Catalán

BIONICA AUDIOVISUAL és un projecte de BIONICA DONES, ART, TECNOLOGIA I SOCIETAT, localitzat a la ciutat de Barcelona de cara al món.

BIÒNICA vol generar un espai on reivindicar el pensament, la producció i les pràctiques artística i tecnològiques realitzades per dones.

Des de BIÒNICA estem interessades a exhibir diversitat de propostes audiovisuals de tot el món.

La convocatòria s'estén a totes les artistes independentment del seu gènere que tractin temes relacionats amb les dones i siguin amants del cinema, la dansa, el vídeo o el documental.


Biònica Audiovisual es realitzarà en línia, tenint com a base la web www.bionicas.net així com una presentació en línia en el context de Biònica dones, art, tecnologia i societat trobada en remot des de la ciutat de Barcelona entre el 27 i el 30 de desembre del 2021.

Español

BIONICA AUDIOVISUAL es un proyecto de BIONICA MUJERES ,ARTE, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD localizado en la ciudad de Barcelona de cara al mundo.
BIONICA quiere generar un espacio donde poner en valor el pensamiento, la producción y las prácticas artística y tecnológicas realizadas por mujeres.

Desde BIONICA, estamos interesadas en exhibir diversidad de propuestas audiovisuales de todo el mundo.

Nuestro llamado es extendido a todas los artistas independiente de su género que traten temas de mujeres, lo sean, o se sientan féminas y sean amantes del cine, la danza, el video o el documental.

Biónica Audiovisual se realizará completamente online teniendo como base la web www.bionicas.net así como una presentación en línea en el contexto de Biónica mujeres, arte, tecnología y sociedad encuentro en remoto con base desde la ciudad de Barcelona a realizarse entre el 27 y el 30 de Diciembre del 2021 .

English

BIONICA AUDIOVISUAL IS A PROJECT BY BIONICA WOMEN, ART, TECHNOLOGY AND SOCIETY.

BIONICA purpose of bionica is to vindicate thinking, production and and the artistic and technological practices carried out by women.

In this first version of BIÒNICA are interested in exhibiting a diversity of audiovisual proposals from all over the world.

The call extends to all artists regardless of their gender who deal with issues related to women and enthusiasts of film, dance, video or documentary.
Biònica Audiovisual will be held online, based on the website www.bionicas.net as well as an online presentation in the context of Biònica women, art, technology and society found remotely from the city of Barcelona between 27 and December 30, 2021.

POSTULACIÓ I QUOTA DE PARTICIPACIÓBIONICA AV sol·licita una quota de postulació, però aquesta quota no és per a nosaltres sinó per a tu!Els recursos recaptats es dividiran entre totes les artistes seleccionades per a la mostra, com a quota simbòlica per drets d'autor.

Mentre més postulacions rebem, més pujarà la quota per a cada artista seleccionat.En cas d'haver-hi costos per les transferències seran incloses en la mateixa suma. S'ha de tenir en compte que hi ha càrrecs per impostos i cobraments per l'ús de la plataforma.Aquesta quota de participació NO ES REEMBORSARÀ als artistes no seleccionats.Una vegada que la plataforma FilmFreeway ens traslladi els fons recol·lectats, descomptant els impostos i comissions, ens posarem en contacte amb cadascuna de les autores i responsables de les obres seleccionades, via correu electrònic, per a fer transferència de la quota de participació.

La suma d'aquesta quota tindrà el caràcter de "simbòlica" i dependrà de la quantitat de participacions que hàgim rebut.Se sol·licita que les artistes comptin amb algun compte de Paypal propi o d'algú de confiança per a poder generar les transferències. En cas contrari, pots participar, però no podrem realitzar-la transacció.Español

POSTULACIÓN Y CUOTA DE PARTICIPACIÓN

BIONICA AV solicita una cuota de postulación, pero esta cuota no es para nosotros sino para ti!

Los recursos recaudados se dividirán entre todas las artistas seleccionados para la muestra, como cuota simbólica por derechos de autor.

Mientras más postulaciones recibamos, más subirá la cuota para cada artista seleccionado.

En caso de haber costos por las transferencias serán incluidas en el mismo monto Tener en cuenta que hay cargos por impuestos y cobros por el uso de la plataforma.

Esta cuota de participación NO SE REEMBOLSARÁ a los artistas no seleccionados.

Una vez que la plataforma FilmFreeway nos traslade los fondos recolectados, descontando los impuestos y comisiones, nos pondremos en contacto con cada una de las autoras y responsables de las obras seleccionadas, vía correo electrónico, para hacer transferencia de la cuota de participación.

El monto de esta cuota tendrá el carácter de “simbólica” y dependerá de la cantidad de aplicaciones que hayamos recibido.

Se solicita que los artistas cuenten con alguna cuenta de Paypal suya a o de alguien de confianza para poder generar las transferencias. De lo contrario, puedes participar pero no podremos realizarla transacción.

English
SUBMISIONS AND PARTICIPATION FEE

BIONICA AV requests an application fee, but this fee is not for us but for you!

The resources raised will be divided among all the artists selected for the show, as a token fee for copyright.
The more applications we receive, the higher the fee for each selected artist.

In case of costs for the transfers they will be included in the same amount. Please note that there are charges for taxes and charges for using the platform.

This participation fee will NOT be REFUNDED to unselected artists.

Once the FilmFreeway platform transfers the funds collected to us, deducting taxes and commissions, we will contact each of the authors and those responsible for the selected works, via email, to transfer the participation fee.

The sum of this fee will be "symbolic" and will depend on the number of shares we have received.
Artists are required to have their own Paypal account or someone they trust in order to generate transfers. Otherwise, you can participate, but we will not be able to make the transaction.


BASES CATALAN


Les postulacions només s'accepten a través de FilmFreeway Submission Partner.

No hi ha límit en la quantitat d'obres postulades per artista ni limitació d'edat, gènere o condició sociocultural.


El fet de presentar l'obra a la convocatòria BIÒNICA dóna per assumit que es compta amb l'autorització i drets de propietat intel·lectual i d'explotació de l'obra presentada.


L'equip de BIÒNICA, així com les institucions o organitzacions implicades no es fan responsables per perjudicis respecte als drets de propietat intel·lectual sobre les obres presentades.S'accepten peces documentals, vídeo creacions, films narratius, screendance, vídeo experimental, vídeo per computadora o qualsevol classe d'obra que tingui com a objectiu la visualització en pantalla.


Indiferentment del gènere de l'autor o autora, les peces han de tractar temes relacionats amb algun dels eixos de BIÒNICA dones, art, tecnologia i societat.
S'entén amb això que són acceptades peces que tractin temes diversos en cas que l'autora sigui dona.

Les peces no tenen data límit de realització.


Les obres hauran de venir acompanyades de subtítols o doblatge, en el cas dels diàlegs parlats o escrits en un altre idioma que no sigui el català o el castellà.


Veure les categories en l'apartat.

Durada màxima Video : 5´
Durada màxima Documental : 30´(exposat en solitari a la web)
Durada màxima Curtmetratges: 10´


La peça presentada- s'ha de pujar al canal de FilmFreeway Submission Partner i adjuntar les informacions sol·licitades així com un enllaç que porti a la peça en un canar extern com per exemple Freetuber https://freetubeapp.io o un altre similar.

També es sol·licitarà 2 fotografies en 300dpi de l'obra seleccionada amb finalitats publicitàries.


PRESENTACIÓ DE BIÒNICA AVLa presentació de les peces seleccionades es durà a terme en la setmana del 27 al 30 de desembre de manera remota a través de streaming i seran posteriorment publicades en la web de Biònica.

 Les peces audiovisuals seran publicades a la web durant 2 setmanes.

Les artistes tindran 2 minuts per a realitzar una presentació oral introductòria de l'artista i peça audiovisual.S'ha de tenir en compte que les peces documentals poden tenir un màxim de 30 minuts i seran exhibides de manera completa només en la web. Tenint una presentació oral i mostra de teaser de màxim 5 minuts en la mostra.Els idiomes de presentació seran el català o el castellà.

En finalitzar la sessió s'obrirà un intercanvi de comentaris i de preguntes de les espectadores.NOTIFICACIÓ DE RESULTATSUna vegada seleccionades les obres, ens posarem en contacte amb les autores per a la signatura del document en què ens cedeixes els drets d'exhibició de la peça i informacions.Aquesta signatura abastarà totes les mostres de BIÒNICA, sigui la present o següents que el nostre equip pugui gestionar per espais a Barcelona, Catalunya o internacionales en 2022.

Els resultats de la Convocatòria es publicaran en la nostra web www.bionicas.net i notificarem als artistes seleccionats.**El fet de postular a la present convocatòria ens assegura que estàs d'acord i acceptant les bases.******** ESPAÑOL

BASES ESPAÑOL

Las postulaciones a BIONICA sólo se aceptan a través de FilmFreeway Submission Partner.

No hay límite en la cantidad de obras postuladas por artista, ni limitación de edad, género o condición sociocultural.

El hecho de presentar la obra a nuestra convocatoria, BIONICA da por asumido que cuentas con la autorización y derechos de propiedad intelectual, y de explotación de la obra presentada.

El equipo de BIÓNICA así como las instituciones u organizaciones implicadas, no se hacen responsables por perjuicios respecto a los derechos de propiedad intelectual sobre las obras presentadas en su totalidad.

Se aceptan piezas documentales, video creaciones, films narrativos, screendance, video experimental, video por computadora o cualquier tipo de obra que tenga como final término la visualización en pantalla.

Indiferentemente del género del autor o autora, las piezas deben tratar temas relacionados con alguno de los ejes de Biónica “mujeres, tecnología y sociedad”.
Se entiende con esto que son aceptadas piezas que traten temas diversos en caso que la autora sea mujer.

Las piezas no tienen fecha límite de realización.

Las obras deberán venir con subtítulos o doblaje, en el caso contenga diálogos hablados o escritos en otro idioma que no sea Catalán o Español.

Ver las categorías en la columna lateral derecha.

Duración máxima de Video : 5´
Duración máxima Documental : 30´(exhibido solo en la web)
Duración máxima cortometrajes : 10´

Debes subir la pieza al canal de FilmFreeway Submission Partner y adjuntar las informaciones solicitas así como un link que nos lleve a la pieza en un canal externo como por ejemplo Freetuber https://freetubeapp.io , u otro que escojas.

También, solicitaremos 2 fotos en 300 dpi de la obra seleccionada con fines publicitarios.

PRESENTACIÓN DE BIÓNICA AV

La presentación de las piezas seleccionadas se llevará a cabo en la semana del 27 y el 30 de diciembre 2021 de forma remota a través de streaming y serán posteriormente publicadas en la web de Biónica. Las piezas audiovisuales serán publicadas en la web durante 2 semanas.

Las artistas tendrán 2 minutos para realizar una presentación oral introductoria de la artista y pieza audiovisual.

Tener en cuenta que las piezas documentales pueden tener un máximo de 30 minutos y serán exhibidas de forma completa solo en la web. Teniendo una presentación oral y muestra de teaser de máximo 5 minutos en la muestra.

Los idiomas de presentación serán el Catalán o Español.

Al finalizar la sesión se abrirá un intercambio de comentarios y de preguntas de lxs espectadores.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Una vez seleccionadas las obras, nos pondremos en contacto con sus autores para la firma de documento en que nos cedes los derechos de exhibición de la pieza e informaciones.

Esta firma abarcará todas las muestras de BIONICA sea la presente o siguientes que nuestro equipo pueda gestionar.

Los resultados de la Convocatoria se publicará en nuestra web www.bionicas.net y notificaremos a los artistas seleccionados.

***El hecho de postular a la presente convocatoria nos asegura que estás de acuerdo y aceptando las bases.

********ENGLISH

ENGLISH BASES

Applications are only accepted through FilmFreeway Submission Partner.
There is no limit on the number of works postulated by artist or limitation of age, gender or sociocultural condition.

The fact of presenting the work in the BIÒNICA call assumes that it has the authorization and intellectual property rights and exploitation of the work presented.
The BIÒNICA team , as well as the institutions or organizations involved, are not responsible for damages with respect to intellectual property rights over the works submitted.
Documentary pieces, video creations, narrative films, screendance, experimental video, computer video or any kind of work aimed at on-screen display are accepted.

Regardless of the genre of the author, the pieces must deal with issues related to one of the axes of BIONICA women, art, technology and society.

It is understood that pieces dealing with various topics will be accepted in case the author is a woman.
The pieces have no deadline for completion.

Works must be accompanied by subtitles or dubbing in the case of dialogues spoken or written in a language other than Catalan or Spanish.

Look the categories and maximum duration :

Time limit video: 5´
Time limit Documentary: 30 (only web exhibition)
Time limit Short film : 10´

Must be uploaded to the FilmFreeway Submission Partner channel and attached to the requested information as well as a link to the piece on an external channel such as Freetuber https: // freetubeapp. me or another similar.

2 photographs in 300dpi of the selected work will also be requested for advertising purposes.

BIONICA AV EXHBITION

The presentation of the selected pieces will take place in the week of 27 to 30 December remotely via streaming and will be subsequently published on the website of Bònica.
The audiovisual pieces will be published on the web for 2 weeks.

The artists will have 2 minutes to make an introductory oral presentation of the artist and the audiovisual piece.

It should be noted that documentary Category , the pieces could have a maximum of 30 minutes and will be displayed in full on the web only. Having an oral presentation and teaser sample of maximum 5 minutes in the sample.

The languages ​​of the presentation will be Catalan or Spanish.

At the end of the session there will be an exchange of comments and questions from the spectators.

NOTIFICATION OF RESULTS
Once the works have been selected, we will contact the authors to sign the document in which you assign us the rights to exhibit the piece and information.
This signature will cover all samples of BIÒNICA, whether present or subsequent that our team can manage.
The results of the Call will be published on our website www.bionicas.net and we will notify the selected artists.

** The fact of applying to this call assures us that you agree and accept the rules.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • A great pleasure taking part in the first edition of Bionica. As every event that Brisa organizes, all the previous communication and organization of the festival were perfect. It was a great opportunity for sharing our work with other women that also create and make art.

  January 2022
  Logo
  Response from festival:

  Graciès Dans PXL ! <

 • Anya Liftig

  Great festival with interesting talkback. I do not speak Spanish but everyone went out of their way to help me. Did a great job transitioning to Covid online format and was interesting seeing so much great work. Thank you!

  January 2022
  Logo
  Response from festival:

  Thank you for your participating, the differences cultural and languages should not be a limited for collaboration between us, the artists. All the best !