jà rák gôr rák hùh

Verse 1
way-laa née · dton-née · ter kon née · rîiak wâa châi hùh hâi tam ngai · yàang rai · dtàe mâi bpen rai · gôr kâo jai dee wâa man rêep bpai chăn jing jai gôr pôot sá mòt · túk tee

reo gern bpai · doo jai · pôot gan bpai · châang kăo bpai hùh bpen ter eng · kít ngai · tâa reo gern bpai · mâi dtông gang-won loiie chăn kâo jai wái hâi ter kôi dtàt sĭn jai · lá gan

(Chorus 1)
jer gan wan née prûng-née · chăn róo dee · bpen bàep née man dee kon taang nán pôot ngán pôot ngée · hâi kít dee dee · kăo mâi dâai róo dee · jà rák gôr rák hùh · mâi bpen rai gôr maa rák hùh ohhh

Verse 2
maa wan née · dton-née · bpen bàep née · chăn wâa châi hùh jà doo jai · bpen ngai · mâi kâo jai · yàa hâi way-laa pàan bpai mâi gam-nòt tâa mân jai gôr rák hâi jòp · sá tee

(Chorus 1)
jer gan wan née prûng-née · chăn róo dee · bpen bàep née man dee kon taang nán pôot ngán pôot ngée · hâi kít dee dee · kăo mâi dâai róo dee · jà rák gôr rák hùh · mâi bpen rai gôr maa rák hùh

(Chorus 2)
bòk jai dtuua eng yang ngai · mâi bpen rai · gôr prór chăn mân jai mâi dtông maa-ror way-laa · sĭia way-laa · man mâi dâai à-rai maa jà rák gôr rák hùh · mâi bpen rai gôr maa rák hùh

(End)
hâi ter · mân jai · jà rák gôr rák hùh
kâe piiang kâo jai · jà rák gôr rák hùh
rûuam dern gan bpai · jà rák gôr rák hùh
rák ter dâai măi · jà rák gôr rák hùh

 • Aam Anusorn Soisa-ngim
  Author
 • Michael Vattanavitsakul
  Name of Band or Artist
 • Project Title (Original Language):
  จะรักก็รักเหอะ
 • Project Type:
  Song
 • Length:
  3 minutes 20 seconds
 • Completion Date:
  January 23, 2021
 • Country of Origin:
  Thailand
 • Language:
  Thai
 • Student Project:
  No
Artist