Kısa film yarışmamızın amacı genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemeyi; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmayı ve geleceğin sinemacıları olarak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

GÜZEL ORDU 4. KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Kısa Film şartnamesinin PDF versiyonuna linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ‘’Güzel Ordu Kısa Film Yarışması’nda ‘’Ulusal’’ ve ‘’Uluslararası’’ olarak iki ayrı yarışma bölümü bulunmaktadır. Ulusal yarışma bölümünün teması ‘’Adalet’’ olarak belirlenmiş olup, Uluslararası yarışma bölümünde konu sınırlaması yoktur.

1. KONU
1.1 ULUSAL BÖLÜM KONUSU
Güzel Ordu 4. Kısa Film Yarışmasının konusu ‘’ADALET’’ tir.
1.2 ULUSLARARASI BÖLÜM KONUSU
Bu bölümde konu sınırlaması yoktur.

2. AMAÇ
Toplumda ADALET konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve daha adil bir hayat için mücadele etmek gerektiğini vurgulamak; konuyla ilgili yaklaşımları kısa film aracılığıyla anlatmak. Film sanatını kendine uğraş edinenlerin ADALET konusuna/sorunsalına bakışını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemek; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin sinemacıları olacak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

3. YARIŞMA ORGANİZASYONU
Yarışma Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

4. YARIŞMANIN TÜRÜ
Konuya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.

5. BAŞVURU KOŞULLARI
5.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.
5.2 Yarışmaya katılacak filmler derneğimizin kısa film web sitesi www.gofilmfest.org sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
5.3 Katılımcıların yarışmaya kabulü için film ile birlikte aşağıdaki ek materyalleri de online olarak yüklemesi gerekmektedir.
• Filmin Özeti (synopsis)
• Filmden çekilmiş kareler / Set fotoğrafları (300 dpi)
• Yönetmenin Biyografisi ve fotoğrafı
• Filmin Afişi
5.4 Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak ulusal bölüme başvuran filmlerin dili yabancı dil ise Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.
5.5 Yarışmacılar (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya birden fazla yapıt ile katılabilirler.
5.6 Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) Kurmaca, Animasyon ve Deneysel kategorilerinde 21 dakikayı aşmayan, Belgesel Kategorisinde 41 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
5.7 Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo'ya yüklendikten sonra "Privacy" sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre ve URL bağlantısı www.gofilmfest.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
5.8 Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır.
5.9 Filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak yüklenmelidir.
5.10 Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte olmalıdır.
5.11 Yarışmaya gönderilen bütün filmler derneğin yarışma arşivinde saklanır.
5.12 Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması gereklidir. Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.
5.13 Yarışmaya 01.01.2019 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
5.14 Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
5.15 Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi 19 EKİM 2020’dir.
5.16 Yarışma sonunda finale kalan eserler üzerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun 21. Maddesinde tanımlanan işleme, 22. Maddesinde tanımlanan çoğaltma 23. Maddesinde tanımlanan yayma, 24. Maddesinde tanımlanan temsil ve 25. Maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne ait olacaktır. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir.
5.17 Ön elemeyi geçerek finale kalan filmlerin, yönetmen adı belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
5.18 Yarışmaya katılan filmler ön seçici kurul ve sonrasında Yarışma Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
5.19 Ön eleme için dernek web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun dernek adresine gönderilmesi istenecektir.
5.20 Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin Yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde , Eser sahipleri tarafından Derneğe gönderilen veya teslim edilen hiç bir eser Dernek tarafından kullanılamaz.
5.21 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

6. DEĞERLENDİRME

6.1 Yarışmaya katılacak filmler, başvurular arasından ön seçici kurul tarafından izlenerek belirlenir.

6.2 Ön elemeden geçip finale kalan filmler yarışma seçici kurulu tarafından değerlendirilir. Yarışma Seçici Kurulu, film yapımcıları, yönetmenler, sinema yazarları, oyuncular, film eleştirmenleri, uzmanlar ve sinemayla ilgili sanat dallarının önde gelen kişilerinden oluşur.

6.3 Dernek yönetiminden bir kişi seçici kurulun doğal üyesidir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

6.4 Seçici kurul çalışma düzenini kendisi belirler.

6.5 Seçici Kurul kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklandığı basın duyurusundan önce dernek yönetim kuruluna teslim eder.

7. FİNALE KALAN ESERLER
1. Finale kalan eserler 19 Kasım 2020 Tarihinde www.gofilmfest.org web sitesinden duyurulacaktır.
2. Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 30 Kasım 2020 Saat 17.00 ye kadar
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. No:3 Kat:2 Nurol Tower ŞİŞLİ, İSTANBUL / TÜRKİYE adresine ulaştırılması gerekmektedir.

3. MATERYAL LİSTESİ
• Eserin USB Flaş bellek içinde gönderilecek olan gözterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı, .mow veya .mp4 formatında olmalıdır. ( Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz)
• Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir. Formatı Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
• Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları-timecode- ile birlikte)
• Online başvurunun ıslak imzalı çıktısı.
• Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği 4. Ulusal Kısa Film Yarışması şartnamesinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
• İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir.

8. ÖDÜLLER
8.1 ULUSAL BÖLÜM
Seçilen eserin yönetmenine;
Birincilik Ödülü 4.000 TL + Plaket
İkincilik Ödülü 1.000 TL + Plaket
Üçüncülük Ödülü 500 TL + Plaket verilecektir.

8.2 ULUSLARARASI BÖLÜM
Seçilen eserin yönetmenine;
Birincilik Ödülü 250 Dolar + Plaket
8.3 Finale kalan tüm filmlerin yönetmenlerine de ayrıca plaket verilir.
8.4 Seçici kurulun önerisi üzerine dernek bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
8.5 Yurtdışından katılanlar hariç ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.
8.6 Yarışma sonuçları 19 Kasım 2020 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar dernek web sitesinden duyurulacaktır.

9. ÖZEL KOŞULLAR
9.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.

9.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

9.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

9.4 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Dernek, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapabilir.

9.5 Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür.

10. SEÇİCİ KURUL
• ZUHAL OLCAY / Oyuncu
• GÜRCAN KELTEK / Yönetmen
• HARİKA UYGUR / Kast Direktörü
• ZEYNEP ATAKAN / Yapımcı
• NESİM BENCOYA / Festival Küratörü
• MURAT EVGİN / Müzisyen
• CANAN KAFTANCIOĞLU / Dr. , Dernek Kurucu Başkanı
• UĞURCAN ATAOĞLU / Reklamcı
11. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ ve DUYURULAR
Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.
Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu
Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

12. Bu şartname 12 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking