Football Film Festival jest konkursowym przeglądem najlepszych osiągnięć filmowej twórczości dokumentalnej, wyłącznie o tematyce piłkarskiej, przeznaczonym dla rodzimych twórców. Formuła udziału jest otwarta - zgłaszać się mogą zarówno zawodowcy jak i amatorzy.

Celem Festiwalu jest przegląd i promocja polskich filmów dokumentalnych (krótko- i pełnometrażowych, jednak nie dłuższych niż 100 minut) o tematyce piłkarskiej, a także propagowanie zdrowego stylu życia. Festiwal zaprezentuje filmy w konkursie i odbędzie się w formule tradycyjnej.

2. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 21-26 sierpnia 2023 roku w Gdańsku. Projekcie konkursowe zaplanowano na ekranie, znajdującym się na terenie Energa Stadionu Letniego w Gdańsku (wejścia na plażę nr 53 i 54) przy ul. Jantarowej 21. Tam też zaplanowano Galę Finałową i wręczenie nagród.

Filmy oceni siedmioosobowe Jury, powołane przez Organizatora Festiwalu. Jego członkowie przyznają nagrody regulaminowe, biorąc pod uwagę profesjonalny poziom realizacji i walory artystyczne filmów.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja „Droga na Szczyt” z siedzibą w Gdańsku, ul. Hynka 18/U23, 80-465 Gdańsk.

***

The Football Film Festival is a competition review of the best achievements of documentary filmmaking, exclusively devoted to football, and intended for Polish filmmakers. The participation formula is open - both professionals and amateurs can apply.

The aim of the festival is to review and promote Polish documentary films (short and full-length, but not longer than 100 minutes) on football, as well as to promote a healthy lifestyle. The festival will present films in a competition and will be held in the traditional formula.

The second edition of festival will be held on August 21-26, 2023 in Gdańsk. The competition project was planned on the screen located in the Energa Summer Stadium in Gdańsk (beach entrances no. 53 and 54) at Jantarowa 21 street. This is also where the Final Gala and the award ceremony are planned.

The films will be judged by a six-person Jury appointed by the Festival Organizer. Its members award regular prizes, taking into account the professional level of production and the artistic value of the films.

The organizer of the festival is the "Droga na Szczyt" Foundation with its seat in Gdańsk, Hynka 18/U23 street, 80-465 Gdańsk.

Jury przyzna trzy nagrody - Nagrodę Główną, Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną. Laureaci otrzymają pamiątkowe statuetki w postaci Złotej, Srebrnej oraz Brązowej Jedenastki oraz gratyfikacje finansowe.

Nagrody finansowe
„Złota Jedenastka” – 12 500 zł brutto
„Srebrna Jedenastka” – 10 000 zł brutto
„Brązowa Jedenastka” – 7 500 zł brutto

***

The jury will award three prizes - the Main Prize, a Distinction and a Special Prize. The winners will receive commemorative statuettes in the form of Golden, Silver and Bronze Eleven and financial rewards.

Financial rewards
"Golden Eleven" - PLN 12,500
"Silver Eleven" - PLN 10,000
"Bronze Eleven" - PLN 7,500

Z wyjątkiem specjalnych przypadków, zaakceptowanych przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu, tylko filmy spełniające poniższe kryteria mogą być prezentowane w projekcjach selekcyjnych i konkursowych:
• Do procesu selekcyjnego mogą być dopuszczone filmy spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
a) wiodącym producentem jest polski producent, który posiada minimum 51 procent wkładu w budżet filmu i 51 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
b) reżyser filmu jest polskim obywatelem, a koproducentem filmu jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, który wnosi minimum 20 procent wkładu w budżet filmu oraz posiada minimum 20 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
c) oryginalna wersja językowa filmu jest zrealizowana w języku polskim.
• Producenci filmów zakwalifikowanych do konkursów biorą za nie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Oznacza to również, że nie mogą wycofać ich z konkursów po 31 lipca 2023 roku. Wycofanie ich po tym terminie uważa się za bezskuteczne i nierodzące skutków prawnych dla Festiwalu.
• W selekcji brane są pod uwagę filmy, które wyprodukowano w latach 2020-2023.
• Proces zgłoszeniowy rozpocznie się 2 czerwca 2023 roku, a zakończy 23 lipca 2023 roku.
• Zgłaszających - producenta lub reżysera filmu - nie obowiązuje opłata zgłoszeniowa. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.
• Do selekcji przyjmowane są linki do filmów, umieszczonych w ogólnodostępnych serwisach streamingowych (vimeo lub youtube), w formacie mpeg-4, które należy umieścić w specjalnym formularzu zgłoszeniowym Festiwalu, zamieszczonym w serwisie FilmFreeway (https://filmfreeway.com/footballfilmfestival)
Linki wymagające pobrania plików (np. We Transfer, My Air Bridge itp.) nie będą akceptowane.
• Przegląd selekcyjny zostanie zakończony 30 lipca 2023 roku i zostanie przeprowadzony pod nadzorem merytorycznym Komisji Selekcyjnej, powołanej przez Organizatora.
• Dyrektor Artystyczny Festiwalu ogłosi wyniki przeglądu selekcyjnego najpóźniej dnia 1 sierpnia 2023 roku. Do fazy konkursowej dostanie się maksymalnie 11 filmów. Ich producenci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do fazy konkursowej drogą mailową.
• Projekcje konkursowe odbędą się w dniach 21-26 sierpnia 2023. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej Festiwalu, zaplanowanej 26 sierpnia na Energa Stadionie Letnim przy ul. Jantarowej 21 w Gdańsku.
• Wyniki Festiwalu zostaną też opublikowane na jego oficjalnej stronie internetowej footballfilmfest.pl.

***

With the exception of special cases approved by the Artistic Director of the Festival, only films meeting the following criteria may be presented in selection and competition screenings:
• Films that meet at least one of the following conditions may be admitted to the selection process:
a) the leading producer is a Polish producer who has at least 51 percent of the contribution to the film's budget and 51 percent of the proprietary copyrights to the film,
b) the director of the film is a Polish citizen, and the co-producer of the film is an entity based in the territory of the Republic of Poland, which contributes a minimum of 20 percent to the film's budget and holds a minimum of 20 percent of the copyrights to the film,
c) the original language version of the film is made in Polish.
• Producers of films qualified for competitions assume full legal and financial responsibility for them. It also means that they cannot withdraw from competitions after July 30, 2023. Withdrawal of them after this date is considered ineffective and has no legal consequences for the Festival.
• The selection takes into account films that were produced in the years 2020-2023.
• The application process begins on June 2, 2023 and ends on July 23, 2023.
• Submitters - the producer or director of the film - there is no application fee. Qualified films are made available to the Festival free of charge.
• Links to films posted on publicly available streaming services (vimeo or youtube) in mpeg-4 format, which should be included in a special application form of the Festival, available on the FilmFreeway website (https://filmfreeway.com/footballfilmfestival) are accepted for selection.
Links requiring download (eg We Transfer, My Air Bridge, etc.) will not be accepted.
• The selection review will be completed on July 30, 2023 and will be carried out under the substantive supervision of the Selection Committee appointed by the Organizer.
• The Artistic Director of the Festival will announce the results of the selection review by August 1, 2023. A maximum of 11 films will be admitted to the competition phase. Their producers will be informed about their qualification for the competition phase by e-mail.
• Competition screenings will take place on July 21-26, 2023. The award ceremony will take place during the Final Ceremony of the Festival, scheduled for August 26 at the Energa Summer Stadium at Jantarowa 21 Street in Gdańsk.
• The results of the Festival will also be published on its official website - footballfilmfest.pl.

***

Załącznik do Regulaminu Football Film Festival
,,Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych”

1. Organizatorem Football Film Festival, zwanego dalej ,,Festiwalem”, jest Fundacja „Droga Na Szczyt” z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-465 Gdańsk, ul. Hynka 18/U23, nr NIP 584 280 88 11.

2. Organizator Festiwalu, jako Administrator Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej) przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Festiwalu:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- adres kontaktowy e-mail oraz numer telefonu,
- numer konta bankowego
zwane dalej ,,Danymi Osobowymi”.

3. Dane Osobowe Uczestników Festiwalu przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako ,,RODO”, oraz polskimi przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu zgodnie z jego Koncepcją Organizacyjną i Regulaminem.

4. Organizator Festiwalu niniejszym oświadcza, że:
a) Administratorem Danych Osobowych podanych przez Uczestnika Festiwalu jest Fundacja „Droga na Szczyt” z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-465 Gdańsk, ulica Hynka 18/U23 nr NIP 584 280 88 11;
b) z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować:
• listownie – Fundacja Droga na Szczyt., ul. Hynka 18/U23, 80-465 Gdańsk

• telefonicznie – nr 601 233 100 (opłata jest zgodna z taryfą Państwa operatora),

• pocztą elektroniczną – fundacja@droganaszczyt.com.pl

c) Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Marcin Skabowski. Można się z nim kontaktować poprzez:
• kontakt telefoniczny (+48) 601 233 100 lub
• drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@droganaszczyt.com.pl
W punkcie 10 wskazujemy jakie prawa przysługują Uczestnikowi Festiwalu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

5. Dane Osobowe podane przez Uczestnika Festiwalu, będą przetwarzane:
a) w celu selekcji Uczestników Festiwalu,
b) w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Festiwalu,
c) w celu publikacji informacji o laureatach Festiwalu,
d) w celu umieszczania informacji o autorze filmu na stronie internetowej Festiwalu oraz innych publikacjach promocyjnych (w tym katalogu, programie, informacjach prasowych,
e) w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika Festiwalu i ewentualnych osób, które go reprezentują
f) w celach marketingowych.

6. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Uczestnika Festiwalu zgody i/lub przez okresy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora Festiwalu w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane nienagrodzonych Uczestników Festiwalu zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora Danych Osobowych po rozstrzygnięciu Festiwalu.

7. Dane Osobowe Uczestników Festiwalu oraz Laureatów Festiwalu mogą być podawane we wszelkich informacjach, ogłoszeniach, zapowiedziach, katalogach, programie, informacjach prasowych dotyczących Festiwalu. Ponadto Dane Osobowe Uczestników Festiwalu oraz Laureatów Festiwalu mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Stowarzyszenia oddelegowanym do obsługi Festiwalu.

8. Dane Osobowe Laureatów Festiwalu mogą być podawane we wszelkich informacjach, ogłoszeniach, informacjach prasowych dotyczących Festiwalu. Ponadto, Dane osobowe laureatów Festiwalu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

9. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a) umożliwienie uczestnikom Festiwalu wzięcia w nim udziału,
b) umożliwienie przeprowadzenia Festiwalu,
c) opublikowanie informacji o laureatach Festiwalu,
d) archiwizację dokumentów związanych z Festiwalem.

10. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. Uczestnikowi Festiwalu w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika Festiwalu przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu.

11. Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, mają prawo do:
a) prawo dostępu do Danych Osobowych;
b) prawo do sprostowania/poprawiania Danych Osobowych;
c) prawo do usunięcia Danych Osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
f.) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO Uczestnikowi Festiwalu nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

12. Podanie Danych Osobowych przez Uczestnika Festiwalu jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi danych Osobowych zorganizowania Festiwalu, w tym w szczególności przyjęcia zgłoszenia filmu, zorganizowania konkursu, czynności marketingowych, powiadomienia laureatów Festiwalu o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem Danych Osobowych w związku z prowadzoną działalnością marketingową oraz promocyjną.

13. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Danych Osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Danych Osobowych Uczestników Festiwalu ani Laureatów Festiwalu poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.