Ull Nu, Festival de Cinema Emergent d’Andorra: És un festival de cinema emergent que ofereix als espectadors del país un ventall de propostes relacionades amb el cinema i els audiovisuals com: projeccions, tallers, conferències i demés activitats que conformen una oferta d’oci única i original. El festival és un punt de trobada de joves creadors vinguts d’arreu dels Pirineus on fomentar i incentivar la creació.

Ull Nu, Festival de Cine Emergente de Andorra: Es un festival de cine emergente que ofrece a los espectadores del país un abanico de propuestas relacionadas con el cine y los audiovisuales como: proyecciones, talleres, conferencias y demás actividades que configuran una oferta de ocio única y original. El festival es un punto de encuentro de jóvenes creadores venidos de distintas partes de los Pirineos donde fomentar e incentivar la creación.

Ull Nu, Festival de cinéma émergent d’Andorre: C’est un festival de cinéma émergent qui propose aux spectateur du pays diverses offres relationnées avec le monde du cinéma et les audiovisuels: projections, ateliers, conférences et d’autres activités qui conforment une offre de loisir unique et originale.

Català:
- Premi al millor llargmetratge (òpera prima) - 1.500 € + Trofeu
- Premi del públic al millor llargmetratge (òpera prima) - Trofeu
- Millor obra curtmetratge – 800 € + Trofeu
- Millor direcció curtmetratge – 800 € + Trofeu
- Millor guió – 800 € + Trofeu
- Millor fotografia curtmetratge – 800 € + Trofeu
- Millor direcció artística curtmetratge – Trofeu
- Premi a la preservació de la memòria històrica curtmetratge – Trofeu
- Premi del públic al millor curtmetratge – Trofeu
---------------------------
Español:
- Premio al mejor largometraje (ópera prima) - 1.500 € + Trofeo
- Premio del público al mejor largometraje (ópera prima) – Trofeo
- Mejor obra cortometraje – 800 € + Trofeo
- Mejor dirección cortometraje – 800 € + Trofeo
- Mejor guión cortometraje – 800 € + Trofeo
- Mejor fotografía cortometraje – 800 € + Trofeo
- Mejor dirección artística cortometraje – Trofeo
- Premio a la preservación de la memoria histórica cortometraje – Trofeo
- Premio del público al mejor cortometraje – Trofeo
------------------------------------------
Français:
- Prix au meilleur premier long métrage - 1.500 € + Trophée
- Prix du public au meilleur premier film – Trophée
- Meilleure œuvre court métrage – 800 € + Trophée
- Meilleure direction court métrage – 800 € + Trophée
- Meilleur script court métrage – 800 €  + Trophée
- Meilleure photographie court métrage – 800 € + Trophée
- Meilleure direction artistique court métrage – Trophée
- Prix à la préservation de la mémoire historique – Trophée
- Prix du public au meilleur court métrage – Trophée

(Català)
Bases del Festival Ull-Nu 2018

Categories a concurs: llargmetratges (òpera prima) i curtmetratges.

Termini d’inscripció: del 18 de setembre a les 23.59 hores del 17 de desembre de 2017.

Llargmetratges:

1.1- La durada mínima de les obres serà de 60 minuts.

1.2- Les obres poden ser: Ficció / Documental / Animació.

1.3- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

1.4- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

1.5- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2016.

1.6- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

1.7- Les obres poden ser inscrites pels directors o per les productores, sempre que es compleixin els requisits anteriors.

1.8- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

1.9- Les inscripcions es faran mitjançant:

El formulari d’inscripció del web d’Ull Nu: www.festivalullnu.com
www.filmfreeway.com

1.10- No seran admeses les obres que:
- No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.
- No siguin presentades dins del termini establert.
- No reuneixin unes condicions mínimes de qualitat tècnica.
- Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.
- No siguin realitzades amb imatge i so originals i/o vulnerin drets de tercers.

Jurat i premis:

1.11- El jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

1.12- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

1.13- El nom dels guanyadors es donarà a conèixer durant l’acte de cloenda del Festival, que tindrà lloc el dissabte 3 de març de 2018 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

1.14- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.

1.15- Premis:

- Premi al millor llargmetratge (òpera prima) - 1.500 € + Trofeu
- Premi del públic al millor llargmetratge (òpera prima) - Trofeu

1.16- L’organització pagarà per cada obra finalista dues nits d’hotel a Andorra (per a un màxim de dues persones) durant els dies del Festival.

1.17- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

2. Curtmetratges:

2.1- La durada màxima dels curtmetratges serà de 30 minuts amb crèdits inclosos.

2.2- Les obres poden ser: Ficció / Documental / Animació / Videoart / Videoclip.

2.3- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

2.4- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

2.5- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2016.

2.6- Es poden presentar un màxim de dues obres per autor.

2.7- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

2.8- Les obres poden ser inscrites pels directors o per les productores, sempre que es compleixin els requisits anteriors.

2.9- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

2.10- Les inscripcions es faran mitjançant:

El formulari d’inscripció del web d’Ull-Nu: www.festivalullnu.com
www.filmfreeway.com

2.11- No seran admeses les obres que:
- No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.
- No siguin presentades dins del termini establert.
- No reuneixin unes condicions mínimes de qualitat tècnica.
- Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.
- No siguin realitzades amb imatge i so originals i/o vulnerin drets de tercers.
- Obres presentades en anteriors edicions del Festival Ull Nu.

Jurat i premis:

2.12- El jurat estarà format per professionals del sector audiovisual més un jove titular del Carnet Jove Andorra.

2.13- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

2.14- El nom dels guanyadors es donarà a conèixer durant l’acte de cloenda del Festival, que tindrà lloc el dissabte 3 de març de 2018 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

2.15- Tots els curtmetratges finalistes podran optar a qualsevol premi.

2.16- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.

2.17- Premis:

Millor obra curtmetratge – 800 € + Trofeu
Millor direcció de curtmetratge – 800 € + Trofeu
Millor guió de curtmetratge – 800 € + Trofeu
Millor fotografia de curtmetratge – 800 € + Trofeu
Millor direcció artística de curtmetratge – Trofeu
Premi a la preservació de la memòria històrica – Trofeu
Premi del públic al millor curtmetratge – Trofeu

2.18- L’organització pagarà per cada obra finalista dues nits d’hotel a Andorra (per a un màxim de dues persones) durant els dies del Festival.

2.19- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

3. Legalitat (llargmetratges i curtmetratges):

3.1- La participació en el Festival Ull Nu implica l’acceptació total d’aquestes bases.

3.2- L’organització decidirà sobre els casos no previstos en les clàusules d’aquestes bases i es reserva el dret de modificar-les en cas necessari.

3.3- L’organització garanteix el tractament adequat de les dades personals dels participants d’acord amb la Llei 15/2003 de protecció de dades.

3.4- Després de la deliberació del jurat, l’organització es reserva el dret d’utilitzar fragments de les obres (màxim 1 minut) amb finalitats promocionals i divulgatives del Festival en qualsevol mitjà, format, territori i sense limitació de temps. També podran ser utilitzats per tercers amb qui el Festival hagi arribat a un acord.

-------------------------------------------------------------------------------------------

(Castellano)
Bases del Festival Ull Nu 2018

Categorías a concurso: largometrajes (ópera prima) y cortometrajes.

Período de inscripción: del 18 de septiembre hasta las 23:59 h del 17 de diciembre de 2017.

Largometrajes:

1.1- La duración mínima de las obras será de 60 minutos.

1.2- Las obras pueden ser: Ficción / Documental / Animación.

1.3- El/la director/a tiene que ser menor de 35 años en el momento de la producción de la obra.

1.4- El/la director/a tiene que haber nacido y/o ser residente en los siguientes territorios: País Vasco, Aragón, Navarra o Cataluña (España), Occitania o Nueva Aquitania (Francia) o Andorra.

1.5- Las obras tendrán que haber sido producidas después del 1 de enero de 2016.

1.6- Las obras que no sean en catalán, castellano o francés tendrán que ser subtituladas en alguna de estas lenguas.

1.7- Las obras pueden ser inscritas por los directores o por las productoras, siempre que se cumplan los requisitos anteriores.

1.8- Si las obras son dirigidas por más de un director, al menos uno de ellos debe cumplir los requisitos anteriores.

1.9- Las inscripciones se realizarán mediante:

A) El formulario de inscripción del sitio web www.festivalullnu.com
B) www.filmfreeway.com

1.10- No serán admitidas las obras que:
- No cumplan alguno de los requerimientos mencionados anteriormente.
- No sean presentadas dentro del plazo establecido.
- No reúnan unas condiciones mínimas de calidad técnica.
- Sugieran o promuevan actitudes denigrantes contra el ser humano o cualquier otro ser vivo.
- No sean realizadas con imagen y sonido originales y/o vulneren derechos de terceros.

Jurado y premios:

1.11- El jurado estará formado por profesionales del sector audiovisual.

1.12- El ganador de cada premio será escogido por los miembros del jurado.

1.13- El nombre de los ganadores se dará a conocer durante el acto de clausura del Festival, que tendrá lugar el sábado 3 de marzo de 2018 en el Centro de Congresos de Andorra la Vella.

1.14- El jurado se reserva la posibilidad de hacer menciones especiales (sin valor económico). También se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio en alguna de las categorías.

1.15- Premios:

- Premio al mejor largometraje (ópera prima) - 1.500 € + Trofeo
- Premio del público al mejor largometraje (ópera prima) – Trofeo

1.16- La organización pagará por cada obra finalista dos noches de hotel en Andorra (para un máximo de dos personas) durante los días del Festival.

1.17- La organización se pondrá en contacto con los finalistas para pedirles las obras y especificarles los requerimientos técnicos de proyección.

2. Cortometrajes:

2.1- La duración máxima de los cortometrajes será de 30 minutos con créditos incluidos.

2.2- Las obras pueden ser: Ficción / Documental / Animación / Videoarte / Videoclip.

2.3- El/la director/a tiene que ser menor de 35 años en el momento de la producción de la obra.

2.4- El/la director/a tiene que haber nacido y/o ser residente en los siguientes territorios: País Vasco, Aragón, Navarra o Cataluña (España), Occitania o Nueva Aquitania (Francia) o Andorra.

2.5- Las obras tendrán que haber sido producidas después del 1 de enero de 2016.

2.6- Se pueden presentar un máximo de dos obras por autor.

2.7- Las obras que no sean en catalán, castellano o francés tendrán que ser subtituladas en alguna de estas lenguas.

2.8- Las obras pueden ser inscritas por los directores o por las productoras, siempre que se cumplan los requisitos anteriores.

2.9- Si las obras son dirigidas por más de un director, al menos uno de ellos debe cumplir los requisitos anteriores.

2.10- Las inscripciones se realizarán mediante:

A) El formulario de inscripción del sitio web www.festivalullnu.com
B) www.filmfreeway.com

2.11- No serán admitidas las obras que:
- No cumplan alguno de los requerimientos mencionados anteriormente.
- No sean presentadas dentro del plazo establecido.
- No reúnan unas condiciones mínimas de calidad técnica.
- Sugieran o promuevan actitudes denigrantes contra el ser humano o cualquier otro ser vivo.
- No sean realizadas con imagen y sonido originales y/o vulneren derechos de terceros.
- Obras presentadas en anteriores ediciones del Festival Ull Nu.

Jurado y premios:

2.12- El jurado estará formado por profesionales del sector audiovisual más un joven titular del Carnet Jove Andorra.

2.13- El ganador de cada premio será escogido por los miembros del jurado.

2.14- El nombre de los ganadores se dará a conocer durante el acto de clausura del Festival, que tendrá lugar el sábado 3 de marzo de 2018 en el Centro de Congresos de Andorra la Vella.

2.15- Todos los cortometrajes finalistas podrán optar a cualquier premio.

2.16- El jurado se reserva la posibilidad de hacer menciones especiales (sin valor económico). También se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio en alguna de las categorías.

2.17- Premios:

Mejor obra cortometraje – 800 € + Trofeo
Mejor dirección cortometraje – 800 € + Trofeo
Mejor guión cortometraje – 800 € + Trofeo
Mejor fotografía cortometraje – 800 € + Trofeo
Mejor dirección artística cortometraje – Trofeo
Premio a la preservación de la memoria histórica – Trofeo
Premio del público al mejor cortometraje – Trofeo

2.18- La organización pagará por cada obra finalista dos noches de hotel en Andorra (para un máximo de dos personas) durante los días del Festival.

2.19- La organización se pondrá en contacto con los finalistas para pedirles las obras y especificarles los requerimientos técnicos de proyección.

3. Legalidad (largometrajes y cortometrajes):

3.1- La participación en el Festival Ull Nu implica la aceptación total de estas bases.

3.2- La organización decidirá sobre los casos no previstos en las cláusulas de estas bases y se reserva el derecho de modificarlas en caso necesario.

3.3- La organización garantiza el tratamiento adecuado de los datos personales de los participantes de acuerdo con la Ley 15/2003 de protección de datos.

3.4- Después de la deliberación del jurado, la organización se reserva el derecho de utilizar fragmentos de las obras (máximo 1 minuto) con finalidades promocionales y divulgativas del Festival en cualquier medio, formato, territorio y sin limitación de tiempo. También podrán ser utilizados por terceros con los que el Festival haya llegado a un acuerdo.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(Français)
Règlement du Festival Ull-Nu 2018

Catégories soumises à concours: longs métrages (premier film) et courts métrages.

Délai d’inscription: du 18 septembre à 23h 59 au 17 décembre 2017.

Longs métrages:

1.1- La durée minimum des œuvres sera de 60 minutes.

1.2- Les œuvres peuvent être des œuvres de fiction / des documentaires / des films d’animation.

1.3- Le directeur ou la directrice doit avoir moins de 35 ans au moment de la production de l’œuvre.

1.4- Le directeur ou la directrice doit être né(e) et/ou être résident(e) dans un des territoires suivants: Pays Basque, Aragon, Navarre ou Catalogne (Espagne), Occitanie ou Nouvelle Aquitaine (France) ou Andorre.

1.5- Les œuvres devront avoir été produites après le 1er janvier 2016.

1.6- Les œuvres qui ne seront pas en catalan, espagnol ou français devront être sous-titrées dans une de ces langues.

1.7- Les œuvres peuvent être inscrites par les directeurs ou par les producteurs, à conditions de remplir les conditions susmentionnées.

1.8- Si les œuvres sont dirigées par plus d’un directeur ou directrice, il faut au moins que l’un d’entre eux / elles remplissent les conditions susmentionnées.

1.9- Les inscriptions se feront:

Par le biais du formulaire d’inscription de la page web d’Ull Nu: www.festivalullnu.com
www.filmfreeway.com

1.10- Ne seront pas admises les œuvres qui:
- Ne remplissent pas certaines des conditions susmentionnées.
- Ne seront pas présentées dans le délai stipulé.
- Ne possèdent pas les conditions minimum de qualité technique.
- Suggèrent ou incitent des attitudes dénigrantes envers l’être humain ou n’importe quel autre être vivant.
- Ne seront pas réalisées avec une image et un son originaux et/ou ne respectent pas les droits d’autrui.

Jury et prix:

1.11- Le jury sera formé par des professionnels du secteur audiovisuel.

1.12- Le gagnant de chaque prix sera élu par les membres du jury.

1.13- Le nom des gagnants sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture du Festival, qui se déroulera le samedi 3 mars 2018 au Centre des Congrès d’Andorre la Vieille.

1.14- Le jury se réserve le droit de faire des mentions spéciales (non rétribuées). De même, il se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans certaines catégories.

1.15- Prix:

- Prix au meilleur premier long métrage - 1.500 € + Trophée
- Prix du public au meilleur premier film – Trophée

1.16- L’organisation offrira à chaque œuvre finaliste deux nuits d’hôtel en Andorre (pour deux personnes) durant les jours du Festival.

1.17- L’organisation se mettra en contact avec les finalistes pour leur demander les œuvres et spécifier les exigences techniques de projection.

2. Courts métrages:

2.1- La durée maximum des courts métrages sera de 30 minutes, crédits inclus.

2.2- Les œuvres peuvent être des œuvres de fiction, des documentaires, des films d’animation, des vidéoarts ou vidéoclips.

2.3- Le directeur ou la directrice doit avoir moins de 35 ans au moment de la production de l’œuvre.

2.4- Le directeur ou la directrice doit être né(e) et/ou être résident(e) dans un des territoires suivants: Pays Basque, Aragon, Navarre ou Catalogne (Espagne), Occitanie ou Nouvelle Aquitaine (France) ou Andorre.

2.5- Les œuvres devront avoir été produites après le 1er janvier 2016.

2.6- Présentation de deux œuvres maximum par auteur.

2.7- Les œuvres qui ne seront pas en catalan, espagnol ou français devront être sous-titrées dans une de ces langues.

2.8- Les œuvres peuvent être inscrites par les directeurs ou par les producteurs, à conditions de remplir les conditions susmentionnées.

2.9- Si les œuvres sont dirigées par plus d’un directeur ou directrice, il faut au moins que l’un d’entre eux / elles remplissent les conditions susmentionnées.

2.10- Les inscriptions se feront:

Par le biais du formulaire d’inscription de la page web d’Ull Nu: www.festivalullnu.com
www.filmfreeway.com

2.11- Ne seront pas admises les œuvres qui:
- Ne remplissent pas certaines des conditions susmentionnées.
- Ne seront pas présentées dans le délai stipulé.
- Ne possèdent pas les conditions minimum de qualité technique.
- Suggèrent ou incitent des attitudes dénigrantes envers l’être humain ou n’importe quel autre être vivant.
- Ne seront pas réalisées avec une image et un son originaux et/ou ne respectent pas les droits d’autrui.
- Oeuvres présentées au cours d’éditions antérieures du Festival Ull Nu.

Jury et prix:

2.12- Le jury sera formé par des professionnels du secteur audiovisuel ainsi que d’un jeune, titulaire de la Carte Jeune Andorre.

2.13- Le gagnant de chaque prix sera élu par les membres du jury.

2.14- Le nom des gagnants sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture du Festival, qui se déroulera le samedi 3 mars 2018 au Centre des Congrès d’Andorre la Vieille.

2.15- Tous les courts métrages finalistes pourront opter aux prix suivants.

2.16- Le jury se réserve le droit de faire des mentions spéciales (non rétribuées). De même, il se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans certaines catégories.

2.17- Prix:

Meilleure œuvre court métrage – 800 € + Trophée
Meilleure direction court métrage – 800 € + Trophée
Meilleur script court métrage – 800 € + Trophée
Meilleure photographie court métrage – 800 € + Trophée
Meilleure direction artistique court métrage – Trophée
Prix à la préservation de la mémoire historique – Trophée
Prix du public au meilleur court métrage – Trophée

2.18- L’organisation offrira à chaque œuvre finaliste deux nuits d’hôtel en Andorre (pour deux personnes) durant les jours du Festival.

2.19- L’organisation se mettra en contact avec les finalistes pour leur demander les œuvres et spécifier les exigences techniques de projection.

3. Mention légale (longs métrages et courts métrages):

3.1- La participation au Festival Ull Nu implique la totale acceptation dudit règlement.

3.2- L’organisation statuera sur les cas non prévus par les clauses de ce règlement et se réserve le droit de le modifier si besoin.

3.3- L’organisation garantit le traitement requis des données personnelles des participants en accord avec la Loi 15/2003 de protection des données.

3.4- Après la délibération du jury, l’organisation se réserve le droit d’utiliser des fragments de certaines œuvres (1 minute maximum) à des fins promotionnelles et de divulgation du Festival dans n’importe quel média, format, territoire et sans limite dans le temps. Ces fragments pourront aussi être utilisés par des tiers autorisés par le Festival.