OKO KALEJDOSKOPU to unikalna panorama dziecięcej twórczości - Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci między 5. a 17. rokiem życia.

W projekcie bierze udział kilkanaście partnerskich instytucji z całego kraju, dla których ważna jest idea wspierania najmłodszych artystów i stworzenia szerokiej, ogólnokrajowej platformy prezentacji filmów animowanych, których autorami są dzieci. Niezwykle istotne jest to, że ten przebogaty świat historii i obrazów mogą poznać widzowie, którzy są rówieśnikami autorów. Projekcje organizowane są w instytucjach partnerskich projektu w najrozmaitszych kontekstach i miejscach: w galeriach, kinach, domach kultury, na lekcjach, w ramach innych wydarzeń i projektów. Towarzyszą im warsztaty, prelekcje, koncerty, spotkania z artystami.

VII Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU
REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE //////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Główna edycja VII Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU w roku 2020 będzie miała miejsce w Poznaniu, a jej organizatorem jest Centrum Sztuki Dziecka. Pokaz filmów zakwalifikowanych do Przeglądu odbędzie się w dniach 30-31 marca, a ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród i pokaz filmów laureatów w dniu 3 kwietnia 2020 r.

2. FILMY OCENIANE BĘDĄ W CZTERECH KATEGORIACH:
1. filmy indywidualnych autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach bez wsparcia profesjonalnych animatorów
2. filmy indywidualnych autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów
3. filmy kilku autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach bez wsparcia profesjonalnych animatorów
4. filmy kilku autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów
Wiek autorów filmów biorących udział w Przeglądzie – od 5 do 17 lat w chwili ukończenia filmu.
3. Organizatorzy nie będą przyjmowali filmów zgłoszonych już na VI Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU, który odbył się w Poznaniu w 2019 r.
4. Tematyka i techniki animacji zgłaszanych filmów są dowolne.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA ///////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Film do Przeglądu może zgłosić twórca pracy, jego opiekun prawny lub każdy dysponujący prawami autorskimi do filmu.
2. Zgłaszający musi dysponować prawem do wykorzystanych w filmie utworów muzycznych.
3. Zgłoszony film nie może zawierać treści obraźliwych i wulgarnych, naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
4. W przypadku zgłaszania filmów, których sytuacja prawna jest niejasna, Zgłaszający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o sytuacji prawnej filmu.
5. W przypadku zgłoszenia filmu z naruszeniem ust. 2, 3 i 4 Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób trzecich wobec Organizatora.

III. ZGŁOSZENIE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Zgłaszający film do udziału w Przeglądzie powinien:
- wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać jej skan wraz z filmem poprzez www.wetransfer.com
na adres: akrajewska@csdpoznan.pl
lub
- wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją wraz nośnikiem zawierającym film na adres:
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań z dopiskiem „Oko Kalejdoskopu”
w terminie do 15 marca 2020 r. (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla).
2. Filmy powinny być przysyłane w wybranym formacie: AVI, MP4, MPG, MOV. Płyta powinna być opisana tytułem filmu, imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora, formatem i czasem jego trwania. Natomiast filmy przesłane w postaci pliku przez „wetransfer” powinny być opisane tytułem i nazwiskiem autora.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych nośników.
4. Każdy Zgłaszający może zgłosić maksymalnie trzy filmy. W przypadku zgłoszenia większej ilości filmów, Organizator rozpatruje tylko trzy pierwsze zgłoszenia.
5. Koszty wysyłki zgłoszenia obciążają Zgłaszającego.

IV. OCENA ZGŁOSZEŃ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Po upływie terminu zgłaszania Organizator przystąpi do selekcji zgłoszeń.
2. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne, nieczytelne, niepodpisane, złożone przez osoby nieuprawnione lub w inny sposób naruszające regulamin, nie zostaną dopuszczone do Przeglądu.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej ilości filmów lub nie wybrania żadnego z nich.
4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Po zakończeniu selekcji, Organizator zawiadomi Zgłaszającego telefonicznie lub drogą e-mailową, o zakwalifikowaniu filmu do Przeglądu.

V. NAGRODY //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. W trakcie Przeglądu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia dla najlepszych filmów animowanych.
2. Nagrody przyzna Jury w drodze głosowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody, przyznania nagród dodatkowych, nie przyznania żadnej nagrody.
4. W uzgodnieniu z Organizatorem mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje, organizacje.

VI. PRAWA AUTORSKIE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Zgłaszający film na Przegląd udziela Organizatorowi, jego następcom prawnym, organizatorom Przeglądów w innych miastach i ich następcom prawnym, nieodpłatnie licencji na cele związane z Przeglądem, jego promocją, kolejnymi edycjami Przeglądu, ich promocją, na okres 4 lat, w szczególności w zakresie:
a. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
b. trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
c. publicznego rozpowszechniania, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
d. rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.
2. Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia, nazwiska i wizerunku autora/współautorów, w celach promocji Przeglądu i jego kolejnych edycji, w materiałach, publikacjach, na stronach internetowych i w innych mediach.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ///////////////////////////////////////////////////////////
Zgłaszający wypełniając formularz zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją Przeglądu. Dane osobowe Zgłaszających będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora. Każdy Zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA /////////////////////////////////////////////////////
1. Organizator nie odpowiada za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych filmów oraz zawartych w nich utworów muzycznych.
2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie filmów w czasie transportu.
3. Organizator odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie filmów w trakcie Przeglądu do wysokości kosztów materiałowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ///////////////////////////////////////////////////////////////
1. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zakończenia Przeglądu bez podania przyczyny.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu lub zmiany miejsca Przeglądu. Organizatorzy powiadomią o tych zmianach Zgłaszających, których prace zakwalifikowano do Przeglądu.

X. KONTAKT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Informacji na temat Przeglądu udziela:
Agnieszka Krajewska (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu)
tel. 61-64-64-478, 506-87-23-54;
e-mail: akrajewska@csdpoznan.pl

Wszystkie informacje o Przeglądzie oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.csdpoznan.pl