The International Film Festival of Tàrrega i Ponent - Galacticat - is a generalist and popular film festival, with a clear educational vocation and which undertakes the mission of programming classic and contemporary cinema, fiction and documentary in feature and short film format, organized in seven sections competitive and three parallel sections and with a strong commitment to new creators and emerging talent.

The Galacticat was born in 2014 as an initiative to recover the universal classics of science fiction cinema for the general public and to delve deeper into this culture that has articulated the universe of cinema since its inception.

Over the years it has evolved from exhibition to festival and from genre to generalist, involving in each new edition more and more fellow citizens of Tàrrega, the Terres de Ponent, the Iberian Peninsula and the rest of the world, in this film festival that welcomes visitors and cinephiles from all over and that for seven days becomes a space for coexistence, transmission and values ​​around cinema.

The FICTP - GALACTICAT - has become a new network for personal and professional growth for filmmakers, creators, the industry and the general public and has established the foundations of a new movement in the Territory around cinema, not only as a cultural tool that articulates our society, but also as a new sector that must help guarantee the survival of the territorial social fact through culture.

Long live the cinema, long live the Galacticat!

______________________

El Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent - Galacticat - és un certamen cinematografic generalista i popular, amb una clara vocació divulgativa i que assumeix la missió de programar cinema clàssic i contemporani, ficció i documental en format llargmetratge i curtmetratge, organitzat en set seccions competitives i tres seccions paral·leles i amb un fort compromís per les noves creadores i el talent emergent.

El Galacticat va néixer el 2014 com una iniciativa per recuperar els clàssics universals del cinema de ciència ficció per al gran públic i per aprofundir en aquesta cultura que ha articulat l'univers del cinema des dels seus inicis.

Amb els anys ha evolucionat de mostra a festival i de gènere a generalista, implicant en cada nova edició a més i més conciutadans de Tàrrega, les Terres de Ponent, la Península Ibèrica i la resta del Món, en aquesta festa del cinema que acull visitants i cinèfils d'arreu i que durant set dies es converteix en un espai de convivència, transmissió i valors al voltant del cinema.

El FICTP - GALACTICAT - ha esdevingut una nova xarxa per al creixement personal i professional per a cineastes, creadores, industria i públic en general i ha establert les bases d'un nou moviment al Territori al voltant del cinema, ja no només com a eina cultural que articula la nostra societat, sinó també com a nou sector que ha d'ajudar a garantir la pervivència del fet social territorial a través de la cultura.

Llarga vida al cinema, llarga vida al Galacticat!
______________________

El Festival Internacional de Cine de Tàrrega y Ponent - Galacticat - es un certamen cinematográfico generalista y popular, con una clara vocación divulgativa y que asume la misión de programar cine clásico y contemporáneo, ficción y documental en formato largometraje y cortometraje, organizado en siete secciones competitivas y tres secciones paralelas y con un fuerte compromiso por las nuevas creadoras y el talento emergente.

El Galacticat nació en 2014 como una iniciativa para recuperar los clásicos universales del cine de ciencia ficción para el gran público y profundizar en esta cultura que ha articulado el universo del cine desde sus inicios.

Con los años ha evolucionado de muestra a festival y de género a generalista, implicando en cada nueva edición a más y más conciudadanos de Tàrrega, las Tierras de Ponent, la Península Ibérica y el resto del Mundo, en esta fiesta del cine que acoge visitantes y cinéfilos de todas partes y que durante siete días se convierte en un espacio de convivencia, transmisión y valores en torno al cine.

El FICTP - GALACTICAT - se ha convertido en una nueva red para el crecimiento personal y profesional para cineastas, creadoras, industria y público en general y ha sentado las bases de un nuevo movimiento en el Territorio alrededor del cine, ya no sólo como herramienta cultural que articula nuestra sociedad, sino también como un nuevo sector que debe ayudar a garantizar la pervivencia del hecho social territorial a través de la cultura.

¡Larga vida al cine, larga vida al Galacticat!

· Best Feature Film: 1.000€ & award
· Best Documentary Film: 1.000€ & award
· Best Documentary short: 500€ & award
· Best Sci-Fi Short: 500€ & award
· Best Free Genre Short: 500€ & award
· Best Animation short: 500€ & award
· Best Terror short: 500€ & award
· Best Spanish fictional short: 500€ & award
· Best spanish documentary short: 500€ & award
· Audience Best Film: Award
· Audience Best Short: Award
· Best Actor: Award
· Best Actress: Award
· Best Script: Award
· Best Director: Award
· Best Cinematography: Award
· Best FX: Award
· Best BSO: Award

1) XI GALACTICAT accepts real image or animation fiction and documentariy short films produced between 2023 and 2024 with a maximum duration of 30 minutes submitted by both professional and amateur filmmakers under or older than 18 years. You can compete in five categories: Fantastic, Free Genre, Animation, Terror and Documentary.

XI GALACTICAT FILM FEST accepts too real image or animation fiction feature films produced between 2023 and 2024 with a maximum duration of 150 minutes. You can compete in two categories: Best Feature Film and Best Documentary Film.

2) Selection. A selection committee will decide which films will participate in the Festival at its own discretion. The committee is not obliged to justify its decision. The committee’s decision will be final.

3) Film Language. The festival has an international character so films originary from any country in the world can be accepted and selected, but FILMS IN ANY LANGUAGE OTHER THAN SPANISH OR CATALAN MUST HAVE SPANISH OR CATALAN SUBTITLES TO BE CONSIDERED FOR INCLUSION. If you have no choice to translate your dialogs, you can submit your film and send your dialogs to us. If the film is selected we will translate your dialogs so you can embedd spanish subs to your film, for free.

4) Screening format. For screening purposes, selected films must be available on digital files (H.264). We will build our own DCP.

5) Filmmakers must send a press kit with three hi-resolution photos and a poster if they are selected for screening their work.

6) Organizers assume that people registering works have the rights for exhibition of the works they register in the festival, as well as authorization to receive the prize. In any case, organizers waive to the responsibility that may be derived from breach of this term.
The films selected in one of the Official Sections and therefore with opportunities to win the award for the best film in their section and the financial prize, will not receive a fee for the exhibition rights of the same during the celebration dates of the festival. If the film is programmed in any of the Parallel Sections, the Festival will pay the fee marked by the distribution company.

7) Participation in the festival assumes partial sharing of the film (2 minutes maximum) for promotional purposes of the festival. The contact information provided by the participants may be used by the organization to publicize actions related to the Festival and its organizers.

8) For the award of prizes, the winner MUST be present in the awards ceremony or send a video expressing his/her gratitude for the prize.

9) Dead line. From the day the registration time ends, no registration shall be made.

10) The organization has the right to rule on all cases not foreseen by these regulations.

11) Participants accept the programming of their works during the event of the Festival. In addition, if the organization considers it interesting, the participants may receive an invitation for their works to be part of the online program, as long as the current edition has a hybrid format. The programming or not of the work on the online platform will be taken jointly between the organization and the film team and the conditions of this programming will depend on each edition and the platform used for this purpose.

12) Participants accept the programming of their works during the different Off-Festivals scheduled before and after the date of the Festival. These programs will allow the projection of the works within specific programs that will involve advances and reruns of the Festival and that will lead to the automatic selection of the works. In addition, these screenings will count for the audience award, which will decide the best work in each official section, at the discretion of audience.

_____________________

1) El XI GALACTICAT accepta curtmetratges de ficció i documentals d'imatge real o animació rodades entre 2023 i 2024 amb una durada màxima de 30 minuts presentades tant per cineastes professionals com aficionats menors o majors de 18 anys. Podeu competir en cinc categories: Fantàstic, Gènere Lliure, Animació, Terror i Documental.

El XI GALACTICAT accepta també pel·lícules de ficció i documentals d'imatge real o animació rodades entre 2023 i 2024 amb una durada màxima de 150 minuts per a competir a les categories de Millor Pel·lícula de Ficció i Millor Pel·lícula Documental.

2) Selecció. Un comitè de selecció decidirà quines pel·lícules participaran al Festival a la seva discreció. El comitè no està obligat a justificar la seva decisió. La decisió de la comissió serà definitiva.

3) Llenguatge. El festival té un caràcter internacional pel que s'acceptaran pel·lícules de qualsevol país del món, però les pel·lícules en qualsevol idioma que no sigui l'espanyol o el català han de tenir subtítols en castellà o català per a la seva inclusió.

4) Format de projecció. Pel que fa a la projecció, les pel·lícules seleccionades han d'estar disponibles en fitxers digitals (H.264). Nosaltres editarem els nostres propis DCP.

5) Els cineastes han d'enviar un kit de premsa amb tres fotografies d'alta resolució i un pòster si són seleccionats per a la projecció del seu treball.

6) Els organitzadors assumeixen que les persones que registren les obres tenen els drets d'exhibició de les obres que es registren al festival, així com l'autorització per rebre el premi. En qualsevol cas, els organitzadors renuncien a la responsabilitat que es pugui derivar de l'incompliment d'aquest terme.
Els films seleccionats a una de les Seccions Oficials i per tant amb oportunitats de guanyar el guardó a millor pel·licula de la seva secció i el premi econòmic, no rebràn un fee pels drets d'exhibició de la mateixa durant les dates de celebració del Festival. Si la pel·lícula es programa en alguna de les Seccions Paral·leles, el Festival abonarà la quota marcada per l'empresa distribuïdora.

7) La participació en el festival suposa compartir parcialment la pel·lícula (màxim 2 minuts) amb finalitats promocionals del festival. La informació de contacte aportada pels participants podrà ser utilitzada per l'organització per donar a conèixer accions relacionades amb el Festival i els seus organitzadors.

8) Per a l'adjudicació de premis, el guanyador ha d'estar present en l'acte de lliurament de premis o enviar un vídeo expressant el seu agraïment pel premi.

9) Data límit. A partir del dia que finalitzi la possibilitat d'inscripció a competició, no es farà cap més inscripció.

10) L'organització té el dret de pronunciar-se sobre tots els casos no previstos per aquesta normativa.

11) Els participants accepten la programació de les seves obres durant l'acte del Festival. A més, si l'organització ho considera interessant, els participants podran rebre una invitació perquè les seves obres formin part del programa en línia, sempre que l'edició actual tingui un format híbrid. La programació o no del treball a la plataforma online es farà de manera conjunta entre l'organització i l'equip de la pel·lícula i les condicions d'aquesta programació dependran de cada edició i de la plataforma utilitzada a tal efecte.

12) Els participants accepten la programació de les seves obres durants els diferents Off-Festivals que es programin abans i després de la data del Festival. Aquestes programacions permetran la projecció de les obres dins de programes específics que suposaràn avançaments i reprogramacions del Festival i que comportaràn la selecció automàtica de les obres. A més, aquestes projeccions comptaràn per al premi del públic, que decidirà la millor obra de cada secció oficial, segons el critèri del públic.

_____________________

1) El XI GALACTICAT acepta cortometrajes de ficción y documentales de imagen real o animación rodados entre 2023 y 2024 con una duración máxima de 30 minutos presentados tanto por cineastas profesionales como aficionados menores o mayores de 18 años. Podéis competir en cinco categorías: Fantástico, Género Libre, Animación, Terror y Documental.

El XI GALACTICAT acepta también películas de ficción y documentales de imagen real o animación rodadas entre 2023 y 2024 con una duración máxima de 150 minutos para competir en las categorías de Mejor Película de Ficción y Mejor Película Documental.

2) Selección. Un comité de selección decidirá qué películas participarán en el Festival a su discreción. El comité no estará obligado a justificar su decisión. La decisión de la comisión será definitiva.

3) Lenguaje. El festival tiene un carácter internacional por lo que se aceptarán películas de cualquier país del mundo, pero las películas en cualquier idioma que no sea el español o el catalán deben tener subtítulos en castellano o catalán para su inclusión .

4) Formato de proyección. En cuanto a la proyección, las películas seleccionadas deben estar disponibles en archivos digitales (H.264). Nosotros editaremos nuestros propios DCP.

5) Los cineastas deben enviar un kit de prensa con tres fotografías de alta resolución y un póster si son seleccionados para la proyección de su trabajo.

6) Los organizadores asumen que las personas que registran las obras tienen los derechos de exhibición de las obras que se registran en el festival, así como la autorización para recibir el premio. En cualquier caso, los organizadores renuncian a la responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de este término.
Los films seleccionados en una de las Secciones Oficiales y por tanto con oportunidades de ganar el galardón a mejor película de su sección y el premio económico, no recibirán un fee por los derechos de exhibición de la misma durante las fechas de celebración del Festival. Si la película se programa en alguna de las Secciones Paralelas, el Festival abonará la cuota marcada por la empresa distribuidora.

7) La participación en el festival supone compartir parcialmente la película (máximo 2 minutos) con fines promocionales del festival. La información de contacto aportada por los participantes podrá ser utilizada por la organización para dar a conocer acciones relacionadas con el Festival y sus organizadores.

8) Para la adjudicación de premios, el ganador debe estar presente en el acto de entrega de premios o enviar un vídeo expresando su agradecimiento por el premio.

9) Fecha límite. A partir del día que finalice la posibilidad de inscripción a competición, no se realizará ninguna otra inscripción.

10) La organización tiene derecho a pronunciarse sobre todos los casos no previstos por esta normativa.

11) Los participantes aceptan la programación de sus obras durante el acto del Festival. Además, si la organización lo considera interesante, los participantes podrán recibir una invitación para que sus obras formen parte del programa online, siempre que la edición actual tenga un formato híbrido. La programación o no del trabajo en la plataforma online se realizará de forma conjunta entre la organización y el equipo de la película y las condiciones de esta programación dependerán de cada edición y de la plataforma utilizada a tal efecto.

12) Los participantes aceptan la programación de sus obras durante los diferentes Off-Festivals que se programen antes y después de la fecha del Festival. Estas programaciones permitirán la proyección de las obras dentro de programas específicos que supondrán anticipos y reprogramaciones del Festival y que comportarán la selección automática de las obras. Además, estas proyecciones contarán para el premio del público, que decidirá la mejor obra de cada sección oficial, según el criterio del público.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Alison Peirse

  I love screening with Galacticat. Such enthusiasm, warmth and professionalism. Highly recommended.

  October 2023
  Logo
  Response from festival:

  Thank you so much, Alison!!

 • Jean-michel Tari

  A very good festival, thank you so much.

  July 2023
  Logo
  Response from festival:

  Thanks Jean-Michel!

 • Pierre Sévin-Allouet

  A very interesting and rewarding festival for all artists who make genre films in Europe as well as in the rest of the world.
  On behalf of the whole creative team, thanks a lot for having selected and shown Red Glowing ! It means a lot to me.
  Looking forward to be back soon with another project !

  July 2023
  Logo
  Response from festival:

  Thank you so much Pierre! We will be waiting your next film!! Hugs :)

 • Sean Wainsteim

  All the amazing Ramon's and their amazing team at Galacticat are so freaking wonderful! I sadly wasn't able to attend but I couldn't have been made to feel more welcome. Their communication was exceptional from the first notices right up through the fest. Hopefully I can attend with future projects. Looks like an amazing experience with an incredible crowd.

  July 2023
  Logo
  Response from festival:

  Dear Sean, thanks for your kind words!!!
  It seems we have an appointment! ;)

  Hope we can programme your film next year and share an entire week of conversations and cinema!!

  Thanks again for thinking on Galacticat to share your amazing and touching film :)

  Keep in touch!

 • Paolo Gaudio

  Festivals that every filmmaker should attend. Great hospitality, beautiful programming and wonderful humanity.

  July 2023
  Logo
  Response from festival:

  Paolo, very nice words, thank you so much for your friendship, kindness and proximity!

  Your love for cinema and cinemas were truly inspiring for us!

  Thank you so much again and save the date for next year!!!