21114 Film fest se već desetu godinu zaredom odvija u Novom Sadu, tačnije na Novom naselju, na periferiji grada. Smešten u međublokovska dvorišta, dvorišta institucija, preduzetničke radnje, ovaj festival voli i neguje lokalnu zajednicu, lokalne i regionalne filmske stvaraoce, entuzijaste i umetnike.

Festival je specifičan po uključivanju lokalne zajednice, njihovom aktivnom učešću, kao i korišćenju otvorenih, javnih, polujavnih i privatnih prostora na Novom naselju, koji se tokom 4 dana meseca avgusta i septembra pretvore u bioskope, a samim tim Novo naselje postaje pravo filmsko naselje!

Koncept i glavna svrha festivala jeste promocija i afirmacija učešća zajednice kao i decentralizacija uz podršku filmskim stvaraocima širom regiona i sveta.

21114 Film fest je dom novih, relevantnih kratkih i dugometražnih filmova. Prvog dana festivala, filmovi kratkog metra iz regiona takmiče se za nagradu „Zlatni čep“ koju dodeljuje publika. Selekcija „Zlatni čep" za cilj ima promociju i umrežavanje mladih autora, studenata, profesionalaca ali i amatera iz ex yu regiona, stoga se za učestvovanje u ovoj selekciji mogu prijaviti filmovi autora koji imaju ispod 35 godina a koji su nastali najviše 18 meseci pre početka festivala.

Selekcija „Animirani kratki" je na našem festivalu drugu godinu zaredom. Novo kulturno naselje je tokom predhodnih godina započelo rad na tri animirana filma, gde smo uz proizvodnju upoznali širu mrežu autora i zainteresovane publike. Na prošlogodišnjem „21114 Film festu" prikazali smo i naš prvi animirani film "Korak". Prijava za ovu selekciju otvorena je za filmske stvaraoce iz regiona, ali i za međunarodne autore iz celog sveta. „Animirani kratki" selekcija će i ove godine biti revijalnog karaktera a očekujemo filmove premijerno prikazane posle januara 2022. godine.

„Do 2 minuta" je selekcija koja se fokusira na filmsko umeće kratkog formata. Filmovi iz ove selekcije traju najduže dva minuta i uprkos ograničenom vremenu, uspevaju da ispričaju duboku priču i prenesu snažnu poruku.
Selekcija okuplja najrazličitije žanrove i rodove, od animacije do dokumentaraca, od eksperimentalnih filmova do... Iako su kratki po trajanju, ovi filmovi često imaju intenzivan uticaj na gledaoce zbog svoje konciznosti i preciznosti u prenošenju teme i ideje.
Ova selekcija je takođe idealna za gledaoce koji traže brzu ali efektnu filmsku poslasticu, koja može da inspiriše i zabavi, sve u roku od samo nekoliko minuta. Selekcija prima filmove bez obzira na starost autora i datum premijere filmova.

Moji drugi - Ova selekcija je izbor kratkih igranih filmova, koji ističu teme kolektiva i solidarnosti i prikazuju lepe strane suživota. Ovi filmovi nas vode kroz inspirativne priče o zajednicama koje zajedničkim naporima prevazilaze izazove i stvaraju bolje sutra za sve.
Kroz humoristične situacija koje proizlaze iz komičnih komšijskih odnosa, do dubokih drama koje istražuju složenost međuljudskih veza, selekcija istražuje teme kao što su solidarnost, tolerancijali i neobična prijateljstva koja nastaju u komšijskim odnosima.

Međunarodna filmska selekcija kratkometražnog eksperimentalnog filma predstavlja kaleidoskop inovacija u filmskoj umetnosti. Ova kolekcija filmova istražuje granice percepcije, koristeći se nekonvencionalnim tehnikama montaže, vizuelnim efektima i narativnim strukturama kako bi izazvala i podstakla razmišljanje kod publike. Svaki film je jedinstveni eksperiment u formi i sadržaju, donoseći duboke doživljaje putem svoje vizuelne priče. U razmatranje ulaze filmovi nastali u prethodne dve godine, do 30 minuta trajanja.

Internacionalna filmska selekcija kratkometražnih filmova iz celog sveta ugostiće filmove raznih žanrova. Publika će imati prilike da se upozna sa ne samo filmovima, već i razmišljanjima, pogledima na svet i emocijama različitih autora iz celog sveta. Svaki film nosi sa sobom svoju jedinstvenu priču, pružajući gledaocima uvid u različite kulture, jezike i načine razmišljanja širom sveta kroz moć naracije i filmskog izraza. Kriterijumi ove selekcije podrazumevaju da film nije stariji od 2 godine i da ne prelazi trajanje od 30 minuta.

Selekcija kratkometražnog dokumentarnog filma publici otvara vrata u niz priča, iz realnog života ispričane kroz objektiv, odnosno oči autora. Čitav svet u formi filma biće podeljen sa publikom 21114 Film festa. Dokumentarci ne stariji od 2 godine i trajanja do 30 minuta biće uzeti u obzir.

Festival osim filmskog programa, svake godine nudi i kvalitetan prateći program, kroz edukaciju, umrežavanje i participaciju u sklopu dešavanja.

Ostanite sa nama - uskoro otvaramo konkurse za još selekcija!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21114 Film fest is an annual festival in Novi Sad, Serbia. Tucked away in the Novo Naselje neighbourhood, this festival is loved and cherished by the local community, local and regional film makers, enthusiasts and artists.

The festival is specific for the involvement of the local community, their active participation, as well as the use of open, public, semi-public and private spaces in Novo Naselje, which are transformed into cinemas for 4 days during August and September.

Concept and main purpose is to promote and nurture community participation and decentralization while supporting film makers around the region.

21114 Film fest is home to new, relevant films, both short and long meter. On the first day of the festival, short meter films from the region (former Yugoslavian countries) compete for the award „Novonaseljski zlatni čep" (Novo Naselje's Golden bottle cap), awarded by the audience.

The "Animated Short" selection is at our festival for the second year in a row. During the previous years, the new cultural settlement started work on three animated films, where along with the production we got to know a wider network of authors and interested audiences. At last year's "21114 Film Fest" we also showed our the first animated film "Korak". The application for this selection is open to filmmakers from the region, but also to international authors from all over the world. The "animated short" selection will also be of a show character this year, and therefore we expect films which had its premiere after January 2022.

"Up to 2 minutes" is a selection that focuses on short-form cinematography. Films from this selection last no longer than two minutes and despite the limited time, they manage to tell a deep story and convey a strong message.
The selection brings together the most diverse genres and genres, from animation to documentaries, from experimental films to... Although they are short in duration, these films often have an intense impact on viewers due to their brevity and precision in conveying the theme and idea.
This selection is also ideal for viewers looking for a quick but effective cinematic treat that can inspire and entertain, all within just a few minutes. The selection receives films regardless of the author's age and the date of the films premiere.

My others - This selection is a selection of short feature films, which emphasize the themes of collectiveness and solidarity and show the good sides of coexistence. These films take us through inspiring stories of communities that overcome challenges through joint efforts and create a better tomorrow for all.
Through humorous situations arising from comic neighborly relations, to deep dramas that explore the complexity of interpersonal relationships, the selection explores themes such as solidarity, tolerance and unusual friendships that arise in neighborly relations.

The international film selection of experimental short films presents a kaleidoscope of innovations in film art. This collection of films explores the limits of perception, using unconventional editing techniques, visual effects and narrative structures to challenge and stimulate the audience's thinking. Each film is a unique experiment in form and content, bringing deep experiences through its visual story. Films made in the previous two years, up to 30 minutes long, are considered.

The international film selection of short films from all over the world will host films of various genres. The audience will have the opportunity to get acquainted not only with films, but also with the thoughts, worldviews and emotions of different authors from all over the world. Each film carries with it its own unique story, providing viewers with an insight into different cultures, languages ​​and ways of thinking around the world through the power of narrative and cinematic expression. The criteria of this selection imply that the film is not older than 2 years and that it does not exceed 30 minutes in duration.

The selection of a short documentary film opens the door to a series of stories, from real life, told through the lens, i.e. the eyes of the author. The whole world in the form of a film will be shared with the audience of the 21114 Film Fest. Documentaries not older than 2 years and lasting up to 30 minutes will be considered.

In addition to the film program, the festival also offers a quality supporting program every year, through education, networking and participation as part of the event.

Stay tuned - soon we will open call for more selections!

Autori mogu poslati svoje filmove u sklopu poziva za odgovarajuću selekciju do 1. jula 2024. godine. Filmovi koji će biti uzeti u obzir selektora jesu oni koji ne prelaze trajanje od 30 minuta i oni čija se celokupna produkcija završila najviše 18 meseci pre otvaranja prijava za 21114 Film fest (Zlatni čep), dok za selekcije Animirani kratki i do 2 minuta u izbor ulaze filmovi bez određenog datuma realizacije.

Autori selektovanih filmova će o rezultatu biti obavešteni najkasnije 20. jula 2024. godine.

Filmmakers can apply to participate with their film of any genre, not longer than 30 minutes. It is important that the film was made not later than 18 months before the festival takes place. (31. August -3. September 2023.) If you want to send us film for the Animated shorts selection, we take to consideration all films, without expected premiere date.

Authors whose films have been selected will receive an e-mail by 20. July.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Thank you for showing my movie "Warp yarn". I am very happy for the opportunity to show my movie in such a wonderful city as Novi Sad!

  September 2023
 • Best festival forever...I really believe in it...

  September 2023
 • I'm delighted that my film was included in the festival. I hope that the international film section will also be competitive from next year. Looking forward to participating in future editions of the festival.

  September 2023
 • Great experience during this festival, from the selection of films to the team. Thank you for selecting my PLASTIC SOLDIER film.

  August 2023
 • Heimo Aga

  Thanks for selecting "i365-21" for a screening in Serbia's most energetic, multi-cultural city—I keep fingers crossed for a sunny and warm end-of-summer weekend for all at the festival and its friendly team!

  September 2022