Festiwal Polskich Filmów Sportowych to ogólnopolski, konkursowy przegląd najlepszych osiągnięć filmowej twórczości dokumentalnej o szeroko rozumianej tematyce sportowej, przeznaczony wyłącznie dla krajowych twórców. Celem Festiwalu jest promocja polskich filmów dokumentalnych (krótko- i pełnometrażowych) o tematyce sportowej, a także propagowanie zdrowego stylu życia.
Wydarzenie odbyło się w dniach 8-11 grudnia 2021 roku w Zakopanem. Projekcje konkursowe zaprezentowano w kinie „Giewont”, gdzie tez odbyła się Gala Finałowa Festiwalu. Wyniki konkursu opublikowane zostały na jego oficjalnej stronie internetowej www.festpfs.pl.
Festiwal podzielony był na dwie sekcje konkursowe: dla filmów pełnometrażowych (powyżej 40 minut) oraz dla filmów krótkometrażowych (do 40 minut). Filmy oceniało dziewięcioosobowe Jury.
Do otwartej selekcji zgłoszono 58 tytułów. Do konkursu Komisja Selekcyjna zakwalifikowała 25 filmów.

***
The Polish Sports Film Festival is a nationwide competition for the best film documentary achievements on sports, intended exclusively for Polish filmmakers. The aim of the festival is to promote Polish documentaries (short- and full-length) on sports in a broad sense, as well as to promote a healthy lifestyle. The formula for participation in the selection phase is open.

The event took place on December 8-11, 2021 in Zakopane. Competition screenings were shown in the "Giewont" cinema, where the Final Gala of the Festival was also held. The results of the competition were published on its official website www.festpfs.pl.

The festival was divided into two competition sections: for full-length films (over 40 minutes) and for short films (up to 40 minutes). The films were judged by a nine-person jury.

58 titles were submitted to open selection. The Selection Committee qualified 25 films for the competition.

Jury przyznało po jednej Nagrodzie Głównej i po jednym Wyróżnieniu w obu sekcjach konkursowych. Przyznana została też Nagroda Publiczności – wyłoniona na podstawie głosów widzów w kinie. Nagrody specjalne nie zostały przyznane.

Laureatom wręczono statuetki - Złote, Srebrne i Brązowe Mamuty.

Nagrody finansowe

Filmy Pełnometrażowe

Nagroda Główna - „Złoty Mamut” – 15 000 zł netto
Wyróżnienie - „Srebrny Mamut” – 12 500 zł netto
Nagroda Publiczności - „Brązowy Mamut” – 10 000 zł netto

Filmy Krótkometrażowe

Nagroda Główna - „Złoty Mamut” – 10 000 zł netto
Wyróżnienie - „Srebrny Mamut” – 7 500 zł netto
Nagroda Publiczności - „Brązowy Mamut” – 5 000 zł netto

****
The Jury awarded one Main Prize and one Distinction each in both competition sections. The Audience Award was also awarded - selected on the basis of the votes of the audience in the cinema. Special prizes were not awarded. The winners were presented with statuettes - Golden, Silver and Bronze Mammoths.

Financial Prizes

Full-length films

Main Award - "Golden Mammoth" - PLN 15 000
Distinction - "Silver Mammoth" - PLN 12 500
Audience Award - "Brown Mammoth" - PLN 10 000

Short films

Main Award - "Golden Mammoth" - PLN 10 000
Distinction - "Silver Mammoth" - PLN 7 500
Audience Award - "Brown Mammoth" - PLN 5 000

Do procesu selekcyjnego zostały dopuszczone filmy spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
a) wiodącym producentem jest polski producent, który posiada minimum 51 procent wkładu w budżet filmu i 51 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
b) reżyser filmu jest polskim obywatelem, a koproducentem filmu jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, który wnosi minimum 20 procent wkładu w budżet filmu oraz posiada minimum 20 procent praw autorskich majątkowych do filmu,
c) oryginalna wersja językowa filmu jest zrealizowana w języku polskim.
Producenci filmów zakwalifikowanych do konkursów biorą za nie pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Oznacza to również, że nie mogą wycofać ich z konkursów po 7 listopada 2021 roku. Wycofanie ich po tym terminie uważa się za bezskuteczne i nierodzące skutków prawnych dla Festiwalu.
W selekcji brano pod uwagę filmy, które wyprodukowano w latach 2017-2021.
Przegląd selekcyjny zakończył się 21 listopada 2021 roku i został przeprowadzony pod nadzorem merytorycznym Komisji Selekcyjnej, powołanej przez Organizatora.
Dyrektor Artystyczny Festiwalu ogłosił wyniki przeglądu selekcyjnego 23 listopada 2021 roku. Do fazy konkursowej dostało się 12 filmów pełnometrażowych i 13 filmów krótkometrażowych. Ich producenci zostali poinformowani o zakwalifikowaniu do fazy konkursowej drogą mailową.

***

Films that meet at least one of the following conditions have been approved for the selection process:
a) the leading producer is a Polish producer who has at least 51 percent of the contribution to the film's budget and 51 percent of the proprietary copyrights to the film,
b) the director of the film is a Polish citizen, and the co-producer of the film is an entity established in the territory of the Republic of Poland, which contributes a minimum of 20 percent to the film's budget and holds a minimum of 20 percent of the copyrights to the film,
c) the original language version of the film is made in Polish.
Producers of films qualified for competitions assume full legal and financial responsibility for them. It also means that they cannot withdraw from competitions after November 14, 2021. Withdrawal of them after this date is considered ineffective and has no legal consequences for the Festival.
The selection will take into account films that were produced in the years 2017-2021. The application process begins on October 26th, 2021 and ends on November 14th, 2021.
Applicants - the producer or director of the film - are not subject to an application fee. Qualified films are made available to the Festival free of charge.
Links to films posted on publicly available streaming services (vimeo or youtube) in mpeg-4 format, which should be included in a special application form of the Festival, posted on filmfreeway.com, are accepted for selection. Links requiring downloads (eg WeTransfer, MyAirBridge, etc.) will not be accepted.
The selection took into account films that were produced in the years 2017-2021.The selection review ended on November 21 and was carried out under the substantive supervision of the Selection Committee appointed by the Organizer.
The Artistic Director of the Festival announced the results of the selection review on November 23, 2021.12 feature films and 13 short films entered the competition phase. Their producers were informed about their qualification for the competition phase by e-mail.

***

Załącznik do Regulaminu 1. Festiwalu Polskich Filmów Sportowych
,,Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych”

1. Organizatorem 1. Festiwalu Polskich Filmów Sportowych, zwanego dalej ,,Festiwalem”, jest Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-462 Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 1/126, nr NIP 584-274-04-38.

2. Organizator Festiwalu, jako Administrator Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej) przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika Festiwalu:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- adres kontaktowy e-mail oraz numer telefonu,
- numer konta bankowego
zwane dalej ,,Danymi Osobowymi”.

3. Dane Osobowe Uczestników Festiwalu przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) dalej jako ,,RODO”, oraz polskimi przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu zgodnie z jego Koncepcją Organizacyjną i Regulaminem.

4. Organizator Festiwalu niniejszym oświadcza, że:
a.) Administratorem Danych Osobowych podanych przez Uczestnika Festiwalu jest Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-462 Gdańsk, ulica Dywizjonu 303 1/126, nr NIP 584-274-04-38;
b) z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować:
o listownie – Stowarzyszenie Żuraw Gdańsk., ul. Dywizjonu 303 1/126, 80-462 Gdańsk

o telefonicznie – nr 601 233 100 (opłata jest zgodna z taryfą Państwa operatora),

o pocztą elektroniczną – biuro@zurawgdansk.pl,

c.) Stowarzyszenie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Marcin Skabowski. Można się z nim kontaktować poprzez:
 kontakt telefoniczny (+48) 601 233 100 lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zurawgdansk.pl
W punkcie 10 wskazujemy jakie prawa przysługują Uczestnikowi Festiwalu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

5. Dane Osobowe podane przez Uczestnika Festiwalu, będą przetwarzane:
a) w celu selekcji Uczestników Festiwalu,
b) w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Festiwalu,
c) w celu publikacji informacji o laureatach Festiwalu,
d) w celu umieszczania informacji o autorze filmu na stronie internetowej Festiwalu oraz innych publikacjach promocyjnych (w tym katalogu, programie, informacjach prasowych,
e) w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika Festiwalu i ewentualnych osób, które go reprezentują
f) w celach marketingowych.

6. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Uczestnika Festiwalu zgody i/lub przez okresy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Organizatora Festiwalu w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane nienagrodzonych Uczestników Festiwalu zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora Danych Osobowych po rozstrzygnięciu Festiwalu.

7. Dane Osobowe Uczestników Festiwalu oraz Laureatów Festiwalu mogą być podawane we wszelkich informacjach, ogłoszeniach, zapowiedziach, katalogach, programie, informacjach prasowych dotyczących Festiwalu. Ponadto Dane Osobowe Uczestników Festiwalu oraz Laureatów Festiwalu mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Stowarzyszenia oddelegowanym do obsługi Festiwalu.

8. Dane Osobowe Laureatów Festiwalu mogą być podawane we wszelkich informacjach, ogłoszeniach, informacjach prasowych dotyczących Festiwalu. Ponadto, Dane osobowe laureatów Festiwalu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

9. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a) umożliwienie uczestnikom Festiwalu wzięcia w nim udziału,
b) umożliwienie przeprowadzenia Festiwalu,
c) opublikowanie informacji o laureatach Festiwalu,
d) archiwizację dokumentów związanych z Festiwalem.

10. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. Uczestnikowi Festiwalu w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika Festiwalu przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu.

11. Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, mają prawo do:
a) prawo dostępu do Danych Osobowych;
b) prawo do sprostowania/poprawiania Danych Osobowych;
c) prawo do usunięcia Danych Osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
f.) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO Uczestnikowi Festiwalu nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

12. Podanie Danych Osobowych przez Uczestnika Festiwalu jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi danych Osobowych zorganizowania Festiwalu, w tym w szczególności przyjęcia zgłoszenia filmu, zorganizowania konkursu, czynności marketingowych, powiadomienia laureatów Festiwalu o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem Danych Osobowych w związku z prowadzoną działalnością marketingową oraz promocyjną.

13. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec Danych Osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Danych Osobowych Uczestników Festiwalu ani Laureatów Festiwalu poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.