The Fantastic Film Festival - Galacticat that is celebrated every year at Tàrrega, is the first and only show of fantastic cinema in the lands of Lleida, Catalonia, for all movie lovers in general and those who love science fiction in particular and with a clear instruct and formative vocation.
Galacticat was born as an initiative to recover the universal classics of Sci-Fi for the general public and to deepen into this culture that has articulated the universe of cinema since its inception. Over the years, Galacticat has grown by increasingly involving citizens in this festival of cinema, gradually increasing programmed activities, parties and music shows, live screenings, public assistance and the response of the film industry.
The future goes on to deepen and improve the new activities, such as the GalactiCurt Short Film Contest or the GalactiCon Cosplay contest, which we have inaugurated last year with a fairly successful participation. Every year we learn from our mistakes and our successes, but we always keep in mind that THE BEST IS YET TO COME!
The line-up of this year is:
1).- The Spanish Premiere KNUCKLEBALL directed by Canadian director Michael Peterson, with Michael Ironside, Munro Chambers and Luca Villacis.
2).- The Spanish Premiere TODD AND THE BOOK OF PURE EVIL: THE END OF THE END, directed by Richard Duhaney and Craig David Wallace.
3).- The Spanish Premiere SNOWFLAKE directed by german director Adolfo J.Kolmerer.
4).- THE ENDLESS, directed by Justin Benson and Aaron Moorhead.
5).- HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES, directed by John Cameron Mitchell
6).- HAGAZUSSA: A HETHEN'S CURSE, directed by Lukas Feigfeld
7).- THE CRESCENT, directed by Seth A.Smith
8).- THE EVIL WITHIN, directed by Andrew Getty
9).- NIGHTMARE ON ELM STREET, directed by Wes Craven
10).- THE SHINING, directed by Stanley Kubrik
11).- THE ENTITY, directed by Sidney J.Furie
______________________
La Mostra de Cinema Fantàstic de Ponent – Galacticat que se celebra cada any a Tàrrega, és la primera i única mostra de cinema fantàstic de les terres de Lleida, destinada a tots els cinèfils en general i als amants de la ciència-ficció en particular i amb una clara vocació divulgativa. El Galacticat va néixer com una iniciativa per a recuperar els clàssics universals del Sci-Fi per al gran públic i per a aprofundir en aquesta cultura que ha articulat l’univers del cinema des dels seus inicis. Amb els anys el Galacticat ha crescut implicant la ciutadania cada vegada més en aquesta festa del cinema, augmentant de mica en mica les activitats programades, les festes i concerts, les projeccions en directe, l’assistència de públic i la resposta del sector cinematogràfic. El futur passa per aprofundir i millorar les noves activitats, com el Concurs de curtmetratges GalactiCurt o el concurs de Cosplay GalactiCon, que hem inaugurat en l’edició d’aquest any amb força èxit de participació. Any rere any aprenem dels nostres errors i dels nostres encerts, però sempre tenim present que EL MILLOR ESTÀ PER VENIR!
La programació d'enguany és:
1).- La Premiere a Espanya de KNUCKLEBALL del director canadenc Michael Peterson.
2).- La Premiere a Espanya de TODD AND THE BOOK OF PURE EVIL: THE END OF THE END, dirigida per Richard Duhaney i Craig David Wallace.
3).- La Premiere a Espanya de SNOWFLAKE dirigida per Adolfo J.Kolmerer.
4).- THE ENDLESS, dirigida per Justin Benson i Aaron Moorhead.
5).- HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES, dirigida per John Cameron Mitchell
6).- HAGAZUSSA: A HETHEN'S CURSE, dirigida per Lukas Feigfeld
7).- THE CRESCENT, dirigida per Seth A.Smith
8).- THE EVIL WITHIN, dirigida per Andrew Getty
9).- NIGHTMARE ON ELM STREET, dirigida per Wes Craven
10).- THE SHINING, dirigida per Stanley Kubrik
11).- THE ENTITY, dirigida per Sidney J.Furie
______________________
La Muestra de Cine Fantástico de Ponent - Galacticat que se celebra cada año en Tàrrega, es la primera y única muestra de cine fantástico de las tierras de Lleida, destinada a todos los cinéfilos en general y los amantes de la ciencia ficción en particular y con una clara vocación divulgativa. El Galacticat nació como una iniciativa para recuperar los clásicos universales del Sci-Fi para el gran público y para profundizar en esta cultura que ha articulado el universo del cine desde sus inicios. Con los años el Galacticat ha crecido implicando la ciudadanía cada vez más en esta fiesta del cine, aumentando paulatinamente las actividades programadas, las fiestas, los conciertos, las proyecciones, la asistencia de público y la respuesta del sector cinematográfico. El futuro pasa por profundizar y mejorar las nuevas actividades, como el Concurso de cortometrajes GalactiCurt o el concurso de Cosplay GalactiCon, que hemos inaugurado en la edición anterior con bastante éxito de participación. Año tras año aprendemos de nuestros errores y de nuestros aciertos, pero siempre tenemos presente que LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR!
La programación de este año es:
1).- La Premiere en España de KNUCKLEBALL del director Michael Peterson.
2).- La Premiere en España de TODD AND THE BOOK OF PURE EVIL: THE END OF THE END, dirigida por Richard Duhaney y Craig David Wallace.
3).- La Premiere en España de SNOWFLAKE dirigida por Adolfo J.Kolmerer.
4).- THE ENDLESS, dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead.
5).- HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES, dirigida por John Cameron Mitchell
6).- HAGAZUSSA: A HETHEN'S CURSE, dirigida por Lukas Feigfeld
7).- THE CRESCENT, dirigida por Seth A.Smith
8).- THE EVIL WITHIN, dirigida por Andrew Getty
9).- NIGHTMARE ON ELM STREET, dirigida por Wes Craven
10).- THE SHINING, dirigida por Stanley Kubrik
11).- THE ENTITY, dirigida por Sidney J.Furie

· Best Sci-Fi Short under 18 directors: 100€ and other prizes
· Best Sci-Fi Short older than 18 years directors: 400€ and other prizes
· Best free genre Short under 18 directors: 100€ and other prizes
· Best free genre Short older than 18: 400€ and other prizes
· Best Animation short: 400€
· Best Terror short: 400€

1) GALACTICURT accepts real image or animation fiction films filmed between 2017 and 2018 with a maximum duration of 20 minutes submitted by both professional and amateur filmmakers under or older than 18 years. You can compete in two categories: Category A for under 18 and Category B for older than 18 years. Within each category, the short films will compete in two subcategories according to the chosen genre: Fantastic or Free.

2) Selection. A selection committee will decide which films will participate in the Festival at its own discretion. The committee is not obliged to justify its decision. The committee’s decision will be final.

3) Film Language. The festival has an international character so films from any country will be accepted, but films in any language other than Spanish or Catalan MUST have Spanish or Catalan subtitles to be considered for inclusion.

4) Screening format. For screening purposes, selected films must be available on digital files (H.264), Blu Ray or DVD.

5) Filmmakers must send a press kit with three hi-resolution photos and a poster if they are selected for screening their work.

6) Organizers assume people registering works hold the rights for exhibition of the works they register in the festival, as well as authorization to receive the prize. In any case, organizers waive to the responsibility that may be derived from breach of this term.

7) Participation in the festival assumes partial sharing of the film (no complete short film, 2 minutes maximum) for promotional purposes of the festival.

8) For the award of prizes, the winner MUST be present in the awards ceremony or send a video expressing his/her gratitude for the prize.

9)Dead line. The registration term ends on april 30, 2018. From april 30 on, no registration shall be made.

10)The organization has the right to rule on all cases not foreseen by these regulations.

11)Galacticurt will accept all Features with a maximum duration of 180 minutes to be selected to CECAAC Category and to run for the CECAAC award, consistent in the coproduction of a teaser valorated in 10.000€.
_____________________

1) GALACTICURT accepta pel·lícules de ficció d'imatge real o animació rodades entre 2017 i 2018 amb una durada màxima de 20 minuts presentades tant per cineastes professionals com aficionats menors o majors de 18 anys. Podeu competir en dues categories: la categoria A per a menors de 18 anys i la categoria B per a majors de 18 anys. Dins de cada categoria, els curtmetratges competiran en dues subcategories segons el gènere escollit: Fantàstic o Lliure.

2) Selecció. Un comitè de selecció decidirà quines pel·lícules participaran al Festival a la seva discreció. El comitè no està obligat a justificar la seva decisió. La decisió de la comissió serà definitiva.

3) Llenguatge. El festival té un caràcter internacional pel que s'acceptaran pel·lícules de qualsevol país, però les pel·lícules en qualsevol idioma que no sigui l'espanyol o el català han de tenir subtítols en castellà o català per a la seva inclusió.

4) Format de projecció. Pel que fa a la projecció, les pel·lícules seleccionades han d'estar disponibles en fitxers digitals (H.264), Blu Ray o DVD.

5) Els cineastes han d'enviar un kit de premsa amb tres fotografies d'alta resolució i un pòster si són seleccionats per a la projecció del seu treball.

6) Els organitzadors assumeixen que les persones que registren les obres tenen els drets d'exhibició de les obres que es registren al festival, així com l'autorització per rebre el premi. En qualsevol cas, els organitzadors renuncien a la responsabilitat que es pugui derivar de l'incompliment d'aquest terme.

7) La participació en el festival suposa compartir parcialment la pel·lícula (màxim 2 minuts) amb finalitats promocionals del festival.

8) Per a l'adjudicació de premis, el guanyador ha d'estar present en l'acte de lliurament de premis o enviar un vídeo expressant el seu agraïment pel premi.

9) Terminis de registre. El termini de registre finalitza el 30 d'abril de 2018. A partir del 30 d'abril, no es farà cap registre.

10) L'organització té el dret de pronunciar-se sobre tots els casos no previstos per aquesta normativa.

11)Galacticurt accepta llargmetratges de, com a màxim, 180 minuts per a ser seleccionats a la categoria CECAAC i competir pel premi CECAAC, consistent en la coproducció d'un teaser valorat en 10.000€.
_____________________

1) GALACTICURT acepta películas de ficción de imagen real o animación rodadas entre 2017 i 2018 con una duración máxima de 20 minutos presentadas tanto por cineastas profesionales como aficionados menores o mayores de 18 años. Los cortos inscritos pueden competir en dos categorías: la categoría A para menores de 18 años y la categoría B para mayores de 18 años. Dentro de cada categoría, los cortometrajes competirán en dos subcategorías según el género elegido: Fantástico o Libre.

2) Selección. Un comité de selección decidirá qué películas participarán en el Festival a su discreción. El comité no está obligado a justificar su decisión. La decisión de la comisión será definitiva.

3) Lenguaje. El festival tiene un carácter internacional por lo que se aceptarán películas de cualquier país, pero las películas en cualquier idioma que no sea el español o el catalán deben tener subtítulos en castellano o catalán para su inclusión.

4) Formato de proyección. En cuanto a la proyección, las películas seleccionadas deben estar disponibles en ficheros digitales (H.264), Blu Ray o DVD.

5) Los cineastas deben enviar un kit de prensa con tres fotografías de alta resolución y un póster si son seleccionados para la proyección de su trabajo.

6) Los organizadores asumen que las personas que registran las obras tienen los derechos de exhibición de las obras que se registran en el festival, así como la autorización para recibir el premio. En cualquier caso, los organizadores renuncian a la responsabilidad que se pueda derivar del incumplimiento de este término.

7) La participación en el festival supone compartir parcialmente la película (máximo 2 minutos) con fines promocionales del festival.

8) Para la adjudicación de premios, el ganador debe estar presente en el acto de entrega de premios o enviar un video expresando su agradecimiento por el premio.

9) Plazos de registro. El plazo de registro finaliza el 30 de abril de 2018. A partir del 30 de abril, no se hará ningún registro.

10) La organización tiene el derecho de pronunciarse sobre todos los casos no previstos por esta normativa.

11)Galacticurt acepta largometrajes de, como máximo, 180 minutos para ser seleccionados en la categoria CECAAC y competir por el premio CECAAC, consistente en la coproducción de un teaser valorado en 10.000€.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Matthieu Moerlen

  I didn't have the chance to go the festival because... You know ! But that was a very cool team, they are communicating with me & very nice people ! Good to know this festival ! I hope to go there ... Maybe in 2019 ? :)

  June 2018
  Logo
  Response from festival:

  Thank you Matthieu! I hope in 2019 it will be possible ;)
  We will work hard to improve and make it possible. Best wishes!

 • Pablo Olmos_Arrayales

  GALACTICAT is a very interesting and fun festival. Everyone has been really nice to me and it´s becoming a reference for genre films. Definitely a must go festival

  June 2018
  Logo
  Response from festival:

  Thank you so much Pablo! It was a great pleasure!

 • Best festival in the Town!

  June 2018
 • Jimmy Boutry

  Everything was wonderful ! Thank you to Ramon.

  June 2018
  Logo
  Response from festival:

  Thank you so much Jimmy ;). And Congratulations! Rendez-vous is fantastic! We hope to have the opportunity to work with you again! Best wishes.

 • Marilina Alvarez

  Fue un placer para nosotros participar de este Festival. Agradecemos mucho la selección! Por mucho más! Abrazo

  June 2018
  Logo
  Response from festival:

  Muchas gracias Marilina! El placer fue nuestro; un gusto hablar con vosotros! Esperamos poder contar con vuestros próximos trabajos y seguir trabajando juntos! Un abrazo ;)