The Fantastic Film Festival - Galacticat that is celebrated every year at Tàrrega, is the first and only show of fantastic and horror cinema in the lands of Lleida, Catalonia, for all movie lovers in general and those who love science fiction in particular and with a clear instruct and formative vocation.
Galacticat was born as an initiative to recover the universal classics of Sci-Fi for the general public and to deepen into this culture that has articulated the universe of cinema since its inception. Over the years, Galacticat has grown by increasingly involving citizens in this festival of cinema, gradually increasing programmed activities, parties and music shows, live screenings, public assistance and the response of the film industry.
The future lies in deepening and improving new activities and consolidating the spirit of programming. We look forward to seeing you with open arms!

______________________
La Mostra de Cinema Fantàstic de Ponent – Galacticat que se celebra cada any a Tàrrega, és la primera i única mostra de cinema fantàstic i de terror de les terres de Lleida, destinada a tots els cinèfils en general i als amants de la ciència-ficció en particular i amb una clara vocació divulgativa. El Galacticat va néixer com una iniciativa per a recuperar els clàssics universals del Sci-Fi per al gran públic i per a aprofundir en aquesta cultura que ha articulat l’univers del cinema des dels seus inicis. Amb els anys el Galacticat ha crescut implicant la ciutadania cada vegada més en aquesta festa del cinema, augmentant de mica en mica les activitats programades, les festes i concerts, les projeccions en directe, l’assistència de públic i la resposta del sector cinematogràfic. El futur passa per aprofundir i millorar les noves activitats i consolidar l'ànima de la programació. Us esperem amb els braços oberts!

______________________
La Muestra de Cine Fantástico de Ponent - Galacticat que se celebra cada año en Tàrrega, es la primera y única muestra de cine fantástico y de terror de las tierras de Lleida, destinada a todos los cinéfilos en general y los amantes de la ciencia ficción en particular y con una clara vocación divulgativa. El Galacticat nació como una iniciativa para recuperar los clásicos universales del Sci-Fi para el gran público y para profundizar en esta cultura que ha articulado el universo del cine desde sus inicios. Con los años el Galacticat ha crecido implicando la ciudadanía cada vez más en esta fiesta del cine, aumentando paulatinamente las actividades programadas, las fiestas, los conciertos, las proyecciones, la asistencia de público y la respuesta del sector cinematográfico. El futuro pasa por profundizar y mejorar las nuevas actividades y consolidar el alma de la programación. Os esperamos con los brazos abiertos!

· Best Film: 800€
· Best Sci-Fi Short: 500€
· Best Free Genre Short: 500€
· Best Animation short: 500€
· Best Terror short: 500€

1) GALACTICURT accepts real image or animation fiction films and documentaries filmed between 2020 and 2021 with a maximum duration of 30 minutes submitted by both professional and amateur filmmakers under or older than 18 years. You can compete in four categories: Fantastic, Free Genre, Animation or Terror.

GALACTICAT FILM FEST accepts too real image or animation fiction films produced between 2020 and 2021 with a maximum duration of 150 minutes to compete in Best Feature category.

In addition, it programs a Documentary Section of Metacine, on films that speak of other films, of directors, of cinema in short.

2) Selection. A selection committee will decide which films will participate in the Festival at its own discretion. The committee is not obliged to justify its decision. The committee’s decision will be final.

3) Film Language. The festival has an international character so films from any country will be accepted, but FILMS IN ANY LANGUAGE OTHER THAN SPANISH OR CATALAN MUST HAVE SPANISH OR CATALAN SUBTITLES TO BE CONSIDERED FOR INCLUSION. If you have no choice to translate your dialogs, you can submit your film and send your dialogs to us. If the film is selected we will translate your dialogs so you can embedd spanish subs to your film, for free.

4) Screening format. For screening purposes, selected films must be available on digital files (H.264), Blu Ray or DVD.

5) Filmmakers must send a press kit with three hi-resolution photos and a poster if they are selected for screening their work.

6) Organizers assume that people registering works have the rights for exhibition of the works they register in the festival, as well as authorization to receive the prize. In any case, organizers waive to the responsibility that may be derived from breach of this term.

7) Participation in the festival assumes partial sharing of the film (no complete short film, 2 minutes maximum) for promotional purposes of the festival. The contact information provided by the participants may be used by the organization to publicize actions related to the Festival and its organizers.

8) For the award of prizes, the winner MUST be present in the awards ceremony or send a video expressing his/her gratitude for the prize.

9) Dead line. The registration term ends on july 15, 2020. From that day on no registration shall be made.

10) The organization has the right to rule on all cases not foreseen by these regulations.

11) Due to the crisis generated by Covid19 all arround the world, the 7th edition of the Festival could not take place. In order to respect all the selections made for that edition, the films selected for the 7th edition will automatically become part of the program selected for the 8th edition, which will take place in August 2021 with online and in theaters screenings, in Tàrrega and through our online platform.

12) Participants accept the programming of their works in both ways.

13) Participants accept the programming of their works during the different Off-Festivals scheduled before the date of the Festival. These programs will allow the projection of the works within specific programs that will involve advances of the Festival and that will lead to the automatic selection of the works. In addition, these screenings will count for the audience award, which will decide the best work in each official section, at the discretion of audience.

_____________________

1) El GALACTICURT accepta pel·lícules de ficció i documentals d'imatge real o animació rodades entre 2020 i 2021 amb una durada màxima de 30 minuts presentades tant per cineastes professionals com aficionats menors o majors de 18 anys. Podeu competir en quatre categories: Fantàstic, Gènere Lliure, Animació o Terror.

El GALACTICAT accepta també pel·lícules de ficció d'imatge real o animació rodades entre 2020 i 2021 amb una durada màxima de 150 minuts per a competir a la categoría Millor Pel·lícula.

A més, programa una Secció Documental de Metacine, sobre pel·lícules que parlen d'altres pel·lícules, de directors, de cinema en definitiva.

2) Selecció. Un comitè de selecció decidirà quines pel·lícules participaran al Festival a la seva discreció. El comitè no està obligat a justificar la seva decisió. La decisió de la comissió serà definitiva.

3) Llenguatge. El festival té un caràcter internacional pel que s'acceptaran pel·lícules de qualsevol país, però les pel·lícules en qualsevol idioma que no sigui l'espanyol o el català han de tenir subtítols en castellà o català per a la seva inclusió.

4) Format de projecció. Pel que fa a la projecció, les pel·lícules seleccionades han d'estar disponibles en fitxers digitals (H.264), Blu Ray o DVD.

5) Els cineastes han d'enviar un kit de premsa amb tres fotografies d'alta resolució i un pòster si són seleccionats per a la projecció del seu treball.

6) Els organitzadors assumeixen que les persones que registren les obres tenen els drets d'exhibició de les obres que es registren al festival, així com l'autorització per rebre el premi. En qualsevol cas, els organitzadors renuncien a la responsabilitat que es pugui derivar de l'incompliment d'aquest terme.

7) La participació en el festival suposa compartir parcialment la pel·lícula (màxim 2 minuts) amb finalitats promocionals del festival. La informació de contacte aportada pels participants podrà ser utilitzada per l'organització per donar a conèixer accions relacionades amb el Festival i els seus organitzadors.

8) Per a l'adjudicació de premis, el guanyador ha d'estar present en l'acte de lliurament de premis o enviar un vídeo expressant el seu agraïment pel premi.

9) Terminis de registre. El termini de registre finalitza el 15 de juliol de 2021. A partir d'aquest dia no s'acceptarà cap registre.

10) L'organització té el dret de pronunciar-se sobre tots els casos no previstos per aquesta normativa.

11) A causa de la crisi generada pel Covid19 a tot el món, la VIIª edició del Festival no es va poder dur a terme. Per tal de respectar totes les seleccions realitzades per a aquella edició, les pel·lícules seleccionades per a la VIIª edició passen a formar part automàticament de la programació seleccionada per a la VIIIª edició, que es durà a terme l'agost del 2021, de manera presencial i online a Tàrrega i a través de la nostra plataforma online.

12) Els participants accepten la programació de les seves obres a través d'aquests dos canals.

13) Els participants accepten la programació de les seves obres durants els diferents Off-Festivals que es programin abans de la data del Festival. Aquestes programacions permetran la projecció de les obres dins de programes específics que suposaràn avançaments del Festival i que comportaràn la selecció automàtica de les obres. A més, aquestes projeccions comptaràn per al premi del públic, que decidirà la millor obra de cada secció oficial, segons el critèri del públic.

_____________________

1) El GALACTICURT acepta películas de ficción de imagen real o animación y documentales rodadas entre 2020 y 2021 con una duración máxima de 30 minutos presentadas tanto por cineastas profesionales como aficionados menores o mayores de 18 años. Los cortos inscritos pueden competir en 4 categorías: Fantástico, Género Libre, Animación o Terror.

El GALACTICAT también acepta películas de ficción de imagen real o animación rodadas entre 2020 y 2021 con una duración máxima de 150 minutos para competir en la categoría Mejor Película.

Además, programa una Sección Documental de metacine, sobre películas que hablan de otras películas, de directores, de cine en definitiva.

2) Selección. Un comité de selección decidirá qué películas participarán en el Festival a su discreción. El comité no está obligado a justificar su decisión. La decisión de la comisión será definitiva.

3) Lenguaje. El festival tiene un carácter internacional por lo que se aceptarán películas de cualquier país, pero las películas en cualquier idioma que no sea el español o el catalán deben tener subtítulos en castellano o catalán para su inclusión.

4) Formato de proyección. En cuanto a la proyección, las películas seleccionadas deben estar disponibles en ficheros digitales (H.264), Blu Ray o DVD.

5) Los cineastas deben enviar un kit de prensa con tres fotografías de alta resolución y un póster si son seleccionados para la proyección de su trabajo.

6) Los organizadores asumen que las personas que registran las obras tienen los derechos de exhibición de las obras que se registran en el festival, así como la autorización para recibir el premio. En cualquier caso, los organizadores renuncian a la responsabilidad que se pueda derivar del incumplimiento de este término.

7) La participación en el festival supone compartir parcialmente la película (máximo 2 minutos) con fines promocionales del festival. La información de contacto aportada por los participantes podrá ser usada por la organización para dar a conocer acciones relacionadas con el Festival y sus organizadores.

8) Para la adjudicación de premios, el ganador debe estar presente en el acto de entrega de premios o enviar un video expresando su agradecimiento por el premio.

9) Plazos de registro. El plazo de registro finaliza el 15 de julio de 2020. A partir de este dia no se hará ningún registro.

10) La organización tiene el derecho de pronunciarse sobre todos los casos no previstos por esta normativa.

11) Debido a la crisis generada por el Covid19 en todo el mundo, la séptima edición del Festival no pudo tener lugar. Para respetar todas las selecciones realizadas para esta edición, las películas seleccionadas para la 7ª edición pasarán automáticamente a formar parte del programa seleccionado para la 8ª edición, que tendrá lugar en agosto de 2021, presencialmente y online en Tàrrega y a través de nuestra plataforma online.

12) Los participantes aceptan la programación de sus obras a través de estos dos canales.

13) Los participantes aceptan la programación de sus obras durante los diferentes Off-Festivals que se programen antes de la fecha del Festival. Estas programaciones permitirán la proyección de las obras dentro de programas específicos que supondrán anticipos del Festival y que comportarán la selección automática de las obras. Además, estas proyecciones contarán para el premio del público, que decidirá la mejor obra de cada sección oficial, segun el criterio del público.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Xavier Baeyens

  Spot-on communication, the organizers keep you updated on every step of the process and answer each question very swiftly. I appreciate very much that the organization is so considerate to take all the selected films to the next edition due to the COVID19 crisis. This really shows their respect to the participating filmmakers!

  September 2020
 • Fatemeh Mohammadi

  Thanks a lot for selected my short film.This is proud for me

  December 2019
  Logo
  Response from festival:

  Thanks to you Fatemeh to think in Galacticat for share it! Best wishes! Ramon

 • Great festival, unfortunateIy I was not able to go but I followed through the website and facebook. I'm very proud to have been part of the selection !

  June 2019
  Logo
  Response from festival:

  Thank you so much Noémie! Hope in next editions we can meet in Tàrrega!

 • Everyone in Galacticat is super nice, this is one of the best experiences we've had with a Film Festival and we hope to meet again in the future! Thank you for everything!

  July 2018
  Logo
  Response from festival:

  Muchas gracias Luigi!
  Un fuerte abrazo y enhorabuena por tu talento!!!!!! Nos encantó EL Viajero! Nos emocionó!!! Hasta la próxima ;)

 • Best festival in the Town!

  June 2018
  Logo
  Response from festival:

  Thank you so much Luciano! Best wishes!
  'till the next! ;)