W dniach 21-24 listopada w Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbędzie się pierwsza edycja Barć Film Festiwal. To ambitna inicjatywa, która chce łączyć to, co najlepsze w polskim kinie w 2019 roku z oryginalnością spojrzenia na tradycję regionów w kinematografiach całego świata. W trakcie festiwalu odbędzie się konkurs polskich filmów krótkometrażowych, wręczone zostanie też Grand Prix Publiczności.

– Dynamiczny przyrost widowni, który zaobserwowaliśmy od momentu otwarcia kina zainspirował nas do myślenia o poważniejszym, ogólnopolskim projekcie, który pozwoli zaznaczyć nasz obiekt na kulturalnej mapie Polski – mówi dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, Artur Jakubowski. – Ważne było dla nas obranie odpowiedniego kierunku: z jednej strony prezentacja widzom z naszego regionu ambitniejszej oferty repertuarowej, a z drugiej: przyciągnięcie turystów festiwalowych z całej Polski atrakcyjną linią programową.

Jak będzie wyglądał program festiwalu? – Repertuar będzie się opierał na trzech najważniejszych filarach. Pierwszym z nich będzie podsumowanie rocznego dorobku polskiego filmu fabularnego i dokumentalnego. Mamy nadzieję, że pod koniec sezonu filmowego i po zakończonym festiwalu w Gdyni polscy producenci i dystrybutorzy filmowi pomogą nam zaprezentować widowni najlepsze filmy, które powstały nad Wisłą w ciągu minionego roku – tłumaczy Radek Tomasik, szef Ferment Kolektiv, producent Festiwalu. Drugim filarem ma być Panorama: obraz regionów w kinematografiach całego świata. Trzecim: konkurs polskich filmów krótkometrażowych, który ma być soczewką skupiającą najważniejsze tematy polskiej współczesności.

Wspólnym mianownikiem wszystkich działań festiwalowych ma być to, co według organizatorów jest osią myślenia o imprezie: idea społeczeństwa obywatelskiego, zrównoważonego rozwoju, ekologii. Zwrot w kierunku tradycji regionów ma podkreślać związek człowieka z naturą, ziemią i jej kurczącymi się zasobami. – Nie bez znaczenia jest dla nas nazwa festiwalu i naszej miejscowości, która zobowiązuje – mówi Artur Jakubowski. – Można powiedzieć półżartobliwie, że strategią festiwalu jest wierność etymologii. Bartnictwo jako rolniczo-zbieracka działalność jest metaforycznym planem dla naszych zbiorów filmowych, zaś charakter tego dawnego zawodu nierozerwalnie łączy się z tym, co dziś nazywamy ekologią. – Mamy przekonanie, że kino ma moc korygowania rzeczywistości, pisania nowych mitologii, prawd i katechizmów. Wydaje się, że dziś niczego nie potrzebujemy bardziej niż zwrotu w odpowiednią stronę i chcemy pokazywać filmy, które w sposób przekonujący oddziałują na umysły i serca widzów, trącając najdelikatniejsze struny emocji i zachęcając do wdrażania w życie maksymy „myśl globalnie, działaj lokalnie” – dodaje Tomasik. Ważną częścią festiwalu będą pokazy dla dzieci i młodzieży wzbogacone o prelekcje i warsztaty.

Jak festiwal będzie wyglądał od strony organizacyjnej? Wszystkie projekcję odbywać się będą w Miejskim Domu Kultury w Barcinie, który poza salą widowiskowo-kinową dysponuje kilkoma nowoczesnymi salami warsztatowymi: w jednej z nich zaaranżowana zostanie dodatkowa przestrzeń projekcyjna na seanse konkursowe. Na festiwal będzie można kupić karnet oraz zdobyć bilety na pojedyncze pokazy. Organizatorzy zapewnią przyjazną infrastrukturę festiwalową: hotele i pensjonaty w preferencyjnych cenach, komunikację festiwalową, system powiadomień i klub festiwalowy. Wśród zapowiadanych gości będą twórcy filmów, naukowcy, ekolodzy, znani dziennikarze filmowi i organizatorzy innych festiwali.

W ramach festiwalu organizowany jest konkurs filmów krótkometrażowych z łączną pulą nagród w wysokości 10 tys. zł.

GRAND PRIX – 4 000 zł.
I miejsce – 3 000 zł.
II miejsce – 2 000 zł.
III miejsce – 1 000 zł

Filmy można zgłaszać do konkursu do 31 września 2019. Formularz konkursowy oraz Regulamin można pobrać poniżej. Wszelkich informacji o Festiwalu udzielają pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Barcinie i pracownicy Kina Ferment.

1 Edycja Bard Film Festiwal odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2019 roku w Barcinie w woj. kujawsko-pomorskim. Celem konkursu jest popularyzacja niezależnej sztuki filmowej, rozwój umiejętności zastosowania nowych technologii filmowania i montażu oraz pobudzenie kreatywności.

I. FESTIWAL
1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Barcinie z siedzibą przy ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin.
2. Do udziału w Festiwalu mogą byd zgłoszone polskie filmy krótkometrażowe których data produkcji jest nie wcześniejsza niż 1 stycznia 2018 roku, bez ograniczeń ze względu na gatunek, temat i formę.
3. Zgłoszone filmy nie mogą byd dłuższe niż 30 minut.

II. SELEKCJA KONKURSOWA
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Festiwal nie pobiera opłat za zgłoszenie filmu.
3. Filmy do selekcji konkursowej będą przyjmowane w formatach: DVD Video, Blu- ray, MP4 na dowolnym nośniku lub poprzez link z możliwością pobrania w rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD(1920X1080p).
4. Do konkursu uczestnik może zgłosić jeden film.
5. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych nadesłanych do selekcji.
6. Termin zgłaszania filmów do selekcji: 31 września 2019 roku.
7. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiad ani propagowad zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie, a jego dzieło nie jest obarczone żadnymi roszczeniami finansowymi. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu (między innymi, ale niewyłącznie poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie konkursu).
8. W przypadku wykorzystania w filmie ścieżki dźwiękowej, materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie Regulamin konkursu filmów krótkometrażowych – Barć Film Festiwal, 21-23 listopada 2010 do karty zgłoszenia oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.
9. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest:
- udostępnienie kopii przeglądowej, o której mowa w p. II.3. Regulaminu,
- przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia wraz ze zgodą na wykorzystanie
wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej Załącznik do Regulaminu
10. Powyższe materiały należy dostarczyć elektronicznie na adres:
konkursfilmowy@mdkbarcin.com.pl lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) na adres Organizatora z dopiskiem: „BFF: KONKURS”
11. Organizator Festiwalu powołuje Radę Programową, która dokonają wyboru filmów biorących udział w konkursie Bard Film Festiwal.
12. Wyniki selekcji konkursowej zostaną ogłoszone nie później niż 20 października 2019 roku na stronie internetowej www.mdkbarcin.com.pl. O zakwalifikowaniu do konkursu twórcy zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e- mail podane w Karcie Zgłoszenia.
13. Decyzje Rady Programowej są nieodwołalne. Rada Programowa nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowieo.
14. Organizator Festiwalu ma prawo zaprosic film do pokazów konkursowych.
15. Organizator pozostawia sobie prawo do wykreślenia filmu zakwalifikowanego przez Radę Programową do konkursu, jeśli twórca nie wywiąże się z obowiązków regulaminowych.

III. KONKURS
1. Po zakwalifikowaniu filmu do konkursu zgłaszający zobowiązuje się do niewycofania filmu z pokazów festiwalowych.
2. Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są Organizatorowi Festiwalu bezpłatnie.
3. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do konkursu, zgłaszający zobowiązuje się do przesłania do 8 listopada 2019 na adres Organizatora:
- minimum czterech kadrów z filmu (o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie jpg),
- zdjęcia reżysera (o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie .jpg)
- biografii reżysera (w formacie .doc lub .docx, do 300 znaków)
- opisu filmu (w formacie .doc lub docx., do 500 znaków)
- plakat filmu (rozdzielczośd 300 dpi)
- trailera filmu (min. 30 sekund, max. 90 sekund, w rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD
4. Do projekcji festiwalowych dopuszczone będą filmy na następujących nośnikach oraz w następujących plikach:
- niekodowany pakiet DCP, 2K, 4K, 3D (koniecznośd zawarcia list dialogowych wewnątrz
pakietu
- plik mpeg
- Blu-Ray (nieszyfrowane, region B/2).
Dla filmów niepolskojęzycznych konieczne jest wgranie do pliku komputerowego polskich list dialogowych.
5. Organizatorzy mają prawo do digitalizacji i konwersji do formatu DCP wszystkich filmów, które zostały przysłane w innych formatach. Pliki DCP przygotowywane są wyłącznie dla potrzeb pokazów Bard Film Festiwal i nie będą wykorzystane w żadnym innym celu bez osobnej zgody właściciela praw.
6. Kopie konkursowe powinny dotrzec do 8 listopada 2019 roku na adres Organizatora.
7. Koszty transportu kopii przysyłanych do selekcji oraz kopii konkursowych oraz
wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający.
8. Uczestniczący w konkursie wyrażają zgodę na publikację trailera, informacji o filmie i autorze na stronie internetowej Festiwalu, na kontach festiwalowych w social mediach oraz w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.
9. Organizator ma prawo w celach promocyjnych udostępnid stacjom telewizyjnym oraz
portalom internetowym zwiastun filmu, nagrane przez twórcę zaproszenie lub fragmenty filmów konkursowych.
10. Właściciele praw do filmów zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na 5 bezpłatnych projekcji w ramach festiwalu oraz pokazów promujących Festiwal organizowanych w Polsce po zakonczeniu konkursu.

IV. NAGRODY REGULAMINOWE
1. Filmy oceniac będzie jury powołane przez organizatora.
2. Spośród zakwalifikowanych do konkursu filmów jury wyłoni laureatów Nagród
Regulaminowych:
GRAND PRIX – 4 000 zł.
I miejsce – 3 000 zł.
II miejsce – 2 000 zł.
III miejsce – 1 000 zł.
W sytuacji, gdy Jury przyzna którąkolwiek regulaminową nagrodę więcej niż jednemu
filmowi, przynależna nagrodzie suma pieniężna będzie podzielona na równe części pomiędzy laureatów.
3. Jury ma prawo przyznac honorowe wyróżnienia.
4. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania.
5. W uzgodnieniu z organizatorem mogą byc przyznane nagrody pozaregulaminowe.
6. Lista filmów nagrodzonych zostanie ogłoszona 24 listopada 2019 roku podczas uroczystej gali konoczącej Festiwal.

V. DANE OSOBOWE
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8,
88-190 Barcin. tel. 52 353 93 90, email: kulturabarcin@o2.pl
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodnośd z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
3. Paostwa dane osobowe mogą byd przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. świadczącym usługi
hostingowe.
4. Dane osobowe Zgłaszających filmy na Festiwal, na podstawie udzielonych zgód, będą
przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, promocji Festiwalu w
mediach własnych i zewnętrznych (w tym e mediach społecznościowych) i w celach
administracyjno-podatkowych (wypłaty nagród)

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zgłoszenie filmu do udziału w Bard Film Festiwal jest równoznaczne z przyjęciem zasad Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Kontakt do organizatora:
Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90, email: kulturabarcin@o2.p