Festiwal Polskich Filmów Sportowych to ogólnopolski, konkursowy przegląd najlepszych osiągnięć filmowej twórczości dokumentalnej o szeroko rozumianej tematyce sportowej, przeznaczony wyłącznie dla krajowych twórców. W tym roku czeka nas trzecia edycja tej imprezy. W Zakopanem spotkamy się w dniach 22-25 listopada.
Pod uwagę będą brane filmy, które powstały w latach 2021-2023. Pula nagród wynosi 70 tysięcy złotych a produkcje można zgłaszać do 27 października 2023 r.
Festiwal - podobnie jak w latach ubiegłych - podzielony jest na dwie sekcje konkursowe: dla filmów pełnometrażowych (powyżej 40 minut) oraz dla filmów krótkometrażowych (do 40 minut).
Komisja selekcyjna zakończy pracę 31 października, a wyniki przeglądu selekcyjnego będą opublikowane najpóźniej 3 listopada 2023 r. Do konkursu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie po 12 filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych. Projekcje konkursowe zaplanowano w kinie Giewont w Zakopanem.
Złote Mamuty - Nagrody Główne, w kwocie 15 i 10 tysięcy złotych (odpowiednio dla sekcji długo- i krótkometrażowej) wręczone zostaną podczas Gali Finałowej 25 listopada b.r.
Podczas dwóch poprzednich edycji do otwartej selekcji zgłoszono 120 tytułów. Imprezie towarzyszyły wydarzenia z udziałem gwiazd polskiego sportu. W ramach Festiwalu na platformie streamingowej działało także studio festiwalowe, skąd codziennie emitowane były spotkania z twórcami i sportowcami.

***
The Polish Sports Film Festival is a nationwide competition for the best sport documentaries, intended exclusively for Polish filmmakers. This year we will have the third edition of this event. We will meet in Zakopane on November 22-25. Films made between 2021 and 2023 will be taken into account. The prize pool is PLN 70,000 and productions can be submitted until October 27, 2023.
The festival - as in previous years - is divided into two competition sections: for full-length films (over 40 minutes) and for short films (up to 40 minutes).
The selection committee will finish its work on October 31, and the results of the selection review will be published no later than November 3, 2023. A maximum of 12 feature-length and short films will be qualified for the competition. Competition screenings are planned at the "Giewont" cinema in Zakopane.
Golden Mammoths - Main Prizes, in the amount of PLN 15,000 and PLN 10,000 (for the long- and short-film sections, respectively) will be awarded during the Final Gala on November 25 this year.
During the two previous editions, 120 titles were submitted for open selection. The event was accompanied by events with the participation of Polish sports stars. As part of the Festival, there was also a festival studio on the streaming platform, where meetings with creators and athletes were broadcast every day.

Jury przyzna po jednej Nagrodzie Głównej i po jednym Wyróżnieniu w obu sekcjach konkursowych. Istnieje możliwość przyznania także Nagrody Publiczności oraz Nagród Specjalnych.

Laureatom wręczone zostaną statuetki - Złote, Srebrne, Brązowe i Białe Mamuty. Te ostatnie jednak pod warunkiem przyznania tych nagród przez Jury.

Nagrody finansowe

Filmy Pełnometrażowe

Nagroda Główna - „Złoty Mamut” – 15 000 zł brutto
Wyróżnienie - „Srebrny Mamut” – 12 500 zł brutto
Nagroda Publiczności - „Brązowy Mamut” – 10 000 zł brutto
Nagroda Specjalna - "Biały Mamut" - 7500 zł brutto

Filmy Krótkometrażowe

Nagroda Główna - „Złoty Mamut” – 10 000 zł brutto
Wyróżnienie - „Srebrny Mamut” – 7 500 zł brutto
Nagroda Publiczności - „Brązowy Mamut” – 5 000 zł brutto
Nagroda Specjana - "Biały Mamut" - 2 500 zł brutto

****
The Jury will award one Main Prize and one Distinction in each competition section. The audience will award their own prize and the films can win additional special prizes.

Financial Prizes

Full-length films

Main Award - "Golden Mammoth" - PLN 15 000
Distinction - "Silver Mammoth" - PLN 12 500
Audience Award - "Brown Mammoth" - PLN 10 000
Special Award - "White Mammoth" - PLN 7 500

Short films

Main Award - "Golden Mammoth" - PLN 10 000
Distinction - "Silver Mammoth" - PLN 7 500
Audience Award - "Brown Mammoth" - PLN 5 000
Special Award - "White Mammoth" - PLN 2 500

Do procesu selekcyjnego zostaną dopuszczone filmy spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
a) wiodącym producentem jest polski producent, który posiada minimum 51 procent wkładu w budżet filmu i 51 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
b) reżyser filmu jest polskim obywatelem, a koproducentem filmu jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, który wnosi minimum 20 procent wkładu w budżet filmu oraz posiada minimum 20 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
c) oryginalna wersja językowa filmu jest zrealizowana w języku polskim.
Producenci filmów zakwalifikowanych do konkursów biorą za nie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Oznacza to również, że nie mogą wycofać ich z konkursów po 31 października 2023 roku. Wycofanie ich po tym terminie uważa się za bezskuteczne i nierodzące skutków prawnych dla Festiwalu.
W selekcji brane będą pod uwagę filmy, które wyprodukowano w latach 2021-2023.
Przegląd selekcyjny zakończy się 31 października 2023 roku i zostanie przeprowadzony pod nadzorem merytorycznym Komisji Selekcyjnej, powołanej przez Organizatora.
Dyrektor Artystyczny Festiwalu ogłosi wyniki przeglądu selekcyjnego najpóźniej 3 listopada 2023 roku. Do fazy konkursowej dostanie się maksymalnie 12 filmów pełnometrażowych i 12 filmów krótkometrażowych. Ich producenci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do fazy konkursowej drogą mailową.

***

Films that meet at least one of the following conditions have been approved for the selection process:
a) the leading producer is a Polish producer who has at least 51 percent of the contribution to the film's budget and 51 percent of the proprietary copyrights to the film,
b) the director of the film is a Polish citizen, and the co-producer of the film is an entity established in the territory of the Republic of Poland, which contributes a minimum of 20 percent to the film's budget and holds a minimum of 20 percent of the copyrights to the film,
c) the original language version of the film is made in Polish.

The producers of the films qualified for competitions assume full legal and financial responsibility for them. It also means that they cannot withdraw from competitions after September 26, 2022. Withdrawal of them after this date is considered ineffective and has no legal consequences for the Festival.
The selection will take into account films that were produced in the years 2021-2023. The application process ends on October 31, 2023 and will be carried out under the supervision of the Selection Committee appointed by the Organizer.
The Artistic Director of the Festival will announce the results of the selection review on November 3th, 2023. A maximum of 12 feature films and 12 short films will be shortlisted for the competition. The producers of the shortlisted films will be informed by e-mail.

***

Załącznik do Regulaminu 1. Festiwalu Polskich Filmów Sportowych
,,Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych”

1. Organizatorem 2. Festiwalu Polskich Filmów Sportowych, zwanego dalej ,,Festiwalem”, jest Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-465 Gdańsk, ul. Hynka 18/U23, nr NIP 584-274-04-38.

2. Organizator Festiwalu, jako Administrator Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej) przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Festiwalu:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- adres kontaktowy e-mail oraz numer telefonu,
- numer konta bankowego
zwane dalej ,,Danymi Osobowymi”. Powyższe dane Uczestnika Festiwalu przetwarza także podmiot współpracujący z organizatorem: BOLDshift Sp. z o.o., 80-323 Gdańsk, ul. Kościerska 7.

3. Dane Osobowe Uczestników Festiwalu przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako ,,RODO”, oraz polskimi przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu zgodnie z jego Koncepcją Organizacyjną i Regulaminem.

4. Organizator Festiwalu niniejszym oświadcza, że:
a.) Administratorem Danych Osobowych podanych przez Uczestnika Festiwalu jest Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-465 Gdańsk, ulica Hynka 18/U23, nr NIP 584-274-04-38;
b) z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować:
o listownie – Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk., ul. Hynka 18/U23, 80-465 Gdańsk

o telefonicznie – nr 601 233 100 (opłata jest zgodna z taryfą Państwa operatora),

o pocztą elektroniczną – biuro@zurawgdansk.pl,

c.) Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Marcin Skabowski. Można się z nim kontaktować poprzez:
 kontakt telefoniczny (+48) 601 233 100 lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zurawgdansk.pl
W punkcie 10 wskazujemy jakie prawa przysługują Uczestnikowi Festiwalu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

5. Dane Osobowe podane przez Uczestnika Festiwalu, będą przetwarzane:
a) w celu selekcji Uczestników Festiwalu,
b) w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Festiwalu,
c) w celu publikacji informacji o laureatach Festiwalu,
d) w celu umieszczania informacji o autorze filmu na stronie internetowej Festiwalu oraz innych publikacjach promocyjnych (w tym katalogu, programie, informacjach prasowych,
e) w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika Festiwalu i ewentualnych osób, które go reprezentują
f) w celach marketingowych.

6. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Uczestnika Festiwalu zgody i/lub przez okresy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora Festiwalu w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane nienagrodzonych Uczestników Festiwalu zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora Danych Osobowych po rozstrzygnięciu Festiwalu.

7. Dane Osobowe Uczestników Festiwalu oraz Laureatów Festiwalu mogą być podawane we wszelkich informacjach, ogłoszeniach, zapowiedziach, katalogach, programie, informacjach prasowych dotyczących Festiwalu. Ponadto Dane Osobowe Uczestników Festiwalu oraz Laureatów Festiwalu mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Stowarzyszenia oddelegowanym do obsługi Festiwalu.

8. Dane Osobowe Laureatów Festiwalu mogą być podawane we wszelkich informacjach, ogłoszeniach, informacjach prasowych dotyczących Festiwalu. Ponadto, Dane osobowe laureatów Festiwalu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

9. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a) umożliwienie uczestnikom Festiwalu wzięcia w nim udziału,
b) umożliwienie przeprowadzenia Festiwalu,
c) opublikowanie informacji o laureatach Festiwalu,
d) archiwizację dokumentów związanych z Festiwalem.

10. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. Uczestnikowi Festiwalu w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika Festiwalu przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu.

11. Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, mają prawo do:
a) prawo dostępu do Danych Osobowych;
b) prawo do sprostowania/poprawiania Danych Osobowych;
c) prawo do usunięcia Danych Osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
f.) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO Uczestnikowi Festiwalu nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

12. Podanie Danych Osobowych przez Uczestnika Festiwalu jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi danych Osobowych zorganizowania Festiwalu, w tym w szczególności przyjęcia zgłoszenia filmu, zorganizowania konkursu, czynności marketingowych, powiadomienia laureatów Festiwalu o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem Danych Osobowych w związku z prowadzoną działalnością marketingową oraz promocyjną.

13. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Danych Osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Danych Osobowych Uczestników Festiwalu ani Laureatów Festiwalu poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Stowarzyszenie Kamera

    Bardzo dobra komunikacja! Polecamy ten super festiwal.

    November 2022