MARXE é um festival internacional de videopoesía que se realizará por primeira vez no ano de 2021 na cidade de Vigo.

MARXE is an international video-poetry festival that takes place for the first time in 2021 in the city of Vigo.

Marxe é un festival non competitivo que promove a creación poética e a construción de redes entre videopoetas arredor do mundo.

Coa finalidade de materializar este encontro, os poemas seleccionados integrarán unha antoloxía publicada na Galiza, Portugal e Brasil pola editora Urutau. Algunhas imaxes dos videopoemas poderán ser selecionadas para ilustrar o libro.

Cada inscrición seleccionada recibirá un exemplar da antoloxía.


Marxe is a non-competitive festival that promotes poetic creation and networking among video-poets around the world.

In order to materialize this gathering, the selected poems will be part of an anthology published in Galicia, Portugal and Brazil by Editora Urutau. Some frames from the video poems would be selected to illustrate the book.

All selected entries will receive a copy of the anthology.

REQUISITOS /// BASES

• Vídeos creados a partir de xaneiro de 2019.
• As autoras e autores deben posuír os dereitos das imaxes e músicas presentadas no festival.
• A linguaxe verbal, ora como texto recitado, ora como texto sobreimpreso, deberá ter unha relación integrada e de destaque coa imaxe en movemento.
• Os videopoemas da categoría Mar-Aberto, terán que estar subtitulados en galego, portugués, castelán ou inglés.
• As inscricións requieren anexar o arquivo do poema en formato word ou pdf. No caso da categoría Mar-Aberto, o arquivo co poema orixinal e a tradución a galego, portugués, castelán ou inglés.
• Non serán permitidos vídeos con contidos comercias.
• A propiedade intelectual dos materiais audiovisuais pertencen a/os autoras/es, concedendo á organización de MARXE a autorización para proxectar os videos no festival e nos seus circuítos de divulgación, así como a publicación dos poemas seleccionados e algúns frames na antoloxía.

RULES

• Videos created from January 2019.
• The authors should have the copyright of the images and music submitted to the festival.
• A linguaxe verbal, ora como texto recitado, ora como texto sobreimpreso, deberá ter unha relación integrada e de destaque coa imaxe en movemento.
Verbal language, Videopoems: audiovisual material where the recited or written poem has an integrated or prominent relationship with the moving image, for example: video clips, spokenwords video, poetic audiovisual installation, etc.
• The video poems in the Mar-Aberto category must be subtitled in Galician, Portuguese, Spanish or English.
• Entries in the category must be accompanied with the poem file in word or .pdf, in the case of the Mar-Aberto category, the original and the translation in Galician, Portuguese, Spanish or English.
• Videos with commercial content will not be allowed.
• The intellectual property of the audiovisual materials belongs to the authors, granting the organization of MARXE the authorization to project the videos at the festival and its dissemination circuits, as well as the publication of selected poems and some frames in the anthology.