Del 20 al 24 de novembre del 2024 en Alcoi (Alacant) tindrà lloc la quarta edició del festival Animalcoi. De nou un concurs de curtmetratges, projeccions, conferències, tallers, pitch i molt més. Activitats per a totes les edats i entrada lliure.
Tornen els premis per a curts d'animació, amb tres seccions competitives.
---------
Del 20 al 24 de noviembre de 2024 en Alcoi (Alicante) tendrá lugar la cuarta edición del festival Animalcoi. De nuevo un concurso de cortometrajes, proyecciones, conferencias, talleres, pitch y mucho más. Actividades para todas las edades y de entrada libre.
Vuelven los premios para cortos de animación con tres secciones competitivas.
---------
From November 20th to 24th, 2024 in Alcoi (Spain), the fourth edition of the Animalcoi festival will take place. Once more a short films competition, screenings, conferences, workshops, pitch and much more. Activities for all ages and free entry.
The awards are back for animation short films, with three competitive sections.

PREMI ANIMALCOI- SOLITIUM AL MILLOR CURT INTERNACIONAL.
Es podran presentar curtmetratges de qualsevol nacionalitat realitzats per una creadora/creador o equip creador a partir de 18 anys.
La durada màxima de la peça no pot excedir els 20 minuts. Durada mínima: 45 segons.
La temàtica de l’obra és lliure.
Les peces audiovisuals han d’haver estat produïdes entre l’1 de gener del 2022 i l’1 de juny del 2024, la qual cosa s’ha de demostrar amb un document digital que justifique la seua producció. En cas contrari, no seran admeses.
La quantia establerta per al premi és de 2.000€* per a la productor/a i trofeu. En cas que el curt estigui produït pels mateixos directors/es , el premi serà per l’autor/autora/autors del curtmetratge.

PREMI FUNDACIÓ MUTUA LEVANTE AL MILLOR CURTMETRATGE NACIONAL.
Es poden presentar curtmetratges produïts a Espanya o amb coproducció majoritària espanyola.
La durada màxima de la peça no pot excedir els 20 minuts. Durada mínima: 45 segons.
Els curtmetratges nacionals podran inscriure's tant a la convocatòria al premi de millor curtmetratge nacional com a la de millor curtmetratge internacional. Serà el comitè de selecció el que decideixi a quina secció competirà, en cas de ser seleccionat.
La quantia establerta per al premi és de 1.500 €* per la creadora/creador o equip creador i un trofeu.

PREMI ESCOLES-CC. ALZAMORA AL MILLOR CURT D’ANIMACIÓ ESCOLAR.
A aquest premi es podran presentar curtmetratges d’autoria individual o col·lectiva, produïts per estudiants de les escoles superiors d’art, formació professional i graus universitaris a nivell internacional.
Podran inscriure les obres els professors o el propi centre educatiu d’origen, així com el creador/creadora o grup.
La durada màxima de la peça no excedirà de 8 minuts, sense durada mínima.
La temàtica del curtmetratge serà lliure.
La quantia establerta per al premi és de 1.000 €* per la creadora/creador o equip creador i un trofeu.

*En cas que el pagament del premi genere costos addicionals per transaccions bancàries internacionals, aquestes seran assumides pel premiat o descomptades de la quantitat total del premi.

---------

PREMIO ANIMALCOI- SOLITIUM AL MEJOR CORTO INTERNACIONAL.
Se podrán presentar cortometrajes de cualquier nacionalidad realizados por una creadora/creador o equipo creador a partir de 18 años.
La duración máxima de la pieza no excederá de 20 minutos. Duración mínima: 45 segundos.
La temática de la obra es libre.
Deben haber sido producidas entre el 1 de enero de 2022 y el uno junio de 2024. Se tiene que demostrar con un documento digital que justifique su producción. En caso contrario, no serán admitidas.
La cuantía establecida para el premio es de 2.000 €* para el productor/a y un trofeo exclusivo. En caso de que el corto esté producido por los propios directores/as, el premio será para el autor/autora/autores del cortometraje.

PREMIO FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE AL MEJOR CORTOMETRAJE NACIONAL.
española.
La duración máxima de la pieza no excederá de 20 minutos. Duración mínima: 45 segundos.
Los cortometrajes nacionales podrán inscribirse tanto a la convocatoria al premio de mejor cortometraje nacional como a la de mejor cortometraje Internacional. Será el comité de selección el que decida en qué sección competirá si es seleccionado.
La cuantía establecida para el premio es de 1.500 €* por la creadora/creador o equipo creador y un trofeo.

PREMIO ESCUELAS-CC. ALZAMORA EN EL MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN ESCOLAR.
A este premio se podrán presentar cortometrajes de autoría individual o colectiva, producidos por estudiantes de las escuelas superiores de arte, formación profesional y grados universitarios a nivel internacional.
Podrán inscribir las obras los profesores o el propio centro educativo de origen, así como el creador/creadora o grupo.
La duración máxima de la pieza no excederá de 8 minutos, sin duración mínima.
La temática del cortometraje será libre.
La cuantía establecida para el premio es de 1.000 €* por la creadora/creador o equipo creador y un trofeo.

*En caso de que el pago del premio genere costes adicionales por transacciones bancarias internacionales estas serán asumidas por el premiado o descontadas de la cantidad total del premio.
---------
ANIMALCOI- SOLITIUM AWARD FOR THE BEST INTERNATIONAL SHORT.
Any nationality short films made by a creator or creative team, aged 18 or over, may be submitted.
The maximum length of the piece shall not exceed 20 minutes. Minimum length: 45 seconds.
The theme of the film is free.
They must have been produced between 1st January 2022 and 1st June 2024. This must be proven with a digital document justifying its production. Otherwise, they will not be accepted.
The amount established for the prize is €2,000* for the producer and a trophy. In the event that the film is produced by the directors themselves, the prize will go to the author(s) of the short film.

MUTUA LEVANTE FOUNDATION AWARD FOR THE BEST NATIONAL SHORT FILM.
Short films produced in Spain or with a majority Spanish co-production may be submitted.
The maximum length of the piece will not exceed 20 minutes. Minimum length: 45 seconds.
National short films may enter the call for the best national short film award as well as for the best international short film award. It will be the selection committee that decides in which section they will compete if they are selected.
The amount established for the prize is 1.500 €* for the creator/creator or creative team and a trophy.

SCHOOLS-CC ALZAMORA TO THE BEST SCHOOL ANIMATION SHORT.
This award is open to individual or collective short films produced by students at art colleges, vocational schools and university degrees at international level.
The works may be submitted by teachers or the educational centre of origin, as well as by the creator or group.
The maximum length of the piece shall not exceed 8 minutes, with no minimum length.
The theme of the short film is free.
The amount established for the prize is €1,000* for the creator/creator or creative team and a trophy.

*In case that the prize payment generates additional costs for international banking transactions, these will be assumed by the winner or deducted from the total amount of the prize.

PREU:
El preu d'inscripció será de 1€/$

FORMA, LLOC I DATA LÍMIT DE LLIURAMENT DE LES OBRES.
Independentment del seu format de realització original, les obres s’enviaran en mida mínim de 1080p. S’admetran els següents formats: .mov, .avi, .mp4, .mv4.
Si la qualitat de projecció no fora l’adequada, i la pel·lícula fora seleccionada, es demanarà una còpia en condicions per projectar-la.
Es podran presentar obres en qualsevol idioma. Si no és en cap dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana (castellà o valencià), haurà d’incloure un arxiu de subtítols en anglès, castellà o valencià.

És important també emplenar les dates correctament a les plataformes com ara: sinopsis, data de creació i estrena, petit cv de l'autora/autor, autors/autores, adjuntar el cartell i quatre imatges de promoció.
La data d’inscripció estarà oberta del 2 d’abril fins el 30 de juny de 2024 a les 23.59h. Les obres s'enviaran a l'organització del festival mitjançant la plataforma Filmfreeway.
https://filmfreeway.com/Animalcoi

Una vegada efectuada i comunicada la selecció del festival, l’obra no podrà ser retirada.
PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’AUTOR (COPYRIGHT)
Les dades personals adjuntades a les obres s’utilitzaran exclusivament perquè l’organització d’ANIMALCOI puga contactar amb els representants de les obres. Aquestes dades no es compartiran amb terceres persones.
El festival es compromet a usar les pel·lícules inscrites només per a la seua selecció i posterior projecció durant les dates del festival.
Els drets de difusió de les obres guanyadores passaran a ser també dels patrocinadors juntament amb els autors durant un temps, sempre que els creadors/creadores estiguen d’acord i signen un document a aquest efecte.

PROCÉS DE SELECCIÓ I DIFUSIÓ DE LES OBRES REBUDES.
Totes les obres presentades seran visionades per un comitè de selecció que triarà les obres que competiran en cadascuna de les seccions a concurs. La decisió del comitè de selecció és inapel·lable.
Per a cada secció hi haurà un jurat específic format per tres persones. La decisió sobre els premis oficials recaurà a cadascun d'aquests Jurats.
Les obres seleccionades, en funció dels criteris que estime oportú el comitè de selecció, es faran públiques en la pàgina web del festival en octubre. Abans d’aquesta data el Festival contactarà per escrit amb els seleccionats.
Tant un extracte de les obres com les imatges facilitades podran ser utilitzades per a il·lustrar els diversos materials de difusió i comunicació del festival (programa de mà, magazín, catàleg, premsa, pàgina web i altres mitjans de comunicació). L’organització es compromet a usar els diversos materials de difusió només per a la promoció de la pel·lícula, respectant les condicions indicades en el formulari d’inscripció.
Tots els films seleccionats es projectaran exclusivament en els espais del festival i en la plataforma seleccionada per al festival digital, durant les dates en les quals aquest se celebre. En cas de planificar altres projeccions, l’organització sol·licitarà l’autorització al titular dels drets del film.

OBSERVACIONS.
Qui desitge rebre els butlletins d’informació haurà de registrar-se en l’adreça electrònica: animalcoi@animalcoi.com. També pot trobar tota la informació en la web del festival www.animalcoi.com.
L’organització regularà els casos no previstos.
La participació en el festival implica l’acceptació de les presents bases.

---------

- PRECIO:
El precio de inscripción será de 1€/$

FORMA, LUGAR Y FECHA TOPE DE ENTREGA DE LAS OBRAS.
Independientemente de su formato de realización original, las obras se enviarán en medida mínimo de 1080p. Se admitirán los siguientes formatos: .mov, .avi, .mp4, mv4.
Si la calidad de proyección no fuera adecuada, y la película fuera seleccionada, se pedirá una copia en condiciones para proyectar.
Se podrán presentar obras en cualquier idioma. Si no es en ninguno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana, habrá de incluir como mínimo un archivo de subtítulos en inglés, castellano o valenciano.
Es importante también rellenar las fechas correctamente a las plataformas como por ejemplo: sinopsis, fecha de creación y estreno, pequeño CV de la autora/autor, autores/autoras, adjuntar el cartel y cuatro imágenes de promoción.
La fecha de inscripción estará abierta del 2 de abril y el 30 de junio de 2024 a las 23.59 h. Las obras se enviarán a la organización del festival a través de la plataforma Filmfreeway.
https://filmfreeway.com/Animalcoi

Una vez efectuada y comunicada la selección del festival, la obra no podrá ser retirada.

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT)
Los datos personales adjuntados a las obras se utilizarán exclusivamente para que la organización de ANIMALCOI pueda contactar con los representantes de las obras. Estos datos no se compartirán con terceras personas.
El festival se compromete a usar las películas inscritas solo para su selección y posterior proyección del material seleccionado durante las fechas del festival.
Los derechos de difusión de las obras ganadoras pasarán a ser también de los patrocinadores junto con los autores durante un tiempo y, siempre que, los creadores/creadoras estén de acuerdo y firmen un documento a este efecto.

PROCESO DE SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS.
Todas las obras presentadas serán visionadas por un comité de selección que elegirá las obras que competirán en cada una de las secciones a concurso. La decisión del comité de selección es inapelable.
Para cada sección habrá un jurado específico formado por tres personas. La decisión sobre los premios oficiales recaerá en cada uno de estos Jurados.
Las obras seleccionadas, en función de los criterios oportunos del comité de selección, se harán públicas en la página web del festival en octubre. Antes de esta fecha el Festival contactará por escrito con los seleccionados.
Tanto un extracto de las obras como las imágenes facilitadas podrán ser utilizadas para ilustrar los diversos materiales de difusión y comunicación del festival (programa de mano, magazine, catálogo, prensa, página web y otros medios de comunicación). La organización se compromete a usar los diversos materiales de difusión solo para la promoción de la película, respetando las condiciones indicadas en el formulario de inscripción.
Todos los cortos seleccionados se proyectarán exclusivamente en los espacios del festival y en la plataforma seleccionada para el festival digital, durante las fechas en las cuales este se celebre. En caso de planificar otras proyecciones, la organización solicitará la autorización al titular de los derechos del corto.

OBSERVACIONES.
Quien quiera recibir los boletines de información tendrá que registrarse en la dirección electrónica: animalcoi@animalcoi.com. También puede encontrar toda la información en la web del festival www.animalcoi.com.
La organización regulará los casos no previstos.
La participación en el festival implica la aceptación de las presentes bases.

--------
- PRICE:
The registration fee will be 1€/$.

FORM, PLACE AND DEADLINE FOR THE DELIVERY OF THE WORKS.
Regardless of their original format, works must be sent in a minimum size of 1080p. The following formats will be accepted: .mov, .avi, .mp4, .mv4.
If the projection quality is not adequate, and the film is selected, a copy in projection conditions will be requested.
Works may be submitted in any language. If it is not an official language of the Valencian Community (Spanish or Valencian), a subtitle file in English, Spanish or Valencian must be included.
It is also important to fill in the dates correctly on the platforms, such as: synopsis, date of creation and premiere, short cv of the author/authors, and attach the poster and four promotional images.
The registration date will be open from April 2nd to June 30th 2024 at 11:59 p.m. The works will be sent to the festival organization through the Filmfreeway platform.
https://filmfreeway.com/Animalcoi

Once the festival selection is made and communicated, the work cannot be withdrawn.

DATA PROTECTION AND COPYRIGHT.
The personal data attached to the works will be used exclusively so that the ANIMALCOI organization can contact the representatives of the works. These data will not be shared with third parties.
The festival undertakes to use the submitted films only for selection and subsequent screening of the selected material during the festival dates.
The broadcasting rights of the awarded films will also belong to the sponsors along with the authors for a period of time only if the creators agree and sign a document to this effect.

SELECTION PROCESS AND BROADCAST OF THE RECEIVED WORKS.
All the works presented will be viewed by a selection committee that will choose the works that will compete in each one of the competition sections. The decision of the selection committee is unappealable.
For each section there will be a specific jury made up of three people. The decision on the official awards will be made by these Juries.
The selected works, according to the criteria deemed appropriate by the selection committee, will be made public on the festival's website along October. Before this date, the Festival will contact the selected works in writing.
Both, an extract of the works and the images provided, may be used to illustrate the various broadcasting and communication materials of the festival (programme, magazine, catalogue, press, website and other media). The organisation undertakes to use the various broadcasting materials only for the promotion of the film, respecting the conditions indicated on the entry form.
All selected films will be screened exclusively in the festival venues and on the platform selected for the digital festival, during the dates on which the festival is held. If other screenings are planned, the organisation will request authorisation from the film rights holder.

OBSERVATIONS.
Whoever wants to receive the information bulletins will have to register at the email address: animalcoi@animalcoi.com. You can also find all the information on the festival website www.animalcoi.com.
The organization will regulate unforeseen cases.
Participation in the festival implies acceptance of these rules.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Excellent festival! Thank you for having us!

    November 2020
  • Cesar Diaz Melendez

    Amazing festival and great people!

    November 2020