljšo vključenost kulturne dediščine. Posebno priznanje se podeli filmu s temo industrijske dediščine oz. kulture. Žirija lahko podeli tudi posebne omembe. Žirijo imenuje organizator festivala.

1. The theme of the festival is The Youth and Heritage.
The purpose of the festival is to encourage young people to take a creative, cinematic view of cultural heritage, especially technical heritage. Submitted films must actively include elements of heritage, which can be tangible or intangible, preferably from the creators' home environment. Heritage items should be an integral part of the narrative or they should motivate the story itself (heritage should not only serve as a scenography or place of action). Genres of submitted films can be: animated, feature or documentary.
2. Young film and video creators from the Republic of Slovenia and abroad can participate. Individuals and groups can participate.
3. The tender includes two categories:
- Children's films: the authors are or were up to 14 years old in the year of the film's production.
- Youth films: the authors are or were between 15 and 19 years old when the film was produced.
The presentation of the film must contain the age of the authors.
Films must be submitted via FilmFreeway.
4. The number of registered video products of an individual or group is limited to three.
5. The length of the film works is limited to 15 minutes (including the opening and closing credits).
6. The format of the movie should be MP4.
7. The film must be produced after January 1, 2019.
8. Films that are not in Slovenian language must have English subtitles.
9. The applicant guarantees that the registered audiovisual work is entirely his author's work, that he has obtained the consent of parents or legal representatives and that the works only use copyright-authorized music and film or photographic images. The organizer is not responsible for possible violations of copyright, performance rights or any other rights of third parties in connection with the registered audiovisual works.
10. The festival organizer undertakes to protect the collected personal data in accordance with the Personal Data Protection Act. Entrants of works agree to the organizer using the provided personal data for the purposes of performing and promoting the festival: stating the authorship of the works, specifying the names of award recipients (individuals and groups).
11. Awards will be given for both categories separately, namely for: best film, best story, best inclusion of cultural heritage. A special award is given to a film with the theme of industrial heritage or culture. The jury can also award special mentions. Jury is appointed by the festival organizer.
12. The organizer may change the conditions of participation for various reasons. The changes will be announced on the website of the festival and on the Facebook page of the Birštat Cultural and Artistic Association.
13. Copies of all registered films remain in the archive of the organizer. Festival participants allow the use of their original works for the promotion of future performances of the festival.
14. The selection of films will be announced on November 10, 2023. The awards will be presented on the day of the festival on November 16. From November 25, the awarded and selected films will also be available to watch on the organizer's website.

1. Tema festivala je Mladi in dediščina.
Namen festivala je spodbuditi mlade k ustvarjalnemu filmskemu pogledu na kulturno dediščino, posebej še tehnično dediščino. Prijavljeni filmi morajo dejavno vključevati prvine dediščine, ki je lahko snovna ali nesnovna, zaželeno pa je, da je iz domačega okolja ustvarjalcev. Prvine dediščine naj bodo sestavni del pripovedi oz. naj motivirajo samo zgodbo (dediščina naj ne služi le kot scenografija oz. prostor dogajanja). Zvrsti poslanih filmov so lahko: animirani, igrani ali dokumentarni film.
2. Sodelujejo lahko mladi filmski in video ustvarjalci iz Republike Slovenije ter tujine. Sodelujejo lahko posamezniki in skupine.
3. Razpis obsega dve kategoriji:
- Otroški filmi: avtorji so oz. so bili v letu produkcije filma stari do 14 let.
- Mladinski filmi: avtorji so oz. so bili ob produkciji filma stari od 15 do 19 let.
Predstavitev filma mora mora vsebovati starost avtorjev.
Filme je treba prijaviti prek FilmFreeway.
4. Število prijavljenih video izdelkov posameznika ali skupine je omejeno na tri.
5. Dolžina filmskih del je omejena na 15 minut (vključno z začetno in odjavno špico).
6. Format filma naj bo MP4.
7. Film mora biti izdelan po 1. januarju 2019.
8. Filmi, ki niso v slovenščini, morajo imeti angleške podnapise.
9. Prijavitelj jamči, da je prijavljeno avdiovizualno delo v celoti njegovo avtorsko delo, da je za objavo dela mladoletnih avtorjev in mladoletnih oseb, ki nastopajo v delu, pridobil soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ter da je v delih uporabljena zgolj avtorsko dovoljena glasba in filmski oz. fotografski posnetki. Organizator ne odgovarja za morebitne kršitve avtorskih, izvajalskih pravic ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb v povezavi s prijavljenimi avdiovizualnimi deli.
10. Organizator festivala se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prijavitelji del soglašajo, da organizator uporabi posredovane osebne podatke za namene izvedbe in promocije festivala: navedbe avtorstva del, navedbe imen prejemnikov nagrad (posamezniki in skupine).
11. Priznanja bodo podeljena za obe kategoriji posebej, in sicer za: najboljši film, najboljšo zgodbo, najboljšo vključenost kulturne dediščine. Posebno priznanje se podeli filmu s temo industrijske dediščine oz. kulture. Žirija lahko podeli tudi posebne omembe. Žirijo imenuje organizator festivala.
12. Organizator lahko zaradi različnih vzrokov spremeni pogoje sodelovanja. Spremembe bodo objavljene na spletni strani festivala in Facebook strani Kulturno-umetniškega društva Birštat.
13. Kopije vseh prijavljenih filmov ostanejo v arhivu organizatorja. Udeleženci festivala dovoljujejo uporabo svojih avtorskih del za promocijo prihodnjih izvedb festivala.
14. Izbor filmov bo objavljen 10. novembra 2023. Priznanja bodo podeljena na dan festivala 16. novembra. Nagrajene in izbrane filme si bo moč od 25. novembra ogledati tudi prek spletne strani organizatorja.