𝗣π—₯π—’π—π—˜π—–π—§

"𝖒𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 𝖾 𝖠𝗆𝖻𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾 π– π—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆ" π–Ίπ—‹π—‚π—Œπ–Ύπ—Œ π–Ώπ—‹π—ˆπ—† 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖾𝖾𝖽 π—π—ˆ π—‰π—‹π—ˆπ—†π—ˆπ—π–Ύ 𝖼𝗋𝗂𝗍𝗂𝖼𝖺𝗅 π—‹π–Ύπ–Ώπ—…π–Ύπ–Όπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—ˆπ—‡ π—‚π—Œπ—Œπ—Žπ–Ύπ—Œ 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 π—π—ˆ π—π–Ίπ—Œπ—π–Ύ 𝗆𝖺𝗇𝖺𝗀𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗇𝖽 π—Œπ—Žπ—Œπ—π–Ίπ—‚π—‡π–Ίπ–»π—…π–Ύ π–½π–Ύπ—π–Ύπ—…π—ˆπ—‰π—†π–Ύπ—‡π—, π—π—π—‹π—ˆπ—Žπ—€π— 𝗍𝗁𝖾 𝗂𝗆𝗆𝖾𝖽𝗂𝖺𝖼𝗒 π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π—…π–Ίπ—‡π—€π—Žπ–Ίπ—€π–Ύ π—ˆπ–Ώ 𝖼𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺.
π–’π—ˆπ—†π–»π—‚π—‡π—‚π—‡π—€ 𝖺𝗋𝗍 𝗐𝗂𝗍𝗁 π–Ύπ—‡π—π—‚π—‹π—ˆπ—‡π—†π–Ύπ—‡π—π–Ίπ—… π–Ύπ–½π—Žπ–Όπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—†π–Ύπ–Ίπ—‡π—Œ 𝗋𝖾𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝖺𝗒 π—π—ˆ π—‚π—‡π—π—ˆπ—…π—π–Ύ π—Œπ—ˆπ–Όπ—‚π–Ύπ—π—’ 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—Žπ—Œπ—π–Ύπ—‡π–Ίπ—‡π–Όπ–Ύ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗅𝖺𝗇𝖾𝗍'π—Œ π—‹π–Ύπ—Œπ—ˆπ—Žπ—‹π–Όπ–Ύπ—Œ, π—ˆπ—Žπ—‹ π–Ώπ—‚π—‹π—Œπ— π—π—ˆπ—†π–Ύ.

𝖳𝗁𝖾 π–Ίπ—‹π—π—‚π—Œπ—π—‚π–Ό π—†π–Ύπ—π–Ίπ—‰π—π—ˆπ—‹ π—‚π—Œ 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝖽𝖾𝖽 π–Ίπ—Œ 𝖺 π–Ώπ—ˆπ—‹π—†π—‚π–½π–Ίπ–»π—…π–Ύ π—π—ˆπ—ˆπ—… π—π—ˆ π—Žπ—‡π–½π–Ύπ—‹π—Œπ—π–Ίπ—‡π–½ 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗍𝗁𝖾 π—‹π–Ύπ—…π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡π—Œπ—π—‚π—‰ 𝖻𝖾𝗍𝗐𝖾𝖾𝗇 π–΄π—Œ 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝖀𝖺𝗋𝗍𝗁 𝖼𝖺𝗇 𝖻𝖾 𝗋𝖾-π–Ύπ—π–Ίπ—…π—Žπ–Ίπ—π–Ύπ–½ 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒 π—Œπ—‚π—‡π—€π—…π–Ύ 𝖽𝖺𝗒. 𝖒𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 π—π—ˆ π–Ώπ—ˆπ—Œπ—π–Ύπ—‹ 𝖺 π–½π—‚π–Ίπ—…π—ˆπ—€π—Žπ–Ύ π—ˆπ—‡ π—‚π—‡π—π–Ύπ—€π—‹π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡, π—Œπ—ˆπ–Όπ—‚π–Ίπ—… π—‚π—‡π–Όπ—…π—Žπ—Œπ—‚π—ˆπ—‡ 𝖺𝗇𝖽 π—π—ˆπ—Œπ—‰π—‚π—π–Ίπ—…π—‚π—π—’. 𝖳𝗁𝖾 π—Žπ—Œπ–Ύ π—ˆπ–Ώ π–Όπ—Žπ—…π—π—Žπ—‹π–Ύ 𝗂𝗇 π—ˆπ—‹π–½π–Ύπ—‹ π—π—ˆ 𝗉𝗋𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗇𝖽 π–Όπ—ˆπ—†π–»π–Ίπ— π—Œπ—ˆπ–Όπ—‚π–Ίπ—… π—Žπ—‡π–Ύπ–Ίπ—Œπ–Ύ π—‚π—Œ π—‡π—ˆπ— 𝖺𝗇 π–Ύπ—Œπ—π–Ίπ–»π—…π—‚π—Œπ—π–Ύπ–½ 𝖿𝖺𝖼𝗍 π—ˆπ—‡ 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾𝗋𝖾 π—‚π—Œ 𝖺𝗇 π—‚π—‡π–Όπ—‹π–Ύπ–Ίπ—Œπ—‚π—‡π—€π—…π—’ π–Όπ—ˆπ—‡π—Œπ—‚π—Œπ—π–Ύπ—‡π— π—…π—‚π—π–Ύπ—‹π–Ίπ—π—Žπ—‹π–Ύ.

"𝖒𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 𝖾 𝖠𝗆𝖻𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾 π– π—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆ" π—‰π—‹π—ˆπ—π—‚π–½π–Ύπ—Œ 𝖺 π—Œπ–Ύπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ π—ˆπ–Ώ π—‚π—‡π—‚π—π—‚π–Ίπ—π—‚π—π–Ύπ—Œ 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝖺𝗐𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗍𝗁𝖾 π–Όπ—ˆπ—‡π—Œπ–Όπ—‚π–Ύπ—‡π–Όπ–Ύπ—Œ π—ˆπ–Ώ π–Όπ—‚π—π—‚π—“π–Ύπ—‡π—Œ π—‹π–Ύπ—Œπ—‚π–½π—‚π—‡π—€ 𝗂𝗇 𝖽𝖾𝗀𝗋𝖺𝖽𝖾𝖽 𝖺𝗇𝖽 π–Όπ—Žπ—…π—π—Žπ—‹π–Ίπ—…π—…π—’ π—‚π—Œπ—ˆπ—…π–Ίπ—π–Ύπ–½ π–Ίπ—‹π–Ύπ–Ίπ—Œ, 𝗂𝗇 π—ˆπ—‹π–½π–Ύπ—‹ π—π—ˆ 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝖾 𝖺 π–Όπ—ˆπ—†π—†π—ˆπ—‡ π—€π—ˆπ–Ίπ—… π—π—ˆ 𝖻𝖾 𝖺𝖼𝗁𝗂𝖾𝗏𝖾𝖽 𝖻𝗒 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗇𝗀 π—π—ˆπ—€π–Ύπ—π—π–Ύπ—‹.

π–€π—‡π—π—‚π—‹π—ˆπ—‡π—†π–Ύπ—‡π—π–Ίπ—… π–Ύπ–½π—Žπ–Όπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—‹π–Ύπ—‰π—‹π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‡π—π—Œ 𝖺 π—†π–Ύπ–Ίπ—‡π—Œ π—ˆπ–Ώ π–Όπ—ˆπ—‡π—π—‹π—‚π–»π—Žπ—π—‚π—‡π—€ π—π—ˆ 𝗍𝗁𝖾 π–Ίπ–Ώπ–Ώπ—‚π—‹π—†π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—ˆπ–Ώ 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾, 𝖺𝗐𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗇𝖽 π—‹π–Ύπ—Œπ—‰π—ˆπ—‡π—Œπ—‚π–»π—…π–Ύ π–Όπ—‚π—π—‚π—“π–Ύπ—‡π—Œ π–»π—ˆπ—π— π–Ώπ—‹π—ˆπ—† 𝖺 π—Œπ–Όπ—‚π–Ύπ—‡π—π—‚π–Ώπ—‚π–Ό-π–Όπ—Žπ—…π—π—Žπ—‹π–Ίπ—… π—‰π—ˆπ—‚π—‡π— π—ˆπ–Ώ 𝗏𝗂𝖾𝗐 𝖺𝗇𝖽 π–Ώπ—‹π—ˆπ—† 𝖺𝗇 𝖾𝗍𝗁𝗂𝖼𝖺𝗅-π—…π–Ύπ—€π—‚π—Œπ—…π–Ίπ—π—‚π—π–Ύ π—‰π—ˆπ—‚π—‡π— π—ˆπ–Ώ 𝗏𝗂𝖾𝗐.

𝗦𝗧π—₯𝗨𝗖𝗧𝗨π—₯π—˜

𝖳𝗁𝖾 π–₯π–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—… π—‚π—Œ 𝖽𝗂𝗏𝗂𝖽𝖾𝖽 π—‚π—‡π—π—ˆ 𝗍𝗁𝗋𝖾𝖾 π–Όπ–Ίπ—π–Ύπ—€π—ˆπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ, 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 π—π–Ύπ—…π–Όπ—ˆπ—†π–Ύ π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ 𝗆𝖺𝖽𝖾 𝗂𝗇 𝖺𝗇𝗒 π–Ώπ—ˆπ—‹π—†π–Ίπ— 𝖺𝗇𝖽 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗁𝖺𝗏𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖾𝗏𝖺𝗇𝖼𝖾 π—π—ˆ 𝗍𝗁𝖾 π—π—π–Ύπ—†π–Ύπ—Œ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—…: π–Ύπ—‡π—π—‚π—‹π—ˆπ—‡π—†π–Ύπ—‡π— 𝖺𝗇𝖽 π—Œπ—Žπ—Œπ—π–Ίπ—‚π—‡π–Ίπ–»π—‚π—…π—‚π—π—’.

π–’π–Ίπ—π–Ύπ—€π—ˆπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ π—ˆπ—‰π–Ύπ—‡ π—π—ˆ π—‹π–Ύπ—€π—‚π—Œπ—π—‹π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡:

- π–¨π—‡π—π–Ύπ—‹π—‡π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡π–Ίπ—… π–Όπ—ˆπ—‡π—π–Ύπ—Œπ— π–Ώπ—ˆπ—‹ π–Ώπ—‚π–Όπ—π—‚π—ˆπ—‡ π–Ώπ–Ύπ–Ίπ—π—Žπ—‹π–Ύ π–Ώπ—‚π—…π—†π—Œ π—ˆπ—‹ π–½π—ˆπ–Όπ—Žπ—†π–Ύπ—‡π—π–Ίπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ (π–Ίπ—Žπ–½π—‚π—ˆ-π—π—‚π—Œπ—Žπ–Ίπ—… π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ π—ˆπ—π–Ύπ—‹ 𝟧𝟀 π—†π—‚π—‡π—Žπ—π–Ύπ—Œ).
- π–¨π—‡π—π–Ύπ—‹π—‡π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡π–Ίπ—… π–Όπ—ˆπ—‡π—π–Ύπ—Œπ— π–Ώπ—ˆπ—‹ π—Œπ—π—ˆπ—‹π— π–Ώπ—‚π—…π—†π—Œ (π–Ίπ—Žπ–½π—‚π—ˆ-π—π—‚π—Œπ—Žπ–Ίπ—… π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ π—Žπ—‡π–½π–Ύπ—‹ 𝟀𝟧 π—†π—‚π—‡π—Žπ—π–Ύπ—Œ).
- π–¨π—‡π—π–Ύπ—‹π—‡π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡π–Ίπ—… π–Όπ—ˆπ—‡π—π–Ύπ—Œπ— π–Ώπ—ˆπ—‹ π—Œπ—π—ˆπ—‹π— π—Œπ–Όπ—‹π—‚π—‰π—π—Œ (π—Œπ–Όπ—‹π—‚π—‰π—π—Œ π—Žπ—‡π–½π–Ύπ—‹ 𝟣𝟧 π—‰π–Ίπ—€π–Ύπ—Œ).

π–₯π—ˆπ—‹ 𝖺𝗅𝗅 π–Όπ–Ίπ—π–Ύπ—€π—ˆπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ, 𝗍𝗁𝖾 π—†π–Ύπ—†π–»π–Ύπ—‹π—Œ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π—ƒπ—Žπ—‹π—’ 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝖾 π–Ίπ—‰π—‰π—ˆπ—‚π—‡π—π–Ύπ–½ 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 π– π—‹π—π—‚π—Œπ—π—‚π–Ό π–£π—‚π—‹π–Ύπ–Όπ—π—ˆπ—‹ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π–₯π–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—….

𝖳𝗁𝖾 π—ƒπ—Žπ—‹π—’, π—π—π—ˆπ—Œπ–Ύ π–½π–Ύπ–Όπ—‚π—Œπ—‚π—ˆπ—‡ π—‚π—Œ 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅, 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖺𝗐𝖺𝗋𝖽 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—ˆπ—…π—…π—ˆπ—π—‚π—‡π—€ π—‰π—‹π—‚π—“π–Ύπ—Œ:

- π–‘π–Ύπ—Œπ— π–₯π–Ύπ–Ίπ—π—Žπ—‹π–Ύ π–₯𝗂𝗅𝗆
- π–‘π–Ύπ—Œπ— π–²π—π—ˆπ—‹π— π–₯𝗂𝗅𝗆
- π–‘π–Ύπ—Œπ— 𝖲𝖼𝗋𝖾𝖾𝗇𝗉𝗅𝖺𝗒

𝖳𝗁𝖾 π—ƒπ—Žπ—‹π—’ π—‹π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‹π—π–Ύπ—Œ 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 π—π—ˆ π–Ίπ—‡π—‡π—ˆπ—Žπ—‡π–Όπ–Ύ π—Œπ—‰π–Ύπ–Όπ—‚π–Ίπ—… π—†π–Ύπ—‡π—π—‚π—ˆπ—‡π—Œ π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝖾𝖺𝖼𝗁 π—Œπ–Ύπ–Όπ—π—‚π—ˆπ—‡, π—ˆπ—‡ 𝗍𝗁𝖾 π–»π–Ίπ—Œπ—‚π—Œ π—ˆπ–Ώ π—‰π—‹π–Ύπ–Όπ—‚π—Œπ–Ύ π—€π—‹π—ˆπ—Žπ—‡π–½π—Œ 𝖽𝖾𝖿𝗂𝗇𝖾𝖽 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 π—†π–Ύπ—†π–»π–Ύπ—‹π—Œ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π—ƒπ—Žπ—‹π—’ 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 π—‰π—Žπ–»π—…π—‚π–Ό π–Ίπ—‡π—‡π—ˆπ—Žπ—‡π–Όπ–Ύ 𝖺 π—Œπ—‰π–Ύπ–Όπ—‚π–Ίπ—… 𝘈𝘢π˜₯π˜ͺ𝘦𝘯𝘀𝘦 𝘈𝘸𝘒𝘳π˜₯.

π——π—œπ—¦π—–π—Ÿπ—”π—œπ— π—˜π—₯

𝖳𝗁𝖾 π–Όπ—ˆπ—†π—‰π–Ύπ—π—‚π—π—‚π—ˆπ—‡ π—‚π—Œ π—ˆπ—‰π–Ύπ—‡ π—π—ˆ π—†π—ˆπ—π—‚π–Ύπ—Œ 𝖺𝗇𝖽 π–½π—ˆπ–Όπ—Žπ—†π–Ύπ—‡π—π–Ίπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ π—ˆπ–Ώ 𝖺𝗇𝗒 𝗀𝖾𝗇𝗋𝖾, π—‰π—‹π—ˆπ–½π—Žπ–Όπ–Ύπ–½ 𝖺𝗇𝖽 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾𝖽 𝗂𝗇 𝖺𝗇𝗒 π–Ώπ—ˆπ—‹π—†π–Ίπ—. 𝖠𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—…π—†π—Œ π—†π—Žπ—Œπ— 𝖻𝖾 π—Œπ—Žπ–»π—π—‚π—π—…π–Ύπ–½ 𝗂𝗇 π–€π—‡π—€π—…π—‚π—Œπ—. 𝖠𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—…π—†π—Œ π—†π—Žπ—Œπ— 𝖻𝖾 π—‹π–Ύπ—€π—‚π—Œπ—π–Ύπ—‹π–Ύπ–½ 𝗏𝗂𝖺 π–₯𝗂𝗅𝗆π–₯𝗋𝖾𝖾𝗐𝖺𝗒. π–±π–Ύπ—€π—‚π—Œπ—π—‹π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ 𝖺𝗇𝖽 π—‰π–Ίπ—‹π—π—‚π–Όπ—‚π—‰π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—ˆπ–Ώ 𝖺 π—π—ˆπ—‹π—„ π—π—ˆ 𝗍𝗁𝖾 π–₯𝗂𝗅𝗆 π–₯π–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—… π—‚π—†π—‰π—…π—‚π–Ύπ—Œ 𝗍𝗁𝖾 π—π—ˆπ—π–Ίπ—… 𝖺𝖼𝖼𝖾𝗉𝗍𝖺𝗇𝖼𝖾 π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π—‰π—‹π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‡π— π—‹π—Žπ—…π–Ύπ—Œ. π–’π–Ίπ—Œπ–Ύπ—Œ π—‡π—ˆπ— π–Όπ—ˆπ—π–Ύπ—‹π–Ύπ–½ 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 π—‹π–Ύπ—€π—Žπ—…π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ 𝖺𝗋𝖾 𝗍𝗁𝖾 π—‹π–Ύπ—Œπ—‰π—ˆπ—‡π—Œπ—‚π–»π—‚π—…π—‚π—π—’ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—… π–£π—‚π—‹π–Ύπ–Όπ—π—‚π—ˆπ—‡ π–‘π—ˆπ–Ίπ—‹π–½.

π—¨π—¦π—”π—šπ—˜ π—₯π—œπ—§π—›π—¦

𝖠𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗂𝗆𝖾 π—ˆπ–Ώ π—‹π–Ύπ—€π—‚π—Œπ—π—‹π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡, 𝗍𝗁𝖾 π– π—Žπ—π—π—ˆπ—‹π—Œ 𝖺𝗇𝖽 π–―π—‹π—ˆπ–½π—Žπ–Όπ–Ύπ—‹π—Œ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—‚π—…π—†π—Œ π—Œπ–Ύπ—‡π— π—π—ˆ 𝗍𝗁𝖾 π–₯π–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—… 𝖺𝖼𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖺𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖾 π—‹π—Žπ—…π–Ύπ—Œ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝖺𝗅𝗅. 𝖳𝗁𝖾 π– π—Žπ—π—π—ˆπ—‹π—Œ 𝖺𝗇𝖽 π–―π—‹π—ˆπ–½π—Žπ–Όπ–Ύπ—‹π—Œ, 𝗐𝗁𝗂𝗅𝖾 𝗋𝖾𝗆𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 π—π—ˆ 𝖺𝗅𝗅 π—‚π—‡π—π–Ύπ—‡π—π—Œ 𝖺𝗇𝖽 π—‰π—Žπ—‹π—‰π—ˆπ—Œπ–Ύπ—Œ π–Ώπ—Žπ—…π—…π—’ 𝖾𝗇𝗍𝗂𝗍𝗅𝖾𝖽 π—π—ˆ 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π—‹π—‚π—€π—π—π—Œ π—ˆπ—‡ 𝗍𝗁𝖾 π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ, 𝗀𝗋𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗁𝖾 "𝖒𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 𝖾 𝖠𝗆𝖻𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾 π– π—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆ'' π–₯π–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—… 𝖿𝗋𝖾𝖾 π—ˆπ–Ώ 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗀𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 π—π—ˆ π—Œπ–Όπ—‹π–Ύπ–Ύπ—‡ 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ, π–Ίπ—Œ 𝗉𝖺𝗋𝗍 π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 "𝖒𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 𝖾 𝖠𝗆𝖻𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾 π– π—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆ" 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍, π–Ίπ—Œ 𝗐𝖾𝗅𝗅 π–Ίπ—Œ 𝗂𝗇 π—ˆπ—π—π–Ύπ—‹ π–Όπ—Žπ—…π—π—Žπ—‹π–Ίπ—… π–Ύπ—π–Ύπ—‡π—π—Œ π—π—π—‹π—ˆπ—Žπ—€π— 𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗍𝗁𝖾 π– π—Œπ—Œπ—ˆπ–Όπ—‚π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—‚π—‡π—π–Ύπ—‡π–½π—Œ π—π—ˆ π—‰π—‹π—ˆπ—†π—ˆπ—π–Ύ π—‚π—π—Œ π–»π—Žπ—Œπ—‚π—‡π–Ύπ—Œπ—Œ. 𝖳𝗁𝖾 π–Ίπ—Žπ—π—π—ˆπ—‹π—Œ π–Ίπ—…π—Œπ—ˆ 𝗀𝗋𝖺𝗇𝗍 𝗍𝗁𝖾 "𝖒𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 𝖾 𝖠𝗆𝖻𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾 π– π—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆ'' π–₯π–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—… 𝖿𝗋𝖾𝖾 π—ˆπ–Ώ 𝖼𝗁𝖺𝗋𝗀𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 π—π—ˆ π—Žπ—Œπ–Ύ π—ˆπ—‡π–Ύ π—ˆπ—‹ π—†π—ˆπ—‹π–Ύ π—‚π—†π–Ίπ—€π–Ύπ—Œ 𝖺𝗇𝖽 / π—ˆπ—‹ π—π—‚π–½π–Ύπ—ˆ π—‰π–Ίπ—‹π—π—Œ 𝗍𝖺𝗄𝖾𝗇 π–Ώπ—‹π—ˆπ—† 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ 𝗂𝗇 π—ˆπ—‹π–½π–Ύπ—‹ π—π—ˆ π—‰π—‹π—ˆπ—†π—ˆπ—π–Ύ 𝗍𝗁𝖾 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍 𝖺𝗇𝖽 π–Ώπ—ˆπ—‹ π—ˆπ—π—π–Ύπ—‹ π–Ώπ—ˆπ—‹π—†π—Œ π—ˆπ–Ώ π–Όπ—ˆπ—†π—†π—Žπ—‡π—‚π–Όπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ 𝖺𝗇𝖽 π–Ίπ–Όπ—π—‚π—π—‚π—π—‚π–Ύπ—Œ 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 π—π—ˆ π– π—Œπ—Œπ—ˆπ–Όπ—‚π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡, 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—ˆπ—…π–Ύ π—ˆπ–»π—…π—‚π—€π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—ˆπ–Ώ 𝖼𝗂𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 π–Ίπ—‹π—π—‚π—Œπ—. 𝖳𝗁𝖾 π– π—Œπ—Œπ—ˆπ–Όπ—‚π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—‹π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‹π—π–Ύπ—Œ 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍 π—‡π—ˆπ— π—π—ˆ π—‰π—Žπ–»π—…π—‚π—Œπ— π—ˆπ—‹ 𝖾𝗑𝗁𝗂𝖻𝗂𝗍 π–½π–Ύπ–Ώπ–Ίπ—†π–Ίπ—π—ˆπ—‹π—’ π—ˆπ—‹ π—ˆπ–»π—Œπ–Όπ–Ύπ—‡π–Ύ π—π–Ύπ—‘π—π—Œ π—ˆπ—‹ π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ, π—ˆπ—‹ 𝖾𝗏𝖾𝗇 π–Όπ—ˆπ—‡π—Œπ—‚π–½π–Ύπ—‹π–Ύπ–½ π–Ίπ—Œ π—Œπ—Žπ–Όπ—. 𝖳𝗁𝖾 π– π—Žπ—π—π—ˆπ—‹π—Œ 𝖺𝗇𝖽 π–―π—‹π—ˆπ–½π—Žπ–Όπ–Ύπ—‹π—Œ, 𝗂𝗇 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇 π—π—π—‚π—Œ π–Όπ—ˆπ—†π—‰π–Ύπ—π—‚π—π—‚π—ˆπ—‡, 𝖽𝖾𝖼𝗅𝖺𝗋𝖾 π—π—ˆ 𝖻𝖾 𝗂𝗇 π—‰π—ˆπ—Œπ—Œπ–Ύπ—Œπ—Œπ—‚π—ˆπ—‡ π—ˆπ–Ώ 𝖺𝗅𝗅 𝗍𝗁𝖾 π—‹π—‚π—€π—π—π—Œ π—ˆπ–Ώ π–Ύπ–Όπ—ˆπ—‡π—ˆπ—†π—‚π–Ό π—Žπ—Œπ–Ύ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π–Άπ—ˆπ—‹π—„π—Œ π—‰π—‹π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‡π—π–Ύπ–½ (𝖻𝗒 𝗐𝖺𝗒 π—ˆπ–Ώ 𝖾𝗑𝖺𝗆𝗉𝗅𝖾 𝖺𝗇𝖽 π—‡π—ˆπ— π–Ύπ—‘π—π–Ίπ—Žπ—Œπ—π—‚π—π–Ύ, π—‹π—‚π—€π—π—π—Œ π—ˆπ—‡ 𝗍𝗁𝖾 π—†π—Žπ—Œπ—‚π–Ό 𝗍𝗁𝖺𝗍 𝗆𝖺𝗒 𝖻𝖾 π—‰π—‹π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‡π— 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖿𝗂𝗅𝗆 𝖺𝗇𝖽 π—‡π—ˆπ—‡-π—ˆπ—‹π—‚π—€π—‚π—‡π–Ίπ—… π—π—‚π–½π–Ύπ—ˆ π—Œπ–Ύπ—Šπ—Žπ–Ύπ—‡π–Όπ–Ύπ—Œ π—‚π—‡π–Όπ—…π—Žπ–½π–Ύπ–½ 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 π–Άπ—ˆπ—‹π—„). 𝖳𝗁𝖾 π– π—Œπ—Œπ—ˆπ–Όπ—‚π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π–½π–Ύπ–Όπ—…π—‚π—‡π–Ύπ—Œ 𝖺𝗅𝗅 π—‹π–Ύπ—Œπ—‰π—ˆπ—‡π—Œπ—‚π–»π—‚π—…π—‚π—π—’ π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝖺𝗇𝗒 𝖽𝖺𝗆𝖺𝗀𝖾 π—π—ˆ π—‹π—‚π—€π—π—π—Œ π—ˆπ—‹ π—‹π–Ύπ—…π–Ύπ–Ίπ—Œπ–Ύπ—Œ 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ π—‰π—‹π–Ύπ—Œπ–Ύπ—‡π—π–Ύπ–½ 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π—‹π–Ύπ—Œπ—‰π–Ύπ–Όπ—π—‚π—π–Ύ π–Ίπ—Žπ—π—π—ˆπ—‹π—Œ. 𝖳𝗁𝖾 π–Ίπ—Žπ—π—π—ˆπ—‹π—Œ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π—π—ˆπ—‹π—„π—Œ 𝖺𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π—‰π—‹π—ˆπ–½π—Žπ–Όπ–Ύπ—‹π—Œ π–Ίπ—…π—Œπ—ˆ π–Ίπ—Žπ—π—π—ˆπ—‹π—‚π—“π–Ύ π–’π—‚π—‡π–Ύπ—†π– π–»π—‹π—Žπ—“π—“π—ˆ 𝖠.𝖯.𝖲. π—π—ˆ π—‰π—‹π—ˆπ–Όπ–Ύπ—Œπ—Œ 𝗍𝗁𝖾𝗂𝗋 π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆπ—‡π–Ίπ—… 𝖽𝖺𝗍𝖺 π—‰π—Žπ—‹π—Œπ—Žπ–Ίπ—‡π— π—π—ˆ π–«π–Ύπ—€π—‚π—Œπ—…π–Ίπ—π—‚π—π–Ύ 𝖣𝖾𝖼𝗋𝖾𝖾 𝟣𝟫𝟨/𝟀𝟒𝟒πŸ₯ (𝖯𝗋𝗂𝗏𝖺𝖼𝗒 π–’π—ˆπ–½π–Ύ), π–Ώπ—ˆπ—‹ 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—Žπ—…π–Ώπ—‚π—…π—…π—†π–Ύπ—‡π— π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π—‰π—Žπ—‹π—‰π—ˆπ—Œπ–Ύπ—Œ 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝖾𝖽 π—π—ˆ 𝗍𝗁𝖾 π–Όπ—‹π–Ύπ–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 "𝖒𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 𝖾 𝖠𝗆𝖻𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾 π– π—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆβ€ 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍. 𝖠𝗇𝗒 π–½π—‚π—Œπ—‰π—Žπ—π–Ύ 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝖻𝖾 𝗁𝖺𝗇𝖽𝗅𝖾𝖽 𝗂𝗇 𝖨𝗍𝖺𝗅𝗒 𝖺𝗇𝖽 π–Ίπ–Όπ–Όπ—ˆπ—‹π–½π—‚π—‡π—€ π—π—ˆ 𝖨𝗍𝖺𝗅𝗂𝖺𝗇 𝗅𝖺𝗐, π—Žπ—‡π–½π–Ύπ—‹ 𝗍𝗁𝖾 π—Œπ—Žπ—‰π–Ύπ—‹π—π—‚π—Œπ—‚π—ˆπ—‡ 𝖺𝗇𝖽 π—‹π–Ύπ—Œπ—‰π—ˆπ—‡π—Œπ—‚π–»π—‚π—…π—‚π—π—’ π—ˆπ–Ώ 𝗍𝗁𝖾 π–Όπ—ˆπ—†π—‰π–Ύπ—π–Ύπ—‡π— π–’π—ˆπ—Žπ—‹π— π—ˆπ–Ώ π– π—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆ.

𝗖𝗒𝗑𝗧𝗔𝗖𝗧

π–₯π—ˆπ—‹ 𝖺𝗇𝗒 π–Ώπ—Žπ—‹π—π—π–Ύπ—‹ π—‚π—‡π–Ώπ—ˆπ—‹π—†π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡ π–Ίπ–»π—ˆπ—Žπ— π—Œπ—Žπ–»π—†π—‚π—Œπ—Œπ—‚π—ˆπ—‡, π—‰π—…π–Ύπ–Ίπ—Œπ–Ύ π–Όπ—ˆπ—‡π—π–Ίπ–Όπ— 𝗍𝗁𝖾 π–₯π–Ύπ—Œπ—π—‚π—π–Ίπ—… π—Œπ–Ύπ–Όπ—‹π–Ύπ—π–Ίπ—‹π—’ π—ˆπ–Ώπ–Ώπ—‚π–Όπ–Ύ 𝖺𝗍 𝗍𝗁𝖾 π–Ώπ—ˆπ—…π—…π—ˆπ—π—‚π—‡π—€ 𝖾-𝗆𝖺𝗂𝗅 π–Ίπ–½π–½π—‹π–Ύπ—Œπ—Œ: π—‚π—‡π–Ώπ—ˆ@π–Όπ—‚π—‡π–Ύπ—†π–Ίπ–Ύπ–Ίπ—†π–»π—‚π–Ύπ—‡π—π–Ύπ–Ίπ—π–Ύπ—“π—“π–Ίπ—‡π—ˆ.𝗂𝗍

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Robin Bisio

  A beautiful and important festival produced by beautiful people! Such an honor to screen at this fest!

  October 2022
 • Francesco Salvatore

  What a nice discovery for me to participate (and win!) in this festival; I found people full of enthusiasm, professional and friendly in a fascinating location. It was even a good networking opportunity . Next time I hope to have time to visit the natural landscape of this beautiful region.

  July 2022
 • Francesco de Augustinis

  Bellissima esperienza, ci hanno coinvolto molto in tutte le fasi del festival e hanno dato tante occasioni di visibilitΓ  al documentario. Grazie mille, e speriamo ci sarΓ  di nuovo occasione!

  June 2022
 • Karina Sorelli

  Amazing Film Festival! Highly recommend it! Very professional and quick to response! 😊

  June 2022
 • Andrea Odezynska

  Paolo Santa Maria and his team are warm, welcoming, and professional. They're also filmmakers themselves which only adds to the experience. I am proud that my film, "Return Sasyk to the Sea" was a part of Cinema e Ambiente Avezzano.

  June 2022